skip to Main Content

065 Ontwikkelingen arbeidsmigranten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake ontwikkelingen arbeidsmigranten

Edelachtbaar College,

In de besluitenlijst van B&W van 19 maart jl. treffen we de volgende mededeling aan:

 • Meldt de stand van zaken rondom een aantal locaties voor huisvesting voor arbeidsmigranten.

In de besluitenlijst van B&W van 26 maart jl. staat de volgende mededeling:

 • Geeft aan dat de Poolse consul een bezoek heeft gebracht aan Westland, waarbij onder meer een GBA-inschrijfavond is bezocht.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft mede naar aanleiding van deze mededelingen en eerder verstrekte informatie door Uw College de volgende vragen:

 • Bij het voorbereiden van de nieuwe visie en kaders voor grootschalige tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten in 2012 wekte het College bij monde van wethouder Weverling de indruk dat er sprake was van urgentie. Nadat de Raad hierover heeft besloten, is er nog geen concreet project gesignaleerd.
 • a. Zijn er nieuwe ontwikkelingen inzake (zoek)locaties voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in (semi-)permanente gebouwen?
 • b. Hebben projectontwikkelaars/uitzendbureaus concrete plannen? Zo ja, welke en wanneer worden welke locaties deze plannen gerealiseerd?
 • Hoe staat de teller van aantal inschrijvingen arbeidsmigranten in de GBA (laatste stand, in- en uitschrijvingen)? Laatste stand was ca 3.000 geregistreerd en mogelijk 5.000 hier in Westland woonachtig.
 • Het kampeerseizoen is weer aangebroken, ook al is het weer er nog niet naar. Daarom de kwestie van ongelijke behandeling van enerzijds hotels, campings, vakantieparken en anderzijds uitzendbureaus die arbeidsmigranten huisvesten. Toeristenbelasting moet door elke verhuurder voor overnachtingen in Westland met een commercieel karakter door niet in Westland ingezetenen, w.o. niet-geregistreerde arbeidsmigranten, betaald worden.
 • a. Wat is de stand van zaken inzake handhaving en opleggen aanslagen toeristenbelasting voor de niet-geregistreerde arbeidsmigranten?
 • b. Hoeveel locaties, hoeveel overnachtingen en welk bedrag is daar mee gemoeid (opgelegd en geïnd) op basis van controles?
 • c. Wat zijn de concrete plannen voor handhaving in 2013?
 • Is er een risico-afhankelijkheid dan wel -relatie tussen de meldingen en vragen die via het informatiepunt arbeidsmigratie (IPA) de gemeente bereiken – door sommige uitzenders als ‘klikpunt’ ervaren – en overig problematisch gedrag van uitzenders t.a.v. huisvesting, rechtspositie/arbeidsvoorwaarden en GBA-registratie.
 • Samen met het ministerie van SZW, Rotterdam en Den Haag gaat Westland na de zomer een top EU-arbeidsmigratie ter voorbereiding op het openstellen van de grenzen met Roemenië en Bulgarije in 2014.
 • a. Welke problemen worden in Westland verwacht door deze openstelling?
 • b. Welke (beleids)inzet is de gemeente voornemens vanuit Westland in te brengen in deze top?
 • c. Wordt de Raad vooraf daarbij betrokken, en zo ja, op welke wijze?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Leo Geubbels,
Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top