skip to Main Content

028 Muziekschool

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

10 januari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake (ver)bouw muziekschool tussen Noordwind/Langestraat en Sand Ambachtstraat te ‘s-Gravenzande.

Geacht College,

De fractie van Westland Verstandig zet zich voortdurend in voor de verbetering van de leefbaarheid van de kernen. Een onderdeel daarvan is ervoor zorg te dragen dat de kern er goed en verzorgd uitziet en dat zowel gebouwen, groen als openbaar gebied er picobello bijstaan. Dat laatste kan zeker niet gezegd worden van de voormalige muziekschool in ’s-Gravenzande. Dit karakteristieke pand bevindt zich op een zeer prominente plaats en als men zich naar het centrum van ’s-Gravenzande wil begeven, dan komt men daar in de regel voorbij. Het betreffende pand ligt er, ook tot grote ergernis van de direct omwonenden, al vele jaren als een bouwput bij. Het gebouw staat meer dan tien jaren leeg en de huidige eigenaar heeft nadat een bouwvergunning verkregen was, na heel lange tijd pas een opstart gemaakt met de werkzaamheden en thans wordt er nagenoeg niet meer doorgebouwd en een en ander biedt een volstrekt troosteloze aanblik. Naar het oordeel van Westland Verstandig moet hieraan op korte termijn een einde gemaakt worden.

Het vorenstaande leidt bij Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Wanneer is de bouwvergunning verleend voor de, naar het zich laat aanzien, verbouwing van het bestaande pand en wanneer is naar het oordeel van Uw College daadwerkelijk gestart met de bouw?
  • Wanneer is de kennisgeving als bedoeld in artikel 4.5 van de Bouwverordening gedaan?
  • Welk standpunt neemt Uw College in indien de bouwwerkzaamheden niet, althans nagenoeg niet worden voortgezet waardoor de huidige situatie alleen nog maar langer zal duren?
  • Is Uw College bereid om met de bouwer contact op te nemen en hem een termijn aan te zeggen waarbinnen de bouwwerkzaamheden zoals deze destijds vergund zijn moeten zijn afgerond?
  • Is Uw College bereid om eventueel handhavend op te treden in de thans bestaande situatie, zijnde een volstrekt verwaarloosd pand hetwelk gedeeltelijk dichtgetimmerd is, een zeer slonzige indruk geeft aan de ene zijde en aan drie andere zijden een zeer slordig uitziende bouwput, hetwelk dan nog afgeschermd is met ontsierende bouwhekken die zo nu en dan ook nog omwaaien?
  • Westland Verstandig zou gaarne zien dat Uw College op korte termijn aan de thans bestaande situatie een einde maakt. Is Uw College daartoe bereid en hoe denkt Uw College dat te realiseren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top