skip to Main Content

059 Mariëndijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verwijderen openbaar groen zuidzijde Mariëndijk

Edelachtbaar College,

De Gemeente Westland heeft aangekondigd in april 2013 te starten met het uitvoeren van groot asfaltonderhoud aan de Mariëndijk te Honselersdijk en wel het gedeelte gelegen tussen de 2e Van Reenenstraat en de kruising met de Vogelaer. Vooruitlopende op het asfaltonderhoud wordt, aldus de aankondiging, ook de groenstructuur langs de Mariëndijk aangepakt.

De bomenrij langs de Mariëndijk bestaat uit linden en vooral populieren. De populieren zouden aan het einde van hun levensduur zijn en zullen allemaal begin 2013 gekapt worden. Dit zou noodzakelijk zijn voor de veiligheid en om schade aan de rijbaan door wortelgroei in de toekomst te voorkomen. Ook zullen “naar verwachting” (citaat uit het gemeentebericht) de lindebomen door het kappen van de populieren meer licht en ruimte krijgen om beter te kunnen groeien. Op deze wijze zullen de linden het kenmerkende beeld van de Mariëndijk zoveel als mogelijk in stand houden.

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Mariëndijk die constateren dat alle populieren aan de gehele zuidzijde van de Mariëndijk worden verwijderd. Daarmee gaat de groene structuur van de Mariëndijk zoals deze sinds jaar en dag aanwezig is, verloren. Onder het mom van wegwerkzaamheden mag het toch niet zo zijn dat het huidige groene aanzien van de Mariëndijk verstoord wordt. In zijn algemeenheid geldt dat Westland al zo weinig groen heeft en het beetje groen wat er is, moet zoveel als mogelijk bewaard en behouden blijven.

Voorts bevreemdt het de fractie van Westland Verstandig dat ook voor dit soort maatregelen niet beter gezocht wordt naar draagvlak bij bewoners in dit geval van bewoners van de Mariëndijk. Weliswaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd vòòr de aanvang van de asfaltwerkzaamheden, doch blijkbaar staan de groenstructuur en het verwijderen van de populieren hierbuiten. Dit vinden wij ongewenst. Voorts kan het best dat het beter is een paar populieren te vervangen nu en een schema daarvoor te maken voor het weghalen op termijn, maar allemaal tegelijkertijd weghalen lijkt wel erg drastisch.

Vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  1. Waarom wordt omdat toevallig groot asfaltonderhoud moet plaatsvinden, de groenstructuur aan de Mariëndijk zo gewijzigd dat daarna ter plaatse een soort kaalslag te zien zal zijn?
  2. Aangegeven wordt dat de populieren aan het einde van hun levensduur zijn. Kan dit nader worden uitgelegd. Waarom dan nu omdat de weg aan onderhoud toe is, waarom alle bomen tegelijkertijd en waarom niet gefaseerd. Waarom wordt er geen groenplan gemaakt voor gefaseerde verwijdering en herplant?
  3. Aangegeven wordt nog dat schade aan de rijbanen door wortelgroei door het verwijderen van de bomen kan worden voorkomen. Zijn er ook andere maatregelen denkbaar waardoor dergelijke schade zich niet voordoet en ook de veiligheid niet in het gedrang komt? Ook bij andere openbare wegen en ook elders in Nederland staan toch populieren die goed gedijen zonder dat de veiligheid in het gedrang komt danwel schade geleden wordt.
  4. Waarom wordt niet voordat dit soort maatregelen wordt aangekondigd met de bewoners van de Mariëndijk overleg gevoerd omtrent hun wensen en verlangens voor wat betreft de groenstructuur? Lijkt het niet zinvol om in dit soort gevallen waarin een drastische wijziging van de bestaande situatie plaatsvindt en veel onrust te zien is, met een groenplan te komen? Nu wordt in de aankondiging volstaan met de constatering: “Naar verwachting zullen de lindebomen door het kappen van de populieren meer licht en ruimte krijgen om beter te kunnen groeien.” Bijvoorbeeld de woorden “naar verwachting” doen vermoeden dat dit niet eens zeker is. Hoe zit dat?
  5. Moet niet eerst door de Gemeente gezorgd worden voor draagvlak bij bewoners bij feitelijke maatregelen zoals deze, die voor de bewoners van de Mariëndijk best wel ingrijpend zijn? Wat de fractie van Westland Verstandig betreft dient een dergelijk draagvlak wel vooraf gecreëerd te worden en dient voorkomen te worden dat mensen zich overvallen voelen.
  6. Is uw College bereid om het weghalen van de bomen uit te stellen totdat deze vragen beantwoord zijn en mogelijkerwijs ook behandeling in de Commissie Ruimte heeft plaatsgevonden? De fractie van Westland Verstandig gaat ervan uit dat het toch niet zo zal zijn dat de bomen hangende een en ander gewoon worden weggehaald. Dit zou een minachting van de bewoners van de Mariëndijk betekenen, hetgeen toch niet gewenst is. Is uw College het met deze stellingname eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top