skip to Main Content

183 Actiepunten Coalitie-Actieprogramma

183 punten Coalitie-Actieprogramma

4. ‘Snel voor mekaar’-punten

 

1 Bij het fietspad langs de Lee (Laan van Adrichem richting Hohorst in De Lier) is een onwenselijke situatie waarbij fietsers en voetgangers hetzelfde pad gebruiken. We leggen een fietspad aan om zo de weggebruikers van elkaar te scheiden.

 

4. ‘Snel voor mekaar’-punten 2 Het kruispunt Herenstraat/Heulweg/Plein in Wateringen wordt snel opgeknapt, we komen met adequate maatregelen om de verkeersdoorstroming in de Herenstraat te verbeteren
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 3 We realiseren een veilige fietsroute vanuit de nieuwe woonwijken ‘de Ranken’, ‘Gouw’ en ‘Uithofpark’ naar het centrum van Kwintsheul.

 

4. ‘Snel voor mekaar’-punten 4 We realiseren tien camperplekken aan de Molenslag bij Ter Heijde. Gebruikers mogen daar maximaal 24 uur staan.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 5 We vergroenen het Oranjeplein in Maasdijk. Deze vergroening sluit aan bij het Burgerinitiatief Oranjeplein Groen!
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 6 Bij Ter Heijde kan het in de strandmaanden erg vol raken met geparkeerde auto’s. Om die druk te verlichten, zetten we in het strandseizoen op warme, drukke stranddagen het hek bij de Slaperdijk open, zodat bezoekers ook daar kunnen parkeren.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 7 We plaatsen Gravin Machteld terug op het Marktplein in ’s Gravenzande.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 8 In Heenweg willen we het Fitpark versneld uitvoeren.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 9 De klok komt terug bij Heenweg.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 10 We verbeteren het aangezicht van de Voorstraat in Poeldijk.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 11 In de Vogelbuurt (Honselersdijk) starten we als pilot met een ‘Opzoomer-project’, waarin we samen met de inwoners het groen gaan verbeteren en onderhouden. Daarin nemen we ook het plaatsen van eendentrappetjes aan het water in de Vogelbuurt mee.
4. ‘Snel voor mekaar’-punten 12 In Naaldwijk plaatsen we fietsnietjes op het Van Tijnplein, zodat winkelend publiek de fietsen beter kwijt kan. Bij de fietsenstalplaatsen.

 

5. Bouwen en wonen 13 De Woonvisie Westland actualiseren we op basis van recent woningmarktonderzoek. Vooruitlopend daarop passen we het aandeel sociale woningbouw aan op 20% sociale huur en 15% sociale koop.
5. Bouwen en wonen 14 We stellen een (revolverend) Wooninvesteringsfonds Westland in, waar de gemeente € 20 mln vanuit de algemene reserve inbrengt. De inzet van het fonds is primair gericht op het vergroten van het aanbod betaalbare woningen door toepassing van bijzondere verkoopconstructies. Om het succes van het Fonds te vergroten worden marktpartijen nadrukkelijk uitgenodigd in het Fonds te participeren.

 

5. Bouwen en wonen 15 Om aan de grote vraag naar betaalbare woningen te voldoen, realiseren wij in twee jaar tijd 500 (tijdelijke) starterswoningen. Bijvoorbeeld op braakliggende terreinen kunnen we dit snel voor elkaar krijgen.

 

5. Bouwen en wonen 16 Het is belangrijk dat sociale koopwoningen beschikbaar blijven voor de doelgroep waarvoor ze zijn gebouwd. Daarom maken we een doelgroepenverordening.
5. Bouwen en wonen 17 Lokaal maatwerk is het uitgangspunt, met als doel dat sociale koop- en huurwoningen zoveel mogelijk worden toegewezen aan mensen met een sociale of economische binding aan Westland. Met woningcorporaties en met marktpartijen maken we hiervoor concrete (prestatie)afspraken.
5. Bouwen en wonen 18 In de dorpen bouwen we maximaal 15 meter hoog. Daarbuiten is hoogbouw alleen mogelijk waar het goed inpasbaar is in de omgeving.
5. Bouwen en wonen 19 Bij gebiedsontwikkelingen en bouwplannen werken we gelijk vanaf het begin aan draagvlak onder bewoners. Snelle uitvoering staat voorop.

 

5. Bouwen en wonen 20 Onze dorpen bruisen en dat willen we graag zo houden door nieuwe woningen te bouwen, maar ook door oude karakteristieke panden te herontwikkelen en waar mogelijk bedrijfslocaties in de dorpscentra om te zetten naar een woonbestemming.

 

5. Bouwen en wonen 21 Bij het bouwen van woningen is het belangrijk dat er ook voldoende voorzieningen zijn, zoals zorg, onderwijs en sport. Door dit aan het begin van een project gelijk goed te regelen, komen onze (nieuwe) inwoners later niet voor verrassingen te staan. Om dit te bereiken worden de tarieven van het bestaande Fonds Bovenwijks herijkt.

