skip to Main Content

082 Verbreding N213

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland
Postbus 150 2670 AD Naaldwijk

4 februari 2014

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verbreding N213

Edelachtbaar College,

Verbreding van de N213 Middelbroekweg-Dijkweg betekent dat ter hoogte van de Burgemeester Elsenweg nrs. 20-18-16 en 14 een geluidsscherm moet worden aangebracht. Aan de betreffende bewoners is in het verleden toegezegd dat dat geluidsscherm grotendeels zou bestaan uit een transparant deel. Nu blijkt dat de gemeente die toezegging niet nakomt en een houten scherm zal worden aangebracht. Het betreft de afscherming van de voortuinen van de betreffende woningen en de bewoners hebben erop gewezen dat het voor hen niet acceptabel is als er een “gesloten” en ondoorzichtig scherm wordt geplaatst. Een aantal redenen daarvoor zijn opgegeven zoals de veiligheid en ook het gevoel dat men opgesloten is. Uiteraard is er ervaring in de gemeente Westland aan de Kruisbroekweg, maar daar betreft het de achtertuinen en niet de voortuinen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt afgeweken van de aanvankelijke wens van de bewoners om een transparant geluidsscherm te plaatsen?
  • Heeft de gemeente toegezegd dat een grotendeels transparant scherm zou worden aangebracht?
  • Is de gemeente het met de bewoners eens dat een ondoorzichtig scherm ten koste gaat van de veiligheid en ook van het levensgenot van de betreffende bewoners?
  • Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd en kan alsnog een transparant scherm worden geplaatst?
  • Er zouden technische bezwaren zijn tegen het plaatsen van een transparant scherm. Welke problemen zijn dat?

Ervan uitgegaan wordt dat voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd een antwoord op deze vraag en mogelijkerwijs behandeling in de commissie van het antwoord wordt afgewacht.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top