skip to Main Content

020 Verkeer

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

11 november 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake zeer recente ongewenste gewijzigde verkeerssituatie Heijdseweg te Monster/Ter Heijde

Geacht College,

Zeer recent zijn de verkeersdrempels in de Heijdseweg –in het gedeelte tussen de aansluiting op de Rijnweg en de dorpskern Ter Heijde- weggehaald ter hoogte van de Willemsschool. Daardoor ontstaat er een licht glooiende rechte Heijdseweg die uitnodigt om erg hard zowel richting Ter Heijde als richting Monster te rijden. Wel is in het wegdek opgenomen “30 kilometerzone” ter hoogte van de Willemsschool. Dit is naar het zich laat aanzien de reden voor het weghalen van de drempels. De vraag is echter of de opname “30 kilometerzone” auto’s zal afremmen.

Inmiddels hebben meerdere inwoners van de kernen Monster en met name Ter Heijde hun ongerustheid uitgesproken over deze heel recent plaatsgevonden hebbende wijziging van de verkeerssituatie.
Mede gezien het streven om verkeersroutes rondom scholen veiliger te maken, lijkt dit geen verstandige ingreep.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Zijn de verkeersdrempels in de Heijdseweg weggehaald vanwege het invoeren van de 30 kilometerzone? Is Uw College het met de vragensteller eens dat daardoor de Heijdseweg er bepaaldelijk gevaarlijker op is geworden gezien het feit dat er sprake is van een rechte weg richting Ter Heijde of andersom richting Monster, de weg licht glooiend afloopt richting Monster vanaf Ter Heijde en derhalve in de hand werkt dat er met hoge snelheid gereden gaat worden?
  • In hoeverre is de aanduiding “schoolzone 30 kilometer” in het wegdek afdoende om de verkeersveiligheid rondom de Willemsschool afdoende te waarborgen? Kan deze aanduiding anders gesitueerd worden waardoor de oude situatie kan worden terugverkregen?
  • Hoe passen de verkeersmaatregelen in het eerder uitgesproken beleid om routes rondom scholen veiliger te maken?
  • Bestaat de mogelijkheid eventueel andere verkeersafremmende maatregelen te nemen die het vooromschreven effect van het weghalen van de drempels wegnemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top