skip to Main Content

019 Scootmobiels

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

4 november 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake (her)gebruik van scootmobiels/rollators

Geacht College,

Westland Verstandig ontving een aantal los van elkaar staande alarmerende berichten over het hergebruik van scootmobiels en rollators nadat de gebruikers en in geval van overlijden de erven, kenbaar gemaakt hadden dat zij niet langer meer gebruik behoefden c.q. wensten te maken van scootmobiels en rollators. Na melding van het niet meer nodig hebben van de betreffende hulpmiddelen zou de Gemeente hebben aangegeven dat zij geen interesse meer heeft in teruggave van de betreffende hulpmiddelen.

Enkele voorbeelden: nabestaanden van een overleden vrouw uit Monster kregen het antwoord van de Gemeente dat het hulpmiddel niet meer werd teruggenomen. Vervolgens werd de rollator in arren moede langs de weg gedeponeerd zodat iedereen die er belangstelling voor had het apparaat kon meenemen. In een ander geval bleek een scootmobiel al enige tijd ongebruikt in de schuur te staan omdat de Gemeente het betreffende vehikel niet meer terug wenste te hebben.

Vooral in deze tijden van bezuinigen en alom wordt aangenomen dat met de bestaande middelen “smart” moet worden omgegaan, vragen wij ons af of het niet tijd en verstandig wordt voor een andere houding en ander gedrag van de zijde van de Gemeente Westland.

Het vorenstaande leidt bij Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Is het juist dat de Gemeente gebruikte rollators, scootmobiels en dergelijke niet meer terugneemt en deze dus ook niet meer ter beschikking wenst te stellen aan nieuwe gebruikers?
  • Op welke wijze worden rollators, scootmobiels en dergelijke aan inwoners van Westland verstrekt: in eigendom of in bruikleen en onder welke voorwaarden geschiedt dit?
  • Is het College, indien inderdaad het beleid is dat gebruikte rollators, scootmobiels niet meer worden teruggenomen, bereid dit beleid te herzien, in die zin dat de betreffende hulpmiddelen zoals rollators en scootmobiels bij beëindiging van het gebruik teruggegeven kunnen en ook dienen te worden aan de Gemeente Westland, zodat de Gemeente Westland de betreffende hulpmiddelen wederom opnieuw kan inzetten en beschikbaar kan stellen? Indien dit laatste niet mogelijk of wenselijk is, waarom vindt dan geen inname plaats ten behoeve van gebruik in bijvoorbeeld armere landen?
  • Is Uw College het met Westland Verstandig eens dat gebruikte hulpmiddelen zoals rollators en scootmobiels, zonodig na reparatie, zoveel als mogelijk wederom opnieuw in gebruik gegeven dienen te worden aan Westlandse inwoners?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top