skip to Main Content

075 Verlies bouwgronden Lansingerland

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verlies bouwgronden Lansingerland en de effecten voor Westland

Edelachtbaar College,

In het Financieel Dagblad is een artikel gepubliceerd dat in de gemeente waar nu de voormalige Westlandse wethouder Van Vliet burgemeester is, Lansingerland, een verlies geboekt moet gaan worden op bouwgronden van een kwart miljard euro. Mogelijkerwijs kan het verlies verder oplopen als niet binnen vijf tot tien jaar de vraag naar nieuwbouwwoningen terugkeert naar het niveau van voor de crisis. Als dat niet gebeurt zal Lansingerland een strop lijden van bijna € 400 miljoen.

Lansingerland heeft wel een duur nieuw gemeentehuis gebouwd dat op dit moment veel te groot blijkt te zijn, terwijl blijkt dat ook de lege ruimtes niet verhuurd kunnen worden omdat er gewoon geen vraag naar dat soort kantoorruimtes is.

De maatregelen in Lansingerland voordat het echte verlies zichtbaar werd, zijn dezelfde als die Westland nu aan het nemen is, te weten herziening van het woningbouwprogramma waardoor de grondexploitatieberekening getalsmatig positief uitkomt. De Rekenkamer van Lansingerland constateerde dat uitgegaan is van een te optimistisch scenario dat de woningmarkt weer aan zou gaan trekken. Dit is natuurlijk ook in Westland het geval.

De intentieverklaring tussen de gemeente en Bouwfonds (Grondinvest) zoals deze met spoed in december 2012 moest worden gesloten, is nog steeds niet opgevolgd door een nieuwe overeenkomst, terwijl in de intentieverklaring weliswaar de hoeveelheid te realiseren woningen vergroot wordt waardoor er natuurlijk meer opbrengst is, terwijl op geen enkele wijze het risico van het niet afzetten van die woningen is gecalculeerd.

Gevreesd moet dan ook worden dat Westland evenals Lansingerland er niet aan ontkomt om een forse afboeking te doen op de voorraad gronden en gemeentelijk onroerend goed die nu op de planning staan voor honderden miljoenen euro’s. Zoals de Rekenkamer Lansingerland in haar voorwoord ook aangeeft: “De geplande woningbouwproductie staat voor de komende jaren als gevolg van de economische crisis behoorlijk onder druk. Niet alleen worden er minder woningen gebouwd ook de geraamde opbrengsten vanuit grondexploitatie en uitgifte bouwvergunningen worden veelal niet meer gerealiseerd.”

In het gepubliceerde geheime rapport blijkt wat de gevolgen inmiddels voor Lansingerland zijn.

De gemeente Westland moet hier lering uit trekken en moet ervoor zorgdragen dat zij geen investeringen gaat doen die niet echt nodig zijn en ook niet in het belang van de burgers zijn. De gemeente Westland dient het accent te leggen op het investeren in starterswoningen en zorgwoningen voor ouderen waarvoor wel nog vraag is en die woningen zouden gerealiseerd moeten worden op de thans braakliggende gronden. Op die wijze wordt ook de Westlandse economie gestimuleerd, draagt de gemeente bij aan het oplossen van het langzaamaan ontstaand werkgelegenheidsprobleem, terwijl ook alle Westlandse bedrijven goed van werk kunnen worden voorzien. Zonodig dient de gemeente weer een gemeentelijk woningbedrijf op te richten waarin de woningen gerealiseerd worden en waardoor het mogelijk wordt om voor schappelijke prijzen aan starters en jonge gezinnen te gaan verhuren.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College het, gezien de situatie in Lansingerland waarin Lansingerland ongetwijfeld -voorzover dat niet al het geval is- onder curatele gesteld wordt van hogere overheden en ook financiële hulp nodig heeft van de hogere overheden, met de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat het bouwen van twee dure halve gemeentehuizen op twee locaties op dit moment absoluut financieel onverantwoord is en de ontwikkelingen in Lansingerland aanleiding moeten zijn om direct de plannen die nu uitgewerkt worden om tot de bouw van twee halve gemeentehuizen te komen, moeten worden stopgezet?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat nu het moment is om te stoppen nu het nog kan en nu behalve dan de ten onrechte recent gemaakte kosten door de uitglijders van het College en met name de burgemeester, de gemeente Westland zonder noemenswaardige kosten de plannen kan stopzetten en kan doorgaan in een aantal van de bestaande gemeentehuizen?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top