skip to Main Content

026 Bomen kappen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

22 december 2010

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake rooien bomen in Hoogeland

Geacht College,

De fractie van Westland Verstandig wordt geconfronteerd met het voornemen van de Gemeente om zeven bomen langs de Kruisbroekweg in Naaldwijk om te zagen en te verwijderen. Inmiddels blijkt dat ook elders in het betreffende gebied waardevolle bomen verwijderd worden. De fractie van Westland Verstandig vindt dit kappen van bomen jammer, niet nodig, zeer onwenselijk en zelfs onaanvaardbaar. Blijkbaar worden de bomen aan de Kruisbroekweg enkel weggehaald om de ter plaatse aanwezig sloot ietwat te verbreden.

Het vorenstaande leidt bij de fractie van Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Is het Uw College bekend dat deze bomen worden gekapt en is voor het kappen toestemming verleend door het College?
  • Hoeveel bomen binnen het plan Hoogeland worden er verder nog gekapt? Kan Uw College daarvan op korte termijn een overzicht geven?
  •  Indien kappen al tot de mogelijkheden behoort, bestaat er dan een herplantingsplicht, in zoverre dat een flink formaat bomen wordt teruggeplant?
  • Is Uw College bereid tot aan de beantwoording van deze vraag het kappen van de zeven bomen langs de Kruisbroekweg en eventuele andere op zeer korte termijn te kappen bomen binnen het betreffende plangebied op te schorten?
  • Is Uw Gemeente het met Westland Verstandig eens dat het weinige groen hetwelk in bepaalde delen van het Westland aanwezig is, bewaard moet blijven?
  • Is Uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het niet verstandig is om eendeels bomen te kappen om dan vervolgens weer nieuwe energie en geld te besteden aan bijvoorbeeld de entrees van het Westland om die groener en beter eruit te laten zien zoals beschreven in het College Werk Programma?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top