skip to Main Content

046 Ambtelijke samenwerking

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

15 augustus 2012

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake ambtelijke samenwerking met andere gemeenten

Edelachtbaar College,

In het Financieel Dagblad van 15 augustus 2012 wordt bericht dat gemeenten steeds vaker samen met buurgemeenten één ambtelijk apparaat delen. Dit wordt ingegeven door de opgelegde bezuinigingen en het toegenomen aantal taken. Fuseren is een brug te ver. Als voorbeelden worden genoemd Blaricum, Eemnes en Laren en inmiddels Oostzaan/Wormerland en Veendam/Pekela, Wassenaar/Voorschoten en Aalsmeer/Amstelveen.

Westland Verstandig heeft in het kader van de gedachtevorming over de regisserende gemeenten ook al meerdere malen op vorenstaande mogelijkheden gewezen.

In het Financieel Dagblad wordt uitgelicht de samenwerking tussen Pekela en Veendam, die hun nieuwe ambtelijke organisatie “De Kompanjie” genoemd hebben.

Voor Westland is van belang dat geconstateerd wordt dat De Kompanjie nog steeds dezelfde gebouwen gebruikt in Veendam en Pekela waar de ambtenaren vanwege de fusie anders over de gebouwen zijn verdeeld.

De fractie van Westland Verstandig acht het gewenst dat ook Westland op korte termijn verder de mogelijkheden gaat bezien van vorenstaande wijze van samenwerken. Immers ook in Westland moet bezuinigd worden en ook in Westland komen de nieuwe taken eraan. Zeker gezien de plannen inzake de gemeentelijke huisvesting is verder onderzoek naar mogelijkheden nu op zijn plaats.

Dit leidt bij onze fractie tot de navolgende vragen:

  • Is Uw College bereid om in navolging van de hiervoor genoemde gemeenten alsnog te bezien of toenadering gezocht dient te worden tot één of meerdere omliggende gemeenten danwel één of meerdere Greenportgemeenten?
  • Is Uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een algehele of gedeeltelijke samenvoeging van het ambtenarenapparaat tot zinvolle bezuinigingen zal leiden, terwijl voorts een en ander ook van invloed kan zijn op de toekomstige gemeentelijke huisvesting van ambtenaren?
  • Is Uw College bereid dit op korte termijn te bezien en de resultaten van de zoektocht aan de Raad te berichten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,
P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top