skip to Main Content

029 Groenstructuurplan

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wenselijkheid groenstructuurplan Westland

Geacht College,

Westland Verstandig wil het groen van Westland aantrekkelijker en beter toegankelijk maken voor inwoners en bezoekers. Een groenere omgeving verbetert de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid en het is ook beter voor planten en dieren en de biodiversiteit. Eerder is een groenstructuurplan door de Gemeente Westland in voorbereiding genomen, doch daarvan is afgezien. Het groenstructuurplan is een kader voor de inrichting van het groen, vergelijkbaar met het waterplan van de gemeente Westland. Met dit kader kan in de komende jaren de kwaliteit van het groen verbeterd worden. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat het groenstructuurplan in eerste instantie inzet op uitbreiding van het groen, maar vooral op het kwalitatief verbeteren van het bestaande groen. Voorts zou het groenstructuurplan in eerste instantie bepaalde delen van de groenstructuur van Westland (nog) aantrekkelijker kunnen maken. Het doel van het groenstructuurplan is het zijn van een instrument dat wordt ingezet om groen een volwaardige plek in de belangenafweging te geven. Het is nu tijd een kwaliteitslag te maken met de groenstructuur binnen Westland. Het groenstructuurplan dient er ook voor te zorgen dat waardevolle groene plekken en routes behouden blijven.
In het groenstructuurplan zal een analyse gemaakt moeten worden van de huidige groenstructuur en een visie moeten worden opgesteld voor de gewenste groenstructuur van Westland. Het groenstructuurplan dient ook een onderhoudsplan te bevatten waarin beschreven wordt welke maatregelen in het beheer nodig zijn om het wensbeeld van de groenstructuur te bereiken en te behouden.

Met name bij nieuwbouwplannen kan ook een betere structuur aan de groenvoorziening gegeven worden. En met het groenstructuurplan heeft de gemeente tevens veel meer grip op de hoeveelheid groen in een te bebouwen omgeving wardoor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid toenemen en daarmee het woongenot van de bewoners.

Het vorenstaande leidt thans dan ook tot de navolgende vragen van Westland Verstandig:

  • Is Uw College bereid om een groenstructuurplan in vorenstaande zin voor te bereiden?
  • Is Uw College het met Westland Verstandig eens dat de kwaliteit van het groen in Westland beter kan?
  • Voor een tuinbouwgemeente is het zeer belangrijk dat de kwaliteit van het bestaande groen in ieder geval meer dan goed te noemen valt. Is het College het hiermee eens?
  • Is Uw College het er mee eens dat het voor het beleid van groot belang is dat via een groenstructuurplan de gemeente en de Raad grip hebben en houden op de inzet en kwaliteit van het groen in de gemeente?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top