skip to Main Content

068 Inzake werkloosheid en werkzoekenden

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake oplopende werkloosheid en ondersteuning werkzoekenden in Westland

Edelachtbaar College,

Het aantal uitkeringsgerechtigden in de WWB loopt op en is blijkens het jaarverslag 2012 835 (12% meer dan geraamd). Ook de afhandeltermijnen van aanvragen lopen op en zijn aanzienlijk langer dan gepland. In plaats van 90% afhandelen binnen 4 weken, is nu na 8 weken nog maar 72% afgehandeld.

Het aantal Westlandse werklozen, die soms een lange staat van dienst hebben maar door de crisis werkloos zijn geworden, loopt op en werklozen komen moeilijker aan werk. Ook is bekend dat er veel arbeidsmigranten in het Westland werken. Werkloze werkzoekenden krijgen signalen dat werkgevers geen Westlandse werkzoekenden in dienst nemen omdat ze al Polen in dienst hebben. Dat roept bij werkzoekenden een gevoel op van “ze pikken ‘ons’ werk in”. Dit leidt derhalve zowel in de sociale verhoudingen als financieel voor werklozen als voor de gemeente door toenemend aantal uitkeringen tot ongewenste maatschappelijke effecten. Uiteraard hebben we arbeidsmigranten nodig om het vele werk te doen, maar dat moet niet leiden tot ongewenste, oplopende werkloosheid onder Westlanders. Hoe hiermee om te gaan?

Daarom heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 de volgende vragen:

  1. Welk deel van de uitkeringsgerechtigden in de WWB is redelijk tot goed inzetbaar en zou naar werk toe geleid kunnen worden?
  2. Benevens de aantallen in voorgaande vraag hoeveel werklozen (WW) en werkzoekenden zijn er in de gemeente Westland op dit moment en hoe verhoudt dat aantal zich met afgelopen paar jaren?
  3. Volgens het CBS is de werkloosheid in Nederland gestegen tot 8,1% in maart jl. a. Hoe hoog is dit percentage voor Westland? b. Welk werkloosheidspercentage is voor het College de bovengrens als tegelijkertijd hier duizenden arbeidsmigranten – geraamd op 10.000 en bijna 25% van de werkgelegenheid in Westland – werkzaam zijn en rekening wordt gehouden met ‘fricties’?
  4. Welke ondersteuning biedt de gemeente resp. het Werkplein en overige partners deze werkzoekenden op dit moment?
  5. Bereiken het College ook signalen dat Westlandse werkgevers Westlandse werkwilligen, die solliciteren, niet aannemen omdat ze geen werk hebben, maar tegelijkertijd wel Polen in dienst hebben?
  6. 6. Is het College met ons van mening dat het beeld dat opgeroepen wordt bij werkzoekende Westlanders begrijpelijk is en dat het van belang is voor de goede arbeids- en sociale verhoudingen dat we hier gezamenlijk – met name ook Westlandse werkgevers – werk van maken om deze werkzoekenden ook aan het werk te krijgen?
  7. Wat zijn de wettelijke mogelijkheden om te voorkomen of te beperken dat er in de praktijk ongewenste verdringingseffecten ontstaan?
  8. De vraag “Hoe hiermee om te gaan?”. Wat is het College voornemens te doen om i.s.m. partners – w.o. werkgevers en uitzendbureaus – om de negatieve trend om te buigen en Westlandse werkzoekenden zo snel mogelijk aan een baan te helpen?

Leo Geubbels
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top