skip to Main Content

072 Waterkwaliteitsproblemen Prinsenbos

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake waterkwaliteitsproblemen Prinsenbos

Edelachtbaar College,

Evenals voorgaande jaren treedt er ook dit jaar wederom in het Prinsenbos in Naaldwijk botulisme in het water op waardoor er zieke en dode watervogels en vissen te zien zijn. Er gold al een zwemwaarschuwing vanwege de blauwalg maar nu is er een zwemverbod opgelegd voor onbepaalde tijd. Het Prinsenbos vervuilt zomers erg snel en dat wordt veroorzaakt door te weinig doorstroming bij de plas daardoor stilstaand water. Door warm weer gaat dat proces sneller. Ook bij de recreatieplas de Wollebrand geldt inmiddels een zwemwaarschuwing.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 vraagt zich af of tegen dit jaarlijks blijkbaar terugkerend probleem niet een keer goede en afdoende maatregelen getroffen kunnen worden. Wij realiseren ons dat dit primair een taak van het Hoogheemraadschap van Delfland is doch wij vinden dat de gemeente Westland Delfland moet verzoeken hier treffende maatregelen te nemen. Technisch bezien kan er een betere doorstroming gerealiseerd worden.

Recreatieplassen zoals het Prinsenbos en de Wollebrand kunnen uiteraard alleen functioneren als zij ook in de daarvoor geschikte tijden door buitenrecreanten gebruikt kunnen worden.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bereid om met Delfland contact op te nemen en hen dringend te verzoeken doeltreffende maatregelen te nemen om in de toekomst zwemverboden en zwemwaarschuwingen te voorkomen in de hiervoor genoemde plassen?
  • Is uw College bereid te bezien welke technische ingrepen nodig zijn om herhaling in de toekomst te voorkomen en deze aan Delfland voor te leggen ter uitvoering?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat dit soort plassen niet constant tot problemen moeten leiden maar, behoudens zeer buitenissige omstandigheden, een normaal gebruik te allen tijde mogelijk moet zijn?
  • Voor wat betreft het Prinsenbos nog de aanvullende vraag hoever het staat met de pogingen om het naast gelegen NAM-perceel in eigendom te verwerven en aan het Prinsenbos toe te voegen?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
u.e.a.,

P.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top