skip to Main Content

030 Zelfdoding

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

7 februari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake hulp in mijn buurt.

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt er op gewezen dat het erop lijkt dat het aantal zelfdodingen in de Gemeente Westland toeneemt.

De fractie van Westland Verstandig zou gaarne zien dat vanuit gemeentelijke publicaties en berichtgevingen er meer gewezen wordt op de bestaande mogelijkheden die er zijn voor degenen die hulp nodig hebben. Zij kunnen contact opnemen met de bestaande hulporganisaties zoals Careijn, 113 (telefoonlijn), 113 (online). Beter gewezen zou moeten worden hoe via de telefoon, e-mail of eventuele chat iemand die in problemen verkeert zijn gedachten kan uiten en hulp kan vinden. Ook degenen die zich om een andere persoon ernstig zorgen maken zouden gewezen moeten worden op de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Uiteraard realiseert Westland Verstandig zich dat een en ander niet primair een Gemeentetaak is, doch de Gemeente zou wel meer voorlichting dienen te verschaffen.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is bij Uw College bekend hoeveel gevallen van zelfdoding er geweest zijn in Westland in 2009 en 2010?
  • Welke instanties/organisaties zijn er in Westland die benaderd kunnen worden door personen die plannen hebben tot zelfdoding, danwel personen die berichten kunnen geven over naasten/vrienden/bekenden waarvan zij vrezen dat een serieuze mogelijkheid tot zelfdoding aanwezig is?
  • Is Uw College bereid om meer voorlichting te geven en aan te geven waar burgers met vorenstaande problemen terecht kunnen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top