skip to Main Content

022 Karakteristieke gebieden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

29 november 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake in kaart brengen van karakteristieke gebieden en gebouwen met zowel cultuurhistorische als stedenbouwkundige karakteristieke bebouwing

Geacht College,

In de afgelopen periode heeft zowel in als buiten de Raad een aantal discussies plaatsgevonden omtrent de onwenselijkheid om open plekken in en ook buiten de kernen te creëren door bestaande bebouwing te slopen. Ook zijn er meerdere discussies over naar het oordeel van burgers karakteristieke gebieden en bebouwingen, of deze wel gesloopt dienen te worden.

Uw College heeft in de vergadering van 16 november 2010 besloten om zoals onze partij al eerder gesuggereerd heeft, karakteristieke gebieden en karakteristieke bebouwing zowel cultuurhistorische als stedenbouwkundige bebouwing op de bestemmingsplankaarten aan te geven en voorts –kort gezegd- sloopvergunningen te koppelen aan de verplichting tot bebouwing. Karakteristieke gebieden en bebouwing gaan uiteraard verder dan gemeentelijke monumenten.

De fractie van Westland Verstandig zou gaarne zien dat op de meest korte termijn een overzicht gemaakt wordt per kern (daarmee wordt uiteraard niet uitsluitend bedoeld het centrum) van karakteristieke gebieden en karakteristieke bebouwing op cultuurhistorisch en stedenbouwkundig gebied.

Westland Verstandig heeft de navolgende vragen omtrent het vorenstaande:

  • Wanneer worden de karakteristieke gebieden en bebouwing (zowel cultuurhistorisch als stedenbouwkundig) in beeld gebracht?
  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat op korte termijn een dergelijke lijst kan worden opgemaakt en aan de Raad kan worden gepresenteerd?
  • Is het College het voorts met Westland Verstandig eens dat vervolgens in een zogenaamd paraplubestemmingsplan (dat wil zeggen een bestemmingsplan hetwelk geldt voor het hele grondgebied van de Gemeente Westland) voorschriften met betrekking tot de aangewezen cultuurhistorische en stedenbouwkundige bebouwing in de plaats gaan komen van de voorschriften uit het thans vigerende bestemmingsplan waarvoor een voor de gehele Gemeente actuele uniforme regeling ontstaat?
  • Welke initiatieven zijn op korte termijn van de zijde van Uw College te verwachten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top