skip to Main Content

076 Inzake persuitlatingen door woordvoerster van het College in het AD van vrijdag 1 november 2013/en ook standpunt van uw College tijdens de Raadsvergadering van 30 oktober 2013

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

5 november 2013

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake persuitlatingen door woordvoerster van het College in het AD van vrijdag 1 november 2013/en ook standpunt van uw College tijdens de Raadsvergadering van 30 oktober 2013

Edelachtbaar College,

In het AD van 1 november 2013 heeft de woordvoerster van uw College aangegeven: “Afblazen van de aanbestedingsprocedure zal “grote financiële consequenties” hebben” en “3.5 miljoen euro voorbereiding voor dit besluit en nog eens 3.5 miljoen voor een nieuw te nemen besluit”. Bekend is dat de meerderheid van de Raad akkoord gegaan is met een voorbereidingskrediet van € 3.5 miljoen. De vraag is natuurlijk of uw College dat bedrag op 1 april 2014, als de verkiezingsuitslag bekend is en de nieuwe Raad handelend kan optreden door de plannen te stoppen, al in zijn geheel heeft uitgegeven. Volgens de berekeningen en ook de contracten zoals wij die gezien hebben, is dat zeker niet het geval. Het is om die reden dat wij deze artikel 26-vraag stellen. Wij willen exact weten welk bedrag op 1 april 2014 is uitgeven van het voorbereidingskrediet van € 3.5 miljoen.

Het tweede bedrag van € 3.5 miljoen “voor een nieuw te nemen besluit” (citaat woordvoerster) is niet te traceren en ook op dat punt dient helderheid en duidelijkheid door uw College gegeven te worden.

Tijdens de Raadsvergadering is aan uw College gevraagd om überhaupt geen gelden uit te geven voor de verkiezingen aan dit plan van twee halve gemeentehuizen en in ieder geval de uitgaven zoveel als mogelijk te beperken en geen verplichtingen aan te gaan die strekken tot na 1 april 2014.

Door de meerderheid van de Raad is vastgesteld dat de niet uitgewerkte plannen om te komen tot twee halve gemeentehuizen bij de verkiezingen ook inhoudelijk nog aan de orde komen. De Westlandse kiezer kan zich dan uitspreken voor of tegen de bouw van die twee halve gemeentehuizen. Mocht de Westlandse kiezer zich daar tegen uitspreken door op partijen te stemmen die nu in de Raad tegengestemd hebben, dan is het volstrekt onacceptabel dat uw College vergaande verplichtingen is aangegaan danwel veel gelden heeft uitgegeven danwel geen rekening gehouden heeft met de politieke realiteit.

Overigens erkent blijkbaar de gemeentewoordvoerster dat bij de verkiezingen de vraag of de twee halve gemeentehuizen er gaan komen, volledig nog aan de orde is en dat het enkel gaat om “de financiële consequenties bij afblazen”. Dat is nou net ook waar onze fractie in de open brief en ook tijdens de behandeling van het voorstel het College meerdere malen op gewezen heeft.

Het is om die reden dat de wij de navolgende vragen stellen:

  • Welk bedrag exact denkt uw College op 1 april 2014 uitgegeven te hebben aan het idee om twee halve gemeentehuizen te bouwen? Meer dan een idee is het toch niet omdat er nog geen uitgewerkte plannen zijn en het enige wat er is, is een globaal programma van eisen. Dit is toch juist?
  • Is uw College het met mijn fractie eens dat er geen tweemaal € 3.5 miljoen in het geding is, doch ten hoogste € 3.5 miljoen, zijnde de voorbereidingskosten die gemaakt moeten worden voordat de gunningsovereenkomst in maart 2015 gesloten kan worden?
  • Heeft uw College enig idee wat bedoeld wordt met het tweede bedrag van € 3.5 miljoen zoals de woordvoerster dat heeft aangegeven en ook het College tijdens de Raadsvergadering van 30 oktober 2013 heeft aangegeven? Is uw College het met mijn fractie eens dat dat bedrag in ieder geval niet uitgegeven kan en mag zijn op 1 april 2014?
  • Is uw College het met mijn fractie eens dat gezien de onzekere politieke verwikkelingen in dit dossier het gewenst is om zo min mogelijk uitgaven te doen aan de verdere uitwerking van de plannen om te komen tot twee halve nieuwe gemeentehuizen en in ieder geval dat er geen verplichtingen mogen worden aangegaan die verder strekken dan 1 april 2014?
  • Is uw College het met mijn fractie eens dat met name geen aanbestedingsvoorschriften mogen worden geformuleerd waaruit blijkt dat inschrijvers het recht hebben om mogelijkerwijs door te gaan, dat wil zeggen dus geen verplichting om een selectie te maken en door te gaan met drie en ook geen verplichting wordt aangegaan dat zeker aan één van de drie dan het werk gegund wordt en dat aan alle drie een schadeloosstelling betaald wordt voor de werkzaamheden die verricht zijn?
  • Is uw College het met onze fractie eens dat mocht uw College toch onverhoeds verplichtingen aangaan, sprake is van een ernstige taakverwaarlozing en dat mogelijke consequenties kan hebben als de plannen niet doorgaan voor de politieke posities van diverse leden van het College, maar ook eventueel ook kan leiden tot een privéaansprakelijkheid van leden van het College daar zij dan met opzet en moedwillig verplichtingen aangaan terwijl zij wisten c.q. konden weten dat de politieke realiteit een andere was?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top