skip to Main Content

018 Paardenuitwerpselen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

1 november 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake paardenuitwerpselen op fietspaden en wegen in het Westland

Geacht College,

Steeds meer blijkt de hoeveelheid paardenuitwerpselen op fietspaden en openbare wegen toe te nemen en ernstige overlast te veroorzaken. Dit doet zich vooral voor in de directe nabijheid van maneges, doch niet alleen daar. Paardenuitwerpselen op fietspaden en wegen is niet alleen smerig, doch ook gevaarlijk vanwege valgevaar.

Westland Verstandig is van oordeel dat dit probleem thans kordaat door de Gemeente moet worden aangepakt. Als voorbeeld kan genoemd worden de fietspaden rondom Naaldwijk richting Maasland, de Woutersweg in
’s-Gravenzande waar zowel op het autogedeelte als het fietsgedeelte enorme hoeveelheden paardenuitwerpselen voorkomen. Veelal wordt door auto’s door die uitwerpselen gereden waardoor de straat en het fietspad over vele meters bevuild worden.

Recentelijk is de APV van Westland vastgesteld. In artikel 2:58 is aangegeven dat de eigenaar of houder van een dier verplicht is ervoor te zorgen dat dit dier zich niet van uitwerpselen ontdoet op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd is voor verkeer en voetgangers. Het is zelfs strafbaar indien de eigenaar/houder van een dier zich niet aan zijn verplichting houdt. De strafbaarheid wegens overtreding wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van het dier ervoor zorgdraagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Uiteraard is Westland Verstandig zeker voor dieren en dierenwelzijn en ook voor paarden en gunt zij recreanten en paardengebruikers hun plezier. Echter, de eigenaren/gebruikers van paarden moeten zich wel realiseren dat zij ook verplichtingen hebben. Bekend is dat voor paarden ook een “broek” in de handel is waardoor het afval opgevangen kan worden.

Vorenstaande leidt bij Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Is Uw College bereid om daadwerkelijk maatregelen te nemen richting eigenaren/gebruikers van paarden om de uitwerpselen op te ruimen, danwel dat zij gehouden worden te voorkomen dat er uitwerpselen überhaupt op de openbare weg/fietspaden terecht komen?
  • Is Uw College bereid om met de paardenmanegehouders in ieder geval afspraken te maken over het schoonhouden van de directe omgeving rondom hun bedrijf voorzover het de openbare weg/openbare fietspaden/voetpaden betreft?
  • Welk beleid gaat Uw College voeren ter uitvoering van het hiervoor genoemde artikel uit de APV 2010? Gaat Uw College handhavend optreden en op welke wijze denkt Uw College daar gestalte aan te geven?
  • Hoe denkt Uw College openbare wegen en fiets- en voetpaden vrij te houden/krijgen van uitwerpselen zoals hiervoor bedoeld?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijnen schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top