skip to Main Content

067 Parkeren OKK Salamanders Kweeklust

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voldoende parkeergelegenheid bij OKK Schietvereniging, TTV Salamanders en Volkstuinvereniging Kweeklust/toegankelijkheid clubgebouw TTV Salamanders en OKK Schietvereniging

Edelachtbaar College,

Tijdens het bezoek van onze fractie aan OKK Schietvereniging, TTV Salamanders en Volkstuinvereniging Kweeklust aan de Veenbes in Wateringen bleek dat er sprake is van een urgent parkeerprobleem bij en rondom het gebouw van OKK Schietvereniging/TTV Salamanders en Volkstuinvereniging Kweeklust. Er is behoefte aan circa 60 tot 70 parkeerplaatsen.

In de directe omgeving van het complex zijn deze realiseerbaar omdat de eigendommen van de Gemeente in de directe nabijheid wel erg onrendabel worden gebruikt. De meest in het oog springende oplossing zou zijn dat in de avonduren de leden van vorenstaande verenigingen gebruik kunnen maken van de parkeerruimte welke zich bevindt achter het gebouw eigendom van de Gemeente hetwelk nu gebruikt wordt door Place 4 Kids Kinderopvang die voornamelijk overdag gebruikt maakt van circa 60 parkeerplaatsen.

Daarnaast is op de bestaande parkeerplaats de belijning geheel weggevallen en ook daar is wellicht een taak voor de Gemeente gelegen. Ook staat er op deze parkeerplaats direct naast de Volkstuinvereniging een glascontainer. Deze kan ook aan de andere zijde worden neergezet zodat wederom zeker twee parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt.

Dan is er in tweede instantie nog een mogelijkheid om waar nu grond opgeslagen is een aantal parkeerplaatsen te maken en ook aan de overzijde is het niet al te lastig om een groot aantal parkeerplaatsen te realiseren.

Tenslotte is op de kop van de Veenbes en de Dorpskade een strookje groen gelegen. Een betere inrichting van het stukje groen zou met zich mede kunnen brengen dat ook hier enkele tientallen auto’s geparkeerd zouden kunnen worden.

De betreffende verenigingen geven aan dat zij een en ander al vaker bij de Gemeente hebben aangekaart, doch geen gehoor hebben gekregen. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 vraagt zich af waarom het College in deze lijkt tegen te werken. Er zijn toch een aantal praktische oplossingen voorhanden. Dit leidt tot de hierna geformuleerde vragen.

Daarnaast hebben OKK Schietvereniging en TTV Salamanders diverse malen aan de Gemeente verzocht om de toegang tot het complex te verbeteren. Nu bestaat deze uit een brug met een trap en het spreekt voor zich dat dat vooral in winterse periodes tot gevaarlijke situatie leidt. Voorts kunnen invaliden nu geen toegang hebben tot de hal langs die zijde. Het lijkt dienstig om in ieder geval te bezien of een betere toegang tot de hal verkregen kan worden door het aanleggen van een ander type brug waardoor er geen trappen meer behoeven te worden genomen om het hoogteverschil te overbruggen.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met de parkeerproblemen van de hiervoor genoemde drie verenigingen OKK Schietvereniging, TTV Salamanders en Volkstuinvereniging Kweeklust?
  • Waarom is tot nog toe geen actie ondernomen om gezien de ter plaatse aanwezige ruimte alsnog te voorzien in de nodige parkeerplaatsen?
  • Zijn de hiervoor genoemde opties reële opties naar het oordeel van uw College om tot uitbreiding van de parkeerplaatsen te komen?
  • Is in de afspraken die tussen de Gemeente en Place 4 Kids zijn gemaakt ruimte voor een avondgebruik van de parkeerplaatsen?
  • Waarom wordt de grondhoop ter plaatse gehandhaafd? Dit schijnt al heel veel jaren de situatie te zijn, terwijl de plaats waar de grond ligt zeer goed gebruikt kan worden voor parkeerplaatsen? Is uw College bereid om een inrichtingsplan ter plaatse te maken zodat de betreffende verenigingen over voldoende parkeergelegenheid kunnen beschikken?
  • Is uw College bereid om te onderzoeken of een betere toegang tot het complex van OKK Schietvereniging en TTV Salamanders kan worden verkregen?
  • Is uw College bereid om de glascontainer te verplaatsen, zodat in ieder geval de plaats waar de container nu staat voor parkeren kan worden gebruikt?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top