skip to Main Content

038 Veilige strandopgangen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD NAALDWIJK

Den Haag, 28 december 2011

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake strandopgangen

Edelachtbaar College,

In een rondvraag een aantal maanden geleden tijdens de Raadsvergadering heeft de fractie van Westland Verstandig aan het College een vraag gesteld over de opgangen naar de stranden met name bij Ter Heijde. Het wegdek is te glad en mede in combinatie met de helling die genomen moet worden, levert dat gevaarlijke situaties op. Er gebeuren ongelukken met zelfs beenbreuk tot gevolg. Uw College zou een en ander bezien, doch het resultaat tot nog toe is niet zichtbaar. Ter plaatse is er nog steeds niets gewijzigd.

Het is om die reden dat wij deze vragen nu maar schriftelijk aan uw College stellen:

  • Is uw College bekend met de onveilige strandopgangen en is uw College ook bekend met het feit dat er periodiek ongevallen plaatsvinden?
  • Is uw College bereid maatregelen te nemen waardoor het wegdek minder glad wordt? Zo ja, binnen welke tijd zijn die maatregelen dan te verwachten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,
Peter Duijsens en Renate van der Giessen
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top