Vragen aan College inzake wijze van aanpak Olsthoornranch Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze van aanpak Olsthoornranch Naaldwijk

 

Vraag 560 2018-2022

Edelachtbaar College,

Inmiddels heeft onze fractie informatie ontvangen dat op 12 juli 2018 een lastgeving onder dwangsom is verzonden aan de Olsthoornranch waarbij voor een aantal zaken de uitvoeringstermijn gesteld is op vier jaar en voor een groot aantal zaken op één jaar. Voorts wordt in het besluit aangegeven dat er geen zicht op legalisatie is. Duidelijk is dat ruimte geboden wordt voor vier jaren voor het tot stand komen en uitvoeren van het hoofdlijnenakkoord.

Eerder is de Raad al geïnformeerd over de grote lijnen van het hoofdlijnenakkoord en recent is de geheimhouding daarop opgeheven en heeft de burgemeester in een memo gereageerd op niet beantwoorde vragen tijdens de commissievergadering omdat het College daartoe niet in staat was en ook de helpende hand van ambtenaren niet afdoende bleek te zijn. Het College houdt angstvallig de financiële afspraken tussen de gemeente en de Olsthoornranch geheim en dat naar het oordeel van Westland Verstandig om onbegrijpelijke en ook niet goed gemotiveerde redenen. Duidelijk is dat men niet wil dat de financiële afspraken naar buiten komen.

Het College heeft tijdens de commissievergadering geweigerd verdere vragen nog te beantwoorden omdat men dat niet relevant achtte. Nu gezien de inhoud van het besluit is duidelijk waarom. Men wilde verder verhullen datgene wat gewoon de opzet is: het hoofdlijnenakkoord nu afsluiten, begin 2019 de bestemmingsplanprocedure opstarten tot wijziging van de bestemming naar wonen, horeca en waterberging om dan ook in 2019 het kredietbesluit aan de Raad voor te leggen en vervolgens nog geruime tijd geven tot uitvoering.

Westland Verstandig vindt dat de Olsthoornranch in het geheel niet aangepakt had mogen worden, maar dan had ook in de vele honderden dossiers voor een andere aanpak gekozen moeten worden. Het bekende voorbeeld van 40 bomen die tijdens de procedure toch omgehakt moeten worden, de alpacaranch waar absoluut geen tussenoplossingen mogelijk waren dan alleen maar verdwijnen, het kasje achter de woning dat dienst doet als ontspanningsruimte dat moet verdwijnen, terwijl er in heinde en verre geen reconstructie op handen is etc. etc.

Ook het rapport Berenschot gaf duidelijk blijk van verkeerd en niet verstandig handelen vanuit de gemeente over de afgelopen jaren en Berenschot bepleit dan ook een generaal pardon voor oudere gevallen en vooral alleen dan handhaven als er concrete plannen voor reconstructie zijn die ook direct uitgevoerd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom weet de Raad niets over het besluit van 12 juli 2018 en de brief die op die datum is uitgezonden in dit gevoelige dossier?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het natuurlijk ridicuul is om hier termijnen van vier jaren en één jaar te hanteren daar waar in andere gevallen direct moet worden gehandeld door degene die aangeschreven is?
  • Waarom wordt in dit geval anders gehandeld dan in andere gevallen of wordt dat ook door het College betwist en worden overal termijnen van vier jaren toegestaan?
  • Waarom volgt het College de aanbevelingen van Berenschot niet op en wil men toch doorgaan met handhaven zoals men dat tot nog toe gedaan heeft?
  • Heeft de burgemeester nog antwoorden op de vragen zoals die in de commissie, zowel in het openbaar als in het geheime deel, door onze fractie gesteld zijn, ervan uitgaande dat die vragen op de band te beluisteren zijn? Als geen beantwoording plaatsvindt op deze wijze, dan zal een artikel 42-vraag daarover gesteld worden. Is dat nodig?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter