skip to Main Content

003 Pand Endeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 – 2670 AD Naaldwijk

27 augustus 2010

Betreft: Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006

Geacht College,

Nadat inzake de aankondiging slooppand Endeldijk nr. 3 Progressief Westland ook reeds een artikel 26-vraag gesteld heeft, bereiken ook ons verontrustende berichten inzake de voorgenomen sloop van het pand Endeldijk nr. 3 ten behoeve van een te creëren parkeerterrein.

Endeldijk nr. 3 is een beeldbepalend pand en is -kort gezegd- belangrijk voor de structuur van de kern Honselersdijk. Vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Welk beleid hanteert Uw College bij het al of niet verstrekken van de sloopvergunning, ervan uitgaande dat in feite een onttrekking van een karakteristiek pand aan de woningvoorraad plaatsvindt?
  • Is Uw College bereid om de aanvrage tot sloop in afwachting van verdere besluitvorming terzake van de gemeentelijke visie op het centrum Honselersdijk aan te houden?
  • Is Uw College bereid om maatregelen te nemen tegen het andermaal verdwijnen van een karakteristiek pand voor Honselersdijk?
  • Is Uw College van mening dat Endeldijk nr. 3 gehandhaafd dient te worden?
  • Kan onze fractie ervan op aan dat tot aan de eerste Raadsvergadering in augustus er geen wijziging in de feitelijke situatie optreedt, met andere woorden er geen sloop plaatsvindt?
  • Is bekend welke plannen er bestaan met betrekking tot de uitbreiding van Koornneef Albert Heijn te Honselersdijk en binnen welk tijdsbestek eventuele uitbreidingen gepland zijn?

Hoogachtend,
U e.a.,

Peter Duijsens
Fractie Westland Verstandig

Back To Top