skip to Main Content

027 Veiligheid

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

10 januari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Westlandse veiligheid bij mogelijke rampen in of nabij Westland

Geacht College,

Westland Verstandig heeft de afgelopen dagen kennis genomen van veel vaak tegenstrijdige berichten over het bestrijden van de brand bij het chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk en de gevolgen daarvan. Opvallend daarbij is dat de officiële berichten, zeker aanvankelijk, zeer geruststellend waren, er zou behalve de brand en enige ongemakken tengevolge van die brand niets aan de hand zijn. Inmiddels komen steeds meer berichten naar buiten dat bij het bestrijden veel is mis gegaan. Zo zou de brandweer van Moerdijk niet goed uitgerust zijn voor het bestrijden van chemische branden, heeft het te lang geduurd voordat de blusploeg op sterkte was, geen schuimblussers waren aan boord van de brandweerwagens, de brandweermannen waren slecht opgeleid voor het bestrijden van branden van deze omvang en sommige brandweerwagens zijn pas na 20 minuten richting de brand vertrokken.

Ook zou het bedrijf Chemie-Pack geen detectiesysteem voor brand hebben aangebracht in een van de opslaghallen, het tankenpark en de kantoorruimte. Ook buiten waar vermoedelijk de brand ontstaan is, was geen detectiesysteem voor brand aanwezig.

Ook de berichten over de giftigheid van de vrijgekomen rook zijn tegenstrijdig. Alle experts zijn wel van mening dat de rook “een hele cocktail aan gevaarlijke stoffen” bevatte. Vandaar dat veel mensen in “een flink deel van Zuid-Holland” klaagden over branderige ogen en droge keel. Zoals vaak bij dit soort “rampen” wordt van officiële zijde benadrukt dat geen verontrustende concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Inmiddels worden wel hulpverleners bij bosjes ziek en staat vast dat sloten, gewassen en het land vervuild zijn.

Opvallend is ook dat nu dagen na de ramp nog steeds niet duidelijk is welke stoffen exact zijn vrijgekomen. Blijkbaar kon het bedrijf Chemie-Pack daarover geen duidelijkheid geven.

Westland ligt vlak bij chemische industrie op Europoort en Botlek, terwijl ook in het Westland zelf, naar vermoed wordt, bedrijven gevestigd zijn die een potentieel gevaar vormen en een bedreiging kunnen veroorzaken.

Westland Verstandig komt dan ook tot de navolgende vragen aan Uw College:

  • Zijn de brandweerwagens die in het Westland bij een ramp ingezet worden, voldoende uitgerust voor het bestrijden van chemische branden en zijn met name schuimblussers aan boord?
  • Wat wordt er gedaan om brandweermannen goed op te leiden voor het bestrijden van chemische branden van vrij grote omvang?
  • Na de komst van de veiligheidsregio Haaglanden per 1 oktober 2010 zullen veel hulpverleners op enige afstand van het Westland worden gestationeerd. Is dit juist en zullen bijtijds bij een eventuele ramp in of nabij Westland de hulpdiensten tijdig aanwezig kunnen zijn? In hoeverre is het gevaar aanwezig dat net zoals bij Moerdijk er te weinig brandweerlieden voorhanden zijn omdat brandweerwagens te laat richting de brand kunnen vertrekken vanwege het ontbreken van voor de brand benodigde brandweerlieden?
  • Weet de Gemeente Westland welke chemische stoffen bij bedrijven in het Westland zijn opgeslagen, danwel verwerkt c.q. bewerkt worden?
  • Kunnen in het Westland zich ook situaties voordoen zoals bij Chemie-pack dat blijkbaar geen detectiesystemen voor brand aanwezig zijn, zodat branden pas heel laat worden opgemerkt? Lijkt het zinvol om alle voorhanden milieuvergunningen op dat punt nog een keer door te lopen?
  • Heeft Uw College zicht op de situatie in Europoort/Botlek en in hoeverre vindt overleg plaats met de verantwoordelijke Gemeenten omtrent de wijze van optreden bij eventuele grote branden/rampen?
  • Ziet Uw College in het gebeuren in Moerdijk nog aanleiding om het rampenplan van de Gemeente Westland te actualiseren en verder aan te scherpen? De fractie van Westland Verstandig bleek dat Moerdijk een soortgelijk rampenplan heeft als Westland, doch blijkbaar heeft dat rampenplan niet kunnen voorkomen dat de ramp grotere vormen heeft aangenomen dan –voorzichtig gezegd- achteraf bezien nodig was?
  • Lijkt het niet goed om periodiek de Westlandse burgers te wijzen op het rampenplan en wat zij volgens het rampenplan bij ernstige branden/voorvallen dienen te zien? In Moerdijk bleek dat de burgers niet of nauwelijks wisten wat zij moesten doen. Wellicht is het een suggestie om in de Gemeenteberichten in de krant “het Hele Westland” periodiek een aantal richtlijnen op te nemen hoe te handelen bij een ramp.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top