 

5. Bouwen en wonen 22 In onze gemeente zijn meerdere woningbouwlocaties bekend. Het duurt echter nog jaren voordat hier de schoppen de grond in gaan. Het is zonde om de dure grond niet te gebruiken. We zetten daarom flexwoningen neer op deze locaties. Dit zijn tijdelijke woningen voor bijvoorbeeld Westlandse jongeren en spoedzoekers die nu geen kans maken op de woningmarkt.

 

5. Bouwen en wonen 23 We stimuleren woningcorporaties en marktpartijen tot het toepassen van innovatieve bouwvormen, zoals prefab-woningen of modulair bouwen, om snelheid te krijgen in het realiseren van woningen.

 

5. Bouwen en wonen 24 Er zijn meerdere projecten die stilliggen om verschillende redenen. We willen daarom alle in Westland lopende bouw- en ontwikkelinitiatieven in beeld brengen en snel bekijken of praktische doorbraken mogelijk zijn. Vooral het op korte termijn behalen van resultaat wat betreft woningbouw, voor Westland en haar inwoners, is leidend.

 

5. Bouwen en wonen 25 We zorgen voor een helder en actueel inzicht in de woningbouwprogrammering en -voortgang. Via monitoring, rapportages en periodieke overleggen houden we zicht op de voortgang en kunnen we knelpunten tijdig signaleren. De monitoring wordt daarvoor

doorontwikkeld, zodat we steeds voldoende en actuele informatie hebben over de woningbouw in Westland.

 

5. Bouwen en wonen 26 Bij het bouwen van nieuwe woningen zetten we er op in om met bewezen technieken zoveel mogelijk natuurinclusief te bouwen.

 

6. Groen en openbare ruimte 27 Het college presenteert in de tweede helft van 2022 het plan hoe we het groenonderhoud en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte in Westland naar een hoger niveau gaan tillen en de nodige verbeterslagen gaan maken. Dit plan vormt de basis voor verder beleid en is de voorbereiding op de aanbesteding eind 2022.

 

6. Groen en openbare ruimte 28 We onderzoeken of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd terwijl de kosten beheersbaar blijven. Het gaat hier om zowel het groot als het dagelijks onderhoud.

 

6. Groen en openbare ruimte 29 We laten het budget voor het groenonderhoud groeien. In 2021 is besloten om eenmalig een extra budget voor het groenonderhoud beschikbaar te stellen. Deze extra middelen zorgen voor verbeterslagen qua onderhoud en daarom kiezen wij ervoor dit bedrag structureel toe te voegen aan het groenbudget. Hiermee continueren we de ingezette verbeterslagen om het groen in onze gemeente te versterken en goed te onderhouden.

 

6. Groen en openbare ruimte 30 Op dit moment waarderen inwoners het groen met een 4 à 5 op een schaal van 10. Onze ambitie is de tevredenheid over het groen naar een ruime voldoende te brengen. We zullen de waardering geregeld peilen, onder meer door de buurtschouw 2.0. Daarnaast voeren we een continu systeem van bewonerstevredenheid in om de vinger aan de pols te houden en eventueel snel aanvullende maatregelen te kunnen nemen.

 

6. Groen en openbare ruimte 31 Groen en natuur hebben een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. We zien de noodzaak van robuuste natuur met een hoge kwaliteit groen. We komen deze periode met concrete acties om het vergroenen van Westland verder in te vullen. Hierbij hebben we oog voor de ‘blauwdruk’ van Platform Groen Westland, waarbij we de uitvoerbare delen snel ter hand nemen. Als daar extra middelen voor nodig zijn, zal dat binnen de bestaande mogelijkheden worden bezien.

 

6. Groen en openbare ruimte 32 We geven het goede voorbeeld door het groen ecologisch te onderhouden en we zorgen bij het onderhoudswerk voor extra inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

6. Groen en openbare ruimte 33 Veel van onze inwoners hebben groene vingers en hun handen jeuken om aan de slag te gaan met het groen in hun wijk. Dat faciliteren we. Tijdens regelmatige buurtschouwen gaan we in overleg met de buurt over de invulling van het openbaar groen en de mogelijke bijdrage die de buurtbewoners willen leveren in het onderhoud hiervan. We zoeken samenwerking met bewoners-, buurt- en wijkverenigingen om groene speel- en ontmoetingsplekken te realiseren die goed gelegen/bereikbaar zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de leefbaarheid van een buurt. We gaan initiatieven van inwoners omarmen die een plantsoen of ander groen willen adopteren, bijvoorbeeld in de vorm van ‘Opzoomerprojecten’ of als ‘buurt in uitvoering’ initiatief.

 

6. Groen en openbare ruimte 34 De aanