skip to Main Content

039 Regionale omgevingsdiensten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Den Haag, 19 januari 2012

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake regionale omgevingsdiensten

Edelachtbaar College,

Geruime tijd is het stil inzake de voortgang van de regionale omgevingsdiensten en de inrichting en huisvesting en de mogelijke afspraken die gemaakt worden tussen de regionale omgevingsdiensten en de Gemeente Westland. Met name zijn wij geïnteresseerd in de huisvesting van de regionale omgevingsdiensten. Zeer wel mogelijk is het dat op korte termijn vrijkomt een van de bestaande gemeentehuizen van Westland. Genoemd kan onder meer worden Wateringen terwijl De Lier op zeer korte termijn vrijkomt.

De fractie van Westland Verstandig zou gaarne zien dat een van die gebouwen bestemd wordt voor de huisvesting al of niet blijvend, van de regionale omgevingsdiensten en dat Westland dit bedingt althans tracht te bedingen in het kader van de mogelijke samenwerking. Uiteraard moet de Raad zich nog over de samenwerking uitlaten.

Het is om die reden dat de navolgende artikel 26-vragen gesteld worden:

  • Is uw College op de hoogte waar de regionale omgevingsdiensten als deze al van de grond gaan komen en als Westland meedoet, zich daadwerkelijk gaan vestigen?
  • Is uw College bereid de bestaande gemeentehuizen aan te bieden aan de regionale omgevingsdiensten als zijnde geschikte locatie voor de huisvesting van de medewerkers van de regionale omgevingsdiensten?
  • Heeft uw College het vorenstaande in het verleden in het nabije of verdere verleden al geprobeerd en wat waren de reacties daarop?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top