skip to Main Content

063 Informatie verplaatsing agrarische bedrijfswoning

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verzoek om informatie over verplaatsing agrarische bedrijfswoning en naar aanleiding van gang van zaken Woudtzicht

Edelachtbaar College,

Op dit moment is er wederom de nodige deining ontstaan over de door het College gewenste geheimhouding van bepaalde stukken inzake de afwikkeling “Woudtzicht”. Zie het artikel in het Hele Westland van 3 april 2013. Een kopie van dat artikel wordt bij deze vraag gevoegd.

Recentelijk heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 ontvangen de bescheiden inzake het begin van de kwestie Woudtzicht. Het verzoek blijkt ingediend te zijn door Santen & Gasille Makelaars, te weten de heer W.C.M. Duijvestijn. Wethouder Duijvestijn heeft zijn akkoord gegeven op het voorstel “Herstructurering Woudtzicht 21”. Naar aanleiding van dit voorstel heeft uw College een later foutief gebleken besluit genomen. De betreffende correspondentie wordt bij deze vraag gevoegd. Gebleken is dat op meerdere vlakken de planologische- en beleidsregels zijn geschonden door vorengenoemd besluit. Dit betekent dat het Collegebesluit van destijds is ingetrokken.

Het College is nu voornemens om naar aanleiding van deze kwestie een schadevergoeding en een compensatie in natura te voldoen aan Royal Pride namens wie Van Santen & Gasille/W.C.M. Duijvestijn destijds het voorstel gedaan heeft.

Uiteraard zal de beoordeling en het trekken van conclusies omtrent het vorenstaande door onze fractie tijdens de Raadsbehandeling gaan plaatsvinden.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft wel nu de navolgende vragen aan het College. De fractie gaat er vanuit dat deze vragen vòòr de Raadsbehandeling in mei 2013 zullen zijn beantwoord.

  • In hoeveel gevallen heeft de Gemeente vanaf 2006 medewerking verleend aan de constructie zoals deze is toegepast in de kwestie van Sprongenloet 18/Woudtzicht 21?
  • Zo ja, in hoeveel gevallen is het makelaarskantoor Santen & Gasille betrokken geweest en/of de heer W.C.M. Duijvestijn?
  • Welke mening neemt het College in met betrekking tot de bijgevoegde stukken en hetgeen daarin te lezen valt en met name over de positie van de betrokken wethouder en feitelijk aanvrager van de constructie? Kan uw College aangeven wat de relatie is tussen de wethouder en W.C.M. Duijvestijn?
  • Waarom worden de afspraken tussen Royal Pride en de Gemeente geheim gehouden? Welke overwegingen hebben bij uw College geleid tot geheimhouding?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top