skip to Main Content

007 Waterpop

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 – 2670 AD Naaldwijk

31 augustus 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 over de uitbreiding (evenementen)vergunning Waterpop

Geacht College,

Inzake: evenementenvergunning Waterpop

Afgelopen zaterdag is Waterpop voor de 33e keer gehouden. Een prachtig Westlands cultureel festijn dat ieder jaar weer bij vele duizenden Westlanders een groot enthousiasme oproept zowel bij de bezoekers als sponsoren. Vele honderden vrijwilligers zetten zich in voor het welslagen van Waterpop. Ook voor de Wateringse kern is dit evenement inmiddels zeer belangrijk geworden. Voorts trekt Waterpop ook vele mensen van buiten het Westland aan.

De organisatie van Waterpop wees onze fractie er tijdens het bezoek op dat het steeds lastiger wordt om een dergelijk groots opgezet evenement te organiseren voor enkel één dag, te weten de zaterdag. Gaarne zou men dan ook zien dat op vrijdagavond gestart kan worden. Nu blijkt de praktijk te zijn dat bij een lustrumeditie de vrijdagavond gebruikt kan worden.

Mede gezien het belang van Waterpop voor cultureel Westland roept dat bij onze fractie de navolgende vragen op:

  • Waarom wenst de Burgemeester/Uw College niet mee te werken aan een evenementenvergunning ook voor de vrijdagavond?
  •  Is het de Burgemeester/Uw College bekend dat de organisatie eventueel bereid is met de Burgemeester/Uw College overleg te voeren over een aangepast programma op de vrijdagavonden waardoor een breder publiek bereikt kan worden?
  •  Welk beleid hanteert de Burgemeester/Uw College op dit moment bij het verlenen van evenementenvergunningen en zijn er vaste criteria aan de hand waarvan aanvragen bezien en bekeken worden?
  •  Welke termijnen houdt de Burgemeester/Uw College aan voor de reactie op een aanvrage?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

R. van der Giessen
P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top