skip to Main Content

061 Kaalslag Sportpark Julianapark ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake kaalslag sportpark Julianapark ‘s-Gravenzande

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn diverse berichten binnengekomen van inwoners van ’s-Gravenzande die zich ernstig ongerust maken over het voorgenomen kappen door de Gemeente van circa 80 bomen op het sportpark. Men vreest een grote aanslag op het groen in ’s-Gravenzande en op het plezier wat de wandelaar heeft als hij een rondje ’s-Gravenzandse bosjes doet. Ongetwijfeld zal het weghalen van het groen gevolgen hebben voor het aanzien van die ’s-Gravenzandse bosjes. Blijkbaar is het kappen nodig voor de uitbreiding van de golfclub die meer ruimte nodig heeft.

Navraag heeft uitgewezen dat FC ’s-Gravenzande zich wel kan vinden in het kappen van de bomen, doch ook ervan uitgaat dat daarna een deugdelijke nieuwe aanplant gaat plaatsvinden. Daarvan blijkt echter niets uit de plannen zoals die thans door de Gemeente gemaakt zijn. Mijn fractie vindt dit een onterechte aanslag op het bestaande groen, zeker als er geen vervangend groen voor in de plaats komt. De ’s-Gravenzandse bosjes worden door vele mensen gebruikt voor ontspanning en daarvoor zijn die bosjes destijds ook bedoeld en de voormalige Gemeente ’s-Gravenzande heeft ook veel geld besteed aan de inrichting van het gehele gebied. Door het kappen van de bomen wordt de structuur van het gebied verstoord. Mijn fractie acht dit volstrekt onaanvaardbaar. Wel bestaat natuurlijk begrip voor de uitbreidingswensen van de Golfclub Westland, maar de vraag is of niet op een betere en andere wijze aan die wensen een vervolg gegeven kan worden.

Vandaar de navolgende vragen:

  • Waarom heeft uw College besloten tot het kappen van circa 80 bomen waardoor de structuur van de ’s-Gravenzandse bosjes aan die zijde volstrekt verstoord wordt?
  • Is er niet een alternatief voor de Golfclub Westland om op een andere wijze uit te breiden zonder dat zoveel bomen verwijderd gaan worden?
  • Heeft de Gemeente een herplantplan gemaakt en wat zijn de kosten daarvan? Zo neen, waarom is dat achterwege gelaten? Het kappen van 80 bomen moet toch ook volgens het College een zodanige indruk zijn op de groenbeleving ter plaatse en dan zou het toch zeer wel in de rede gelegen hebben om een nieuw groenplan te maken om de gevolgen van het kappen zoveel als mogelijk weg te nemen. Waarom is dat niet gebeurd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top