skip to Main Content

079 Inzake de vraag of het verstandig is nu al een bedrag te investeren in voorbereidingen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de vraag of het verstandig is nu al een bedrag te investeren in voorbereidingen

Edelachtbaar College,

Op woensdag 6 november2013 is in de Begrotingsraad door een raadsmeerderheid naast de nog beschikbare € 300.000 in 2013 besloten om € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het programma 3D in het sociale domein. Over dit onderwerp is zelfs een schorsing ingelast op verzoek van College van B&W. Uiteindelijk heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 als enige fractie tegen gestemd tegen deze ’vrijbrief’ van € 1.300.000 tot maart 2014. Wij stelden als voorwaarde dat nog dit jaar met een gemotiveerde onderbouwing gekomen zou moeten worden.

Wij hebben steeds aangegeven dat Westland niet voorop zou moeten willen lopen zolang ze er in Den Haag nog zoveel ‘gedoe’ is en de wetgeving nog grotendeels door de Tweede Kamer en helemaal door de Eerste Kamer moet. Onze zorg om dit nog steeds hoge bedrag vrij te geven is ook ingegeven door de gevolgde aanpak tot nog toe. Laatstelijk is dat nog weer bevestigd geworden in de recent gehouden bijeenkomst in De Kiem hier in ’s-Gravenzande en de moeizame wijze om in een extra Raadinformatiebijenkomst onderbouwingen voor deze grote begrotingspost van oorspronkelijk € 5,5 mln. te krijgen. Overigens alle, zo niet bijna alle raadsfracties liepen daar tegen te hoop.

Op woensdag 6 november 2013 stuurde de staatssecretaris van Volksgezondheid een brief over de hervorming langdurige zorg (HLZ) naar de Tweede kamer m.b.t. de persoonlijke verzorging. Omdat die verzorging voor bijna 85% gerelateerd is aan patiënten met somatische problematiek en voor ca. 10% lichamelijk beperkten en dementie gerelateerd is, betekent dit dat de samenhang met de medische zorg voor 95% van de doelgroep groot is en derhalve wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat straks nog maar 5% van dat budget persoonlijke verzorging naar gemeenten gaat in de WMO. De reactie van de voorzitter van de directieraad VNG liegt er niet om. Zij schort de gesprekken over de decentralisatie van de zorg op. Zij beweert dat daarmee het doel ‘zorg dichtbij’ onder druk komt , het kabinet zijn visie 180 graden draait en dat de gemeenten de verantwoordelijkheid over dit deel van de zorg zouden moeten krijgen, zoals eerder het plan was. Tevens maakt zij zich zorgen dat nu € 2,5 mld. van de € 6 mld. (AWBZ-deel van de 3D) niet naar de gemeenten gaat en dat daardoor de mogelijkheid om synergie-effecten en derhalve te besparen minder worden.

Vragen:

  • 1. Wat is de mening van het College over dit ‘Haagse gedoe’? Wordt hierdoor het standpunt van Westland Verstandig-LEO 2.0 bevestigd dat we in Westland niet vooruit moeten lopen op deze ‘valse’ muziek uit Den Haag?
  • 2. Wat vindt het College van deze heroverweging van de Hervorming Langdurige Zorg, zoals verwoord in de kamerbrief?
  • 3. Wat vindt u van de reactiebrief van de VNG?
  • 4. Wat betekent dit voor Westland financieel?
  • a. Hoeveel (absoluut en percentueel) van de gemaakte kosten in 2013 is indicatief toe te rekenen aan dit onderdeel van de 3D en de AWBZ-decentralisatie in het bijzonder?
  • b. Heeft dit nog gevolgen voor het verdere programma? Kan dat afgeslankt worden? Welke kostenbesparing brengt dat met zich mee?
  • 5. Schorst de gemeente de activiteiten ook op m.b.t. de decentralisatie van de zorg of gaat u gewoon door? Graag toelichten.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top