skip to Main Content

032 Dienstverlening

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

23 februari 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake reden uitblijven antwoord op eerdere artikel 26-vraag inzake dienstverlening van 1 december 2010

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft op 30 november/1 december 2010 bijgaande vraag aan Uw College gesteld inzake de dienstverlening. Antwoord op die vraag is uitgebleven, terwijl ook geen verlenging van de termijn is verkregen voorzover na te gaan valt. Zeker gezien het onderwerp van de vraag -ontevredenheid bij burgers om kwesties voortvarend en effectief af te wikkelen- is het uitblijven van een antwoord storend en zelfs stuitend.

De fractie van Westland Verstandig vraagt Uw College dan ook aan te geven wanneer een antwoord op de bijgevoegde vraag te verwachten valt en voorts vraagt de fractie van Westland Verstandig Uw College aan te geven of u met de fractie van oordeel bent dat het uitblijven van enige reactie op notabene een vraag als deze, niet al bevestigt hetgeen enigszins in de artikel 26-vraag van 30 november/1 december 2010 verwoord is.

Gaarne per ommegaande nu wel reactie.

Het vorenstaande geldt temeer nu in de vraag zelf een datum van 1 maart 2011 genoemd is en die datum nagenoeg bereikt is. Wat is de reden van het uitblijven van een deugdelijk antwoord?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top