skip to Main Content

069 Lichtoverlast reclame op het pand Don te Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake lichtoverlast reclame op het pand Don te Naaldwijk

Edelachtbaar College,

Mijn fractie is benaderd door een groot aantal omwonenden van het perceel van Don te Naaldwijk. Don heeft sinds enige tijd op zijn pand neonletters geplaatst en nu ondervindt een aantal bewoners van de Schout ernstige lichtoverlast ten gevolge van de felle en grote reclameletters. De hoge plaatsing, dus op het gebouw, lijkt de oorzaak te zijn van de overlast.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met de klachten van omwonenden van Don over de lichtreclame?
  • Is er sprake van overlast naar het oordeel van uw College en hebt u een en ander inmiddels onderzocht?
  • Is uw College bereid om met Don contact op te nemen om de overlast te beperken en maatregelen te nemen waardoor de bewoners van De Schout verlost worden van deze forse ergernis?
  • Welke acties denkt uw College op korte termijn te gaan ondernemen tegen de overlast?
  • Welke normen worden aangehouden bij reclame-uitingen zoals deze? Is het College het met onze fractie eens dat reclame-uitingen prima zijn op gebouwen, maar dat absoluut geen overlast aan omwonenden mag worden toegebracht zoals in dit geval?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top