skip to Main Content

017 Duurzaam terreinbeheer

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

19 oktober 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wijze van groenonderhoud/bestrijden van onkruid op ongewenste plaatsen zoals stoepen etc.

Geacht College,

Onze Gemeente heeft duurzaamheid en verantwoordelijk maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel staan. In het College Werkprogramma wordt het woord “duurzaamheid” meerdere malen gebruikt. Westland Verstandig zou gaarne zien dat ook aan de term duurzaamheid inhoud gegeven wordt.

We kennen de recente foto’s in de kranten waaruit bleek dat een aantal weken geleden het onkruid op vele plekken zeer hoog stond op voetpaden, in verharde middenbermen e.d. Dat leidde zelfs tot gevaarlijke situaties omdat bijvoorbeeld ouderen, rollatorgebruikers en invaliden gemakkelijk kunnen vallen over vervuilde en begroeide voetpaden.

De Gemeente heeft uiteindelijk blijkbaar een extern bedrijf opdracht gegeven om het onkruid te bestrijden. Dit zou gedaan zijn met het bestrijdingsmiddel Roundup. Roundup geldt als een (zeer) giftig middel. De uitwerking van dit middel is niet alleen op de plaatsen waar het is toegepast te merken, doch ook het oppervlaktewater kan daardoor verontreinigd raken. De mogelijke uitwerking van Roundup kan gelezen worden op internet als het woord “glyfosaat” opgevraagd wordt. Glysofaat wordt in de handel gebracht onder de merknaam Roundup.

Het is bekend dat steeds meer gemeenten overgaan tot het gecertificeerd duurzaam beheer van de openbare terreinen met de zogenaamde Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Een groot aantal bedrijven is dan ook gecertificeerd. Afgezien van de wenselijkheid is Westland Verstandig van oordeel dat de Gemeente in deze een voortrekkersrol op zich dient te nemen. Niet alleen is dat het belang van de gezondheid van de Westlandse burgers, doch voorts dient de Gemeente in deze het goede voorbeeld te geven.

Landelijk wordt dus gewerkt met de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. De fractie van Westland Verstandig vindt dat vanaf 2012 getracht moet worden het hoogste niveau Milieubeheer in Duurzaam Terreinbeheer te bereiken. De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificaatsysteem op drie niveaus voor duurzaam beheer van groene en verharde terreinen. Ondermeer het Hoogheemraadschap Delfland bevindt zich op niveau zilver.

Vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is de Gemeente van mening dat in een tijd waarin duurzaamheid centraal staat, het niet verantwoord is om nog langer chemische middelen in te zetten in de bestrijding van onkruiden?
  • Heeft de Gemeente een beleidsplan om te komen tot een milieuvriendelijke aanpak van bestrijding van onkruid en andere ongewenste plantengroei?
  • Zo niet, is de Gemeente voornemens om op korte termijn een dergelijk beleidsplan te maken en daarbij te streven naar het hoogste niveau Milieukeur die onderscheid maakt in Duurzaam Terreinbeheer in 2014 en voordien reeds in 2012 brons, in 2013 zilver en in 2014 goud?
  • Is de gemeente het met Westland Verstandig eens dat er niet langer bedrijven kunnen worden ingeschakeld die niet zijn voorzien van een certificaat Duurzaam Terreinbeheer?
  • Westland Verstandig vindt het van het grootste belang dat op de kortst mogelijke termijn bovenstaande wordt gerealiseerd en dat de Gemeente Westland leidend wordt in milieuvriendelijk terreinbeheer. Is Uw College het hiermee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijnen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top