skip to Main Content

005 Zandmotor

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 – 2670 AD Naaldwijk

31 augustus 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 over het beheer van de Zandmotor

Geacht College,

Inzake: Beheer Zandmotor

Ten noorden van Ter Heijde ter hoogte van natuurgebied Solleveld wordt de Zandmotor aangelegd zoals aangegeven op bijgaande plattegrond. De Zandmotor heeft de vorm van een haak die 1,5 à 2 kilometer de zee insteekt. Op het strand ligt een basis van twee kilometer breed. Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland voeren vorenstaand project bij wege van pilot uit en brengen grote hoeveelheden zand aan. Het is de bedoeling dat dit zand zich door wind, golven en zeestroming verspreidt langs de kust.

De volgende partijen hebben met de Provincie een rol bij het beheer van de Zandmotor:

  • Verkeer en Waterstaat mede namens VROM en LNV;
  • Gemeente Westland en de Gemeente Den Haag;
  • Hoogheemraadschap van Delfland;

Gezien het feit dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling doen zich een aantal onzekerheden voor die bij de burgers tot ongerustheid leidt. De eerste ervaringen nu, na de eerdere zandopspuitingen, zijn ook dat de waterdieptes van dag tot dag verschillen.

Nu de pilot wordt aangebracht voor, bij en op het Westlandse strand, heeft de Gemeente Westland hier een controlerende en uitvoerende taak op het gebied van onder meer veiligheid en strandbeheer. De Provincie Zuid-Holland voert ook het beheer.

De navolgende vragen roept dit op:

  • Heeft de Gemeente inzicht in het beheer zoals dat door de Provincie gevoerd zal gaan worden? Welk beheer vindt nu plaats met betrekking tot de zandopspuitingen en door wie?
  • Welke waarborgen zijn er dat voor het geval gevaarlijke situaties gaan ontstaan tijdens de aanleg en daarna, de Gemeente en Provincie direct tot actie overgaan?
  • Lijkt het niet zinvol van dag tot dag de verschillen in de water- en veiligheidsituatie tijdens de aanleg en daarna digitaal te laten rapporteren vanwege de Provincie zodat gebruikers van strand en zee zich op de hoogte kunnen stellen van de actuele situatie langs de kustlijn, met andere woorden dat men inzicht kan krijgen in waterdieptes en zandbewegingen. Is het mogelijk om dit digitaal weer te geven en bestaat de bereidheid bij Uw College om de Provincie te verzoeken een en ander ook daadwerkelijk te gaan doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top