skip to Main Content

015 Bokslessen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

19 oktober 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake sluiting boksproject Arie en Jean Verkade

Geacht College,

Recent is bekend gemaakt dat het boksproject Heenweg onder de deskundige begeleiding van Arie en Jean Verkade gestopt is vanwege, naar verluidt, het beëindigen van een subsidieregeling van het Ministerie van VWS die gericht was op het versterken van het plaatselijke sportaanbod. Het project werd ook door de Gemeente “gedragen” en in het project werd samengewerkt met het jeugd- en jongerenwerk van Welzijn e25. Daarmee komt een einde aan wekelijkse bokstrainingen op dinsdag- en donderdagavond in de gymzaal aan de Heenweg.

Dit unieke project heeft ook landelijke belangstelling inmiddels ondervonden. Zo werd in het programma “Man bijt hond” aandacht besteed aan dit initiatief en aan de initiatiefnemer, terwijl op het log van de fractievoorzitter van een van de partijen in de Raad wordt vermeld naar aanleiding van een werkbezoek “daarna de boksschool Heenweg waar Arie Verkade en Leen van der Hoven het echte jeugdwerk doen door (hang)jongeren een plek te geven met stabiliteit en meer”.

De fractie van Westland Verstandig vindt het curieus dat alleen vanwege het ophouden van subsidie dit goede initiatief thans beëindigd wordt, terwijl het wel een succes genoemd mocht worden. Het gaat notabene om zeer geringe financiële middelen die nodig zijn om het initiatief door te zetten. Dit geldt temeer nu de sporthal al eigendom van de Gemeente is en bij geen gebruik door de sportschool deze op de betreffende avonden (deels) leeg zal staan.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen van Westland Verstandig:

  • Is Uw College bereid om op zeer korte termijn actie te ondernemen, zulks teneinde de activiteiten van de boksschool Heenweg weer op te starten?
  • Welke financiële middelen zijn nodig om door te gaan met het initiatief van de boksschool?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort activiteiten niet alleen goed is voor de conditie van een aantal jongeren, doch voorts een steentje bijdraagt aan de sociale en maatschappelijke cohesie en een prettige en goedkope invulling geeft aan het jeugd- en jongerenwerk?

Daar Westland Verstandig begrepen heeft dat met onmiddellijke ingang de activiteiten van de boksschool zijn stopgezet, menen wij dat Uw College direct handelend dient op te treden en in ieder geval ervoor zorg dient te dragen dat de tot recent ontplooide activiteiten kunnen worden voortgezet in afwachting van een definitieve regeling daarvan. Is Uw College bereid direct actie te ondernemen gedurende de tijd dat beantwoording van deze vraag plaatsvindt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijnen schriftelijk te beantwoorden met dien verstande dat verzocht wordt dat de beantwoording van de laatste vraag gekoppeld wordt aan onmiddellijke actie.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top