skip to Main Content

057 Leegstaande panden/percelen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

29 januari 2013

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verkoopactiviteiten leegstaande panden/percelen in eigendom van Gemeente Westland

Edelachtbaar College,

Het is bekend dat de Gemeente Westland vele percelen braakliggende grond
(’s-Gravenzande, Naaldwijk, Honselersdijk), leegstaande brandweerkazernes (Wateringen, De Lier, Naaldwijk), braakliggende terreinen (’s-Gravenzande, Honselersdijk, Naaldwijk), leegstaande schoolgebouwen (Monster, Naaldwijk), woningen (Monster, Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Honselersdijk) en kantoorpanden (Naaldwijk, Wateringen) te koop aanbiedt. Het betreft praktisch allemaal locaties in de Westlandse kernen of nabij de kernen.

Onze fractie bereiken meerdere signalen dat de Gemeente Westland niet echt actief is om de leegstaande onroerende zaken aan de man te brengen, dat wil zeggen te verkopen. Diverse partijen -Westlandse makelaars, derden, investeerders- blijken te informeren bij de Gemeente over de mogelijkheden om de betreffende onroerende zaken te kopen en/of in exploitatie te nemen, doch veelvuldig wordt niet eens gereageerd op verzoeken en redelijke vragen. Ook worden vaak onbegrijpelijke barrières opgeworpen zodat een eventueel geïnteresseerde al snel afhaakt.

Het gevolg is dat geen verkoop- of andere transactie plaatsvindt. Voeg daarbij dat een groot aantal van de gemeentelijke objecten er niet echt fraai bijstaat –bijvoorbeeld Geestweg nr. 4 in Naaldwijk-, vaak al vele jaren leegstaan en dan is duidelijk dat wellicht op dit punt meer sturing vanuit het College gegeven moet worden. De Raad als controlerende instantie zou ook meer de vinger aan de pols moeten houden van het verloop van de (verkoop)activiteiten.

Vandaar dat onze fractie de navolgende vragen wenst te formuleren:

  • Is uw College ermee bekend dat er in de markt bij de Gemeente veel navraag gedaan wordt naar de onroerende zaken die de Gemeente in eigendom heeft en die op dit moment leegstaan? Is uw College bereid om de Raad periodiek, bijvoorbeeld per kwartaal, te informeren omtrent de voortgang van de verkooppogingen om de diverse onroerende zaken te verkopen danwel andere bestemmingen daarvoor te vinden?
  • Is uw College bereid om in beeld te brengen de interesse in de markt voor de diverse onroerende zaken die op dit moment door de Gemeente te koop worden aangeboden?
  • Is uw College bereid om een totale lijst van in de verkoop zijnde onroerende zaken te publiceren?
  • Welke kosten worden thans door de Gemeente gemaakt aan leegstaande onroerende zaken van de Gemeente welke onroerend zaken uiteraard wel beheerd, beveiligd en vaak vrijgehouden moeten worden?
  • Is uw College bereid om eventueel extra inzet te plegen om te komen tot verkoop van de onroerende zaken die thans leegstaan om op die wijze ook de kernen waar de onroerende zaken staan, een extra impuls te geven?
  • Is uw College in staat om aan te geven voor welke leegstaande onroerende zaken inmiddels concrete plannen zijn ingediend door derden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top