skip to Main Content

031 Fokuswoningen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

7 februari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Fokus

Edelachtbaar College,

In het coalitie-akkoord Gemeente Westland 2010-2014 pagina 13 is opgenomen: “8. Onderzoeken of de realisatie van meer Fokuswoningen haalbaar en wenselijk is.” Westland Verstandig vraagt zich af of een en ander thans in onderzoek is. Wij vinden wel dat de komst van meer zogenaamde Fokuswoningen wenselijk is. De Fokuswoning wordt gekoppeld aan zogenaamde assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) die de betreffende persoon als gevolg van een lichamelijke functiebeperking niet zelf kan doen. Het gaat daarbij om assistentie bij lichamelijke verzorging, aan- en uitkleden, verplaatsingen in en om het huis, toiletbezoek, eten en drinken, eenvoudige verpleegtechnische handelingen en enige hand- en spandiensten. Het bijzondere van Fokus is dat de betreffende bewoner de regie in handen heeft. De assistentie wordt op afroep en op aanwijzing verleend. Dit betekent dat de bewoner zelf bepaalt wat er moet gebeuren wanneer en hoe. Dit 24 uur per dag. De bewoner heeft de maximale vrijheid om zijn dagritme zelf te bepalen en te leven zoals hij dat wil. Voor huishoudelijke verzorging, specialistische verpleging of begeleiding kan de betreffende bewoner eventueel een beroep doen op thuiszorg.

In Nederland zijn ruim 1.300 Fokuswoningen in ruim 90 Fokusprojecten aanwezig. Die projecten zijn gerealiseerd in samenwerking tussen Gemeenten, woningcoöperaties en patiëntenorganisaties. In het Westland is een project aanwezig Vreelande te ’s-Gravenzande. Fokusprojecten worden in Nederland nog steeds gerealiseerd.

Het vorenstaande leidt bij Westland Verstandig tot de navolgende vragen:

  • Is uitgaande van het College Werkprogramma een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van Fokuswoniningen opgestart?
  • Is Uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat in ieder geval ook op korte termijn onderzocht dient te worden of er behoefte aan dergelijke Fokuswoningen is?
  • Is Uw College bereid om met de drie woningcoöperaties in het Westland overleg te voeren inzake de haalbaarheid van Fokusprojecten? Zijn de coöperaties en zonodig de Gemeente bereid om haalbaarheidsstudies uit te voeren waarbij ook de verdergaande mogelijkheden van het vinden van subsidies en de keuze van voorzieningen onderwerp van de studie dienen uit te maken?
  • Is Uw College bekend met eventuele aanvragen bij de Gemeente danwel de woningcoöperaties voor Fokuswoningen, althans voor woningen bestemd voor mensen met een lichamelijke handicap die onafhankelijk en zelfstandig willen (blijven) wonen?
  • Is Uw College bereid om eventueel bij de burgers in het Westland te peilen of er behoefte bestaat aan zogenaamde Fokuswoningen?
  • Is het College bereid op de Gemeentepagina van het Hele Westland en/of in andere publicaties van de zijde van de Gemeente en/of in berichtgevingen afkomstig van de Gemeente de aandacht te vestigen op het bestaan van Fokuswoningen en is Uw College bereid om aan de hand van de resultaten daarvan te bezien of het realiseren van een Fokuswoningenproject haalbaar is?
  • Is Uw College bereid om eventueel een onderzoek in te stellen naar de behoefte naar Fokuswoningen per kern in Westland waarbij alle kernen Poeldijk, Kwintsheul, Wateringen, Monster, Ter Heijde, ’s-Gravenzande, Heenweg, Maasdijk, Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk aandacht krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top