skip to Main Content

025 Veiligheid fietspaden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

21 december 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake veiligheid fietspad Westerlee richting Maassluis parallel aan A20

Geacht College,

Tijdens de rondvraag in het Westland Beraad van 2 november 2010 heeft Westland Verstandig Uw College de navolgende vraag gesteld. “Op de Parallelweg langs de A20/Burg. Elsenweg is al sedert vorig jaar de lichtafrastering deels defect. Daardoor vallen kunststof platen langs het fietspad en deels eroverheen. Vooral in de avond en in de nacht kan een fietser zich daardoor verwonden. Niet duidelijk is wie in deze het bevoegd gezag is. Is de Gemeente bereid indien zij zelf het gezag is, het probleem op te lossen, danwel wanneer een ander de verantwoordelijke wegbeheerder is (Rijkswaterstaat/de Provincie) deze opdracht te geven een en ander direct aan te pakken.” Een kopie van de betreffende vraag wordt bijgevoegd.

Tijdens het Westland Beraad is vastgesteld dat Rijkswaterstaat de bevoegde instantie is en ook nalatig is om deugdelijke maatregelen te nemen.

Uw College heeft toegezegd Rijkswaterstaat te verzoeken direct maatregelen te nemen. Inmiddels blijken vele tientallen kunststof platen omgevallen te zijn en lijkt het erop alsof Rijkswaterstaat niets heeft ondernomen. Fietsen op het fietspad wordt door de gevallen kunststof platen, vooral in de avond en in de nachtelijke uren een zeer hachelijk zaak.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke maatregelen heeft Uw College reeds genomen daar tijdens het Westland Beraad de toezegging gedaan is dat direct met Rijkswaterstaat contact zou worden opgenomen?
  • Zou Uw College direct contact willen opnemen met Rijkswaterstaat, zulks teneinde voor nu en altijd de problematiek van de omgevallen kunststof platen op te lossen?
  • Gezien het grote gevaar vragen wij Uw College direct in deze maatregelen te nemen?
  • Is Uw College eventueel bereid om zelf de nodige maatregelen te nemen en de kosten te verhalen op Rijkswaterstaat?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top