Vragen aan College inzake wederom problemen rondom nieuw winkelcentrum ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom problemen rondom nieuw winkelcentrum ‘s-Gravenzande

 

Vraag 533 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Omwonenden van het winkelcentrum woonachtig aan de Van de Kasteelestraat beklagen zich bij onze fractie over de aanblijvende herrie dag en nacht van een rooster, deel uitmakende van het winkelcentrum. Achter het rooster is een airco en expliciet is afgesproken dat er isolatieschermen geplaatst zouden worden. Dat is niet gebeurd en is ook niet aan de andere kant nog uitgevoerd. Destijds zijn bij de bouw toch ongetwijfeld voorwaarden opgelegd dat dit soort overlast voorkomen moet worden. In ieder geval zal de ontwikkelaar / bouwer actie moeten ondernemen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is dit destijds bij de omgevingsvergunning deugdelijk geregeld?
  • Is het College bereid om bij de bouwer / ontwikkelaar / eigenaar aan te dringen op spoedige maatregelen en nu echt?
  • Waarom is dit niet al eerder geregeld omdat het probleem bekend is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,
 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter