skip to Main Content

052 Afschaffen BTW en gevolgen voor de gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

12 november 2012

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de gevolgen van het eventueel afschaffen van het BTW-compensatiefonds en gevolgen aankondiging Minister inzake het onjuist toepassen van de BTW-regels bij de bouw van scholen.

Edelachtbaar College,

Sinds 2003 kan de Gemeente Westland met het BTW-compensatiefonds toch de BTW terugvragen die zij betaald heeft over uitbesteed werk. Dit kan door gebruik te maken van de Wet op het BTW-compensatiefonds. Het regeerakkoord “Bruggen slaan” van VVD/PVDA gaat uit van afschaffing van het BTW-compensatiefonds. Met ingang van 2014 kunnen dus geen vorderingen meer ontstaan bij het BTW-compensatiefonds. De reden van afschaffing is: “Belangrijk doel van het BTW-compensatiefonds is dat gemeenten een betere afweging kunnen maken tussen uitbesteden en zelf uitvoeren. Ze kunnen kiezen welke van de twee de meeste efficiencyvoordelen biedt. Politieke, strategische en beleidsmatige factoren hebben volgens de Studiegroep Begrotingsruimte in haar rapport meer invloed op de beslissing om wel of niet uit te besteden dan efficiency.”

Afschaffing van het BTW-compensatiefonds en het naar het zich laat aanzien ook niet terugkeren in een andere vorm zal gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting en de daarin opgenomen investeringen. Immers in de begroting is rekening gehouden met een BTW-druk van 1% terwijl die, volgens het huidige tarief, 21% daadwerkelijk zal zijn. Dit is een verschil van 20%.

Daarnaast heeft de Minister van Financiën aangegeven dat de BTW-doorberekening bij de bouw van scholen over het verleden onjuist heeft plaatsgevonden en op dat punt verrekeningen zullen gaan plaatsvinden.

Dit leidt bij de fractie van Westland Verstandig tot twee vragen:

  1. Wat is het effect van afschaffing BTW-compensatiefonds op de meerjarenbegroting van de Gemeente Westland, met name over de periode 2014 tot en met 2016?
  2. Is te verwachten dat de Gemeente Westland nog op eventueel onjuiste wijze verantwoorde BTW dient te restitueren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top