skip to Main Content

070 Aanleg voetgangers oversteekplaats Sportlaan De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanleg voetgangers oversteekplaatsen Sportlaan De Lier in verband met verkeersveiligheid

Edelachtbaar College,

De fractie Westland Verstandig-LEO2.0 is bekend met de activiteiten van het College waar het betreft de zogenaamde School-thuis routes. In de raadsvergadering van 4 september 2012 is fase 1 aan de orde geweest. Knelpunten in De Lier zaten daar echter nog niet bij. Vanuit de Lierse gemeenschap krijgen we echter signalen dat met name de veel gebruikte oversteek Sportlaan op een tweetal punten drastisch verbeterd zou kunnen worden.

Het betreft hier verkeerskundig bezien de centrale as van De Lier. Een weg in de bebouwde kom waar een 50 km regime heerst. De twee plaatsen waar grote behoefte is aan veiliger oversteek in de vorm van een officiële voetgangers oversteekplaats zijn de oversteek vanuit het park de Lierhout naar de Alkemadestraat en die van de Diepenburg richting Bibliotheek. Op onderstaand plaatje zijn beide locaties aangegeven middels een rode punt.

Voor beide locaties geldt dat de situatie, door de aanwezigheid van diverse officiële voetgangers oversteekplaatsen elders op de Sportlaan, zeer verwarrend is voor zowel gemotoriseerd verkeer op de Sportlaan alsook voor de overstekende volwassenen en vooral kinderen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met de problematiek rond deze twee oversteekplaatsen?
  • Is uw College bereid aanpak van deze oversteekplaatsen ‘naar voren’ te halen en niet te wachten tot opname in een eventuele fase 2?
  • Zo ja, behoort aanleg voor het begin van het nieuwe schooljaar tot de mogelijkheden?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Leo G Boekestijn
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top