skip to Main Content

080 Inzake inzetten van camelot bij beheer leegstaande panden die eigendom zijn van de gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake inzetten van Camelot bij beheer leegstaande panden die eigendom zijn van de gemeente

Edelachtbaar College,

Bekend is dat de gemeente Camelot inschakelt voor het beheer van bij de gemeente in eigendom zijnde panden. Die panden worden dan door Camelot verhuurd aan derden.

Inmiddels bereiken mijn fractie geluiden van ongenoegen van gebruikers en geïnteresseerden over de wijze waarop zij door Camelot worden behandeld. Hun klachten hebben betrekking op de slome wijze van werken, het niet reageren op redelijke verzoeken, het negeren van redelijke wensen en geen enkele interesse tonen om gebruikers enthousiast te maken om nieuwe ruimten te betrekken. Niet bekend is of uw College dergelijke klachten ook bereiken.

Los van deze klachten vragen wij ons af welk totaalbedrag de gemeente op jaarbasis aan Camelot betaalt. Ten aanzien van leegstaande panden hebben we nog meer vragen die hieronder gesteld worden.

De navolgende vragen:

  • Zijn vorenstaande klachten en wellicht ook andere klachten bij uw College bekend? Zo ja is uw College bereid om met Camelot daarover een gesprek te voeren?
  • Welk bedrag betaalt de gemeente in zijn totaliteit op jaarbasis aan Camelot en over welke panden voert Camelot het beheer? Gaarne een overzicht daarvan.
  • Wat zijn de criteria die de gemeente hanteert of een pand bij Camelot in gebruik gegeven wordt?
  • Aan wie komen de huurinkomsten ten goede? Is dat aan de gemeente of aan Camelot?
  • Kan uw College opgave doen van de kosten van alle leegstaande panden/leegliggende percelen eigendom van de gemeente op jaarbasis?
  • Het oude gebouw van de Daltonmavo in Naaldwijk is al vele jaren –vermoed wordt circa 10 jaar- niet in gebruik en dichtgespijkerd. Is dat pand ook eigendom van de gemeente en wat is de reden van deze troosteloze aanblik?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top