skip to Main Content

081 Inzake wijze waarop gehandhaafd wordt

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wijze waarop gehandhaafd wordt

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geregeld benaderd door Westlandse burgers die te maken hebben met voormalige agrarische woningen waarvan de huiskavel groter is dan 1.000m2 en ook met gevallen waarbij de woning een burgerbestemming heeft en daarachter nog een perceel ligt vaak van geringe omvang dat bij de woning hoort en waarop nog formeel de agrarische bestemming rust. Deze mensen zijn benaderd door medewerkers van de gemeente met de mededeling dat zij zijn aangewezen “als proefdossier” en hun dossier “voorloopt op de behandeling van andere dossiers in het project Ruimte voor de glastuinbouw”.

Opvallend is dat er veel gelijkenis is in de berichten die wij krijgen. De betreffende medewerkers van de gemeente geven aan dat in het kader van het proefdossier alle bouwsels die op de gronden staan en waarvoor ooit wel een bouwvergunning verkregen is, gesloopt moeten worden en dat de percelen vervolgens niet meer gebruikt mogen worden. Juridisch lijkt dat niet de juiste aanpak omdat er natuurlijk niet verder gegaan mag worden dan alleen een gebruiksbeperking. Voorts dient meer maatwerk geleverd te worden en ook meer rekening gehouden moet worden met de huidige crisistijd waarbij schaalvergroting en reconstructies de eerstkomende tijden in ieder geval niet meer zullen plaatsvinden. Daarover zullen wij op korte termijn in de Raad terugkomen.

Wel geven de berichten van de betrokken inwoners reden tot zorgen omdat blijkbaar de medewerkers met veel meer dreigen dan juridisch mogelijk is. Zij dreigen met name dat hobbykasjes, druivenserres en andere bouwwerken die legaal zijn, moeten worden afgebroken vanwege de handhaving. Dit is geen juiste berichtgeving. Er kan hoogstens sprake van zijn dat het privégebruik moet worden beëindigd, maar er behoeft zeker niets afgebroken te worden. De vraag is dan natuurlijk wat het nut is van een dergelijke handhaving.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Er zou sprake zijn van 25 proefdossiers. Is dat juist?

  • Welke zaken zijn als proefdossier aangewezen en is uw College bereid om een overzicht te geven van de proefdossiers en in ieder geval ook aan te geven op welke wijze de selectie van die proefdossiers heeft plaatsgevonden?
  • In het kader van het project Ruimte voor de glastuinbouw zouden honderden dossiers aangepakt gaan worden. Hoe ver staat het daarmee?
  • Opvallend is dat in een aantal dossiers die wij hebben ingezien begin 2010 de eerste brief gezonden is en dat nu recentelijk pas verdere vervolgacties worden ondernomen. Waarom zo’n lang tijdsbestek en waarom niet sneller duidelijkheid ten opzichte van de betreffende inwoners?
  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat strijdig gebruik alleen maar kan leiden tot beëindiging van dat gebruik en niet tot sloop van vaak allang aanwezige serres en kasjes?
  • Is het niet correct om een duidelijke handleiding te maken en ook een instructie voor de inwoners waar de betreffende medewerkers op bezoek gaan? Is het College het met onze fractie eens dat enkel op die wijze voorkomen wordt dat er allerlei onjuiste mededelingen gedaan worden danwel dat inwoners de mededelingen van de medewerkers verkeerd opvatten? Als het op papier staat, staat het op papier en is er geen misverstand meer. Is dit niet een meer correcte wijze van optreden als er al opgetreden moet worden?
  • Welk nut heeft het handhaven dan, ervan uitgaande dat enkel het gebruik beëindigd kan worden, als er aan de situatie ter plaatse zich niets wijzigt?
  • Is uw College bereid om de handhavingsstrategie te herzien gezien het gegeven dat op dit moment reconstructie en schaalvergroting in de tuinbouw niet meer aan de orde is gezien de algemene malaise?
  • Lijkt het niet zinvoller om in bijna alle gevallen voorlopige gedoogbeschikkingen af te geven die erop gericht zijn dat zodra schaalvergroting wel aan de orde is een einde gemaakt wordt aan het gedogen?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top