skip to Main Content

073 Onderhoudssituatie en aanzien van het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein/Koningsstraatzijde

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake onderhoudssituatie en aanzien van het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein/Koningsstraatzijde

Edelachtbaar College,

Het is bekend dat de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 van mening is dat het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein eigendom van de gemeente moet blijven. Het betreft een waardevol en uniek monument voor Westland. Een sieraad voor Westland en het Wilhelminaplein.

De meerderheid van de raad heeft aangegeven voorstander te zijn van een nader onderzoek door uw College van de gebruiksmogelijkheden die het pand geeft. Het collegevoornemen om tot verkoop over te gaan, heeft het vooralsnog niet gehaald.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 was en is nog steeds voorstander van een erfpachtconstructie, waarbij de gemeente strakke condities kan stellen aan het gebruik, onderhoud, renovatie, eigenaresse blijft van het gebouw en te allen tijde de volle eigendom wederom kan terugnemen van de erfpachter. Het College zou het een en ander onderzoeken. Dit onderzoek duurt erg lang. Het huidige aanzien van het pand is betreurenswaardig en – zeker uitgaande van de eigendomssituatie van de gemeente – volstrekt onacceptabel. Aan de zijde van het Wilhelminaplein valt het nog wel mee maar aan de zijkant, tegenover de daar aanwezige restaurants Mokka en De Pianobar, is het aanzien meer dan betreurenswaardig. Ramen en kozijnen zijn kapot en de hele zijgevel doet denken aan een ruïne. Zeker de gemeente Westland heeft in deze een voorbeeldfunctie. Als dit zo nog langer doorgaat dan zal de schade groot zijn. Hoe het verder ook met het pand zal gaan, onderhoud zal in ieder geval gepleegd moeten worden.

Dit leidt bij de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 tot de volgende vragen:

  • Waarom verwaarloost uw College het pand volledig en is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat met name de zijkant een meer dan betreurenswaardige aanzien biedt?
  • Is uw College bereid om op korte termijn onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan het betreffende pand en dit te bekostigen uit de reserve onderhoud gemeentehuizen?
  • Waarom ziet uw College zelf niet dat de onderhoudssituatie zo erbarmelijk slecht is en de afgelopen maanden verder verslechterd is?
  • Nogmaals, heeft uw College geen oog voor het aanzien van het centrum van Naaldwijk? Zowel mensen uit Westland als buiten Westland krijgen hierdoor een negatief beeld over de zorgplicht van het College en het bestuur van de gemeente Westland; Waarom voorkomt uw College een dergelijk beeldvorming niet door bijtijds en een niet al te kostbaar en summier onderhoud te doen waardoor in ieder geval het aanzien verbeterd?
  • Is uw College bereid om op korte termijn, dat wil zeggen direct na beantwoording van deze vragen, het nodige onderhoud te verrichten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
u.e.a.,

P.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top