skip to Main Content

064 Aanvullende schriftelijke vraag inzake Woudtzicht

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: aanvullende schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Woudtzicht

Edelachtbaar College,

Bij de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 komen inmiddels berichten binnen dat de gemeente Westland terzake van de afwikkeling van de kwestie Woudtzicht een regeling –mogelijkerwijs een financiële regeling- heeft moeten treffen met de Gemeente Midden-Delfland.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft dan ook nog aanvullende vragen ter aanvulling op de eerdere vragen:

Welke afspraken heeft de Gemeente Westland gemaakt met de Gemeente Midden-Delfland om de regeling, waar voorlopig geheimhouding op rust, mogelijk te maken? Gedoeld wordt dan zowel op financiële afspraken als andere afspraken.
Indien er een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de Gemeente Midden-Delfland en de Gemeente Westland dan willen wij gaarne vernemen wat de inhoud daarvan is.
Is er geen schriftelijke overeenkomst gesloten dan willen wij weten op welke wijze de afspraken gemaakt zijn. Zijn deze afspraken dan op Collegeniveau tot stand gekomen of hebben ambtenaren afspraken gemaakt?
Wie van de Collegeleden heeft het overleg -indien gevoerd- gevoerd met de Gemeente Midden-Delfland en wie is namens de Gemeente Midden-Delfland in deze opgetreden?
Uiteraard kunnen deze vragen gelijktijdig beantwoord worden met de vragen zoals deze op 5 april aan uw College zijn voorgelegd.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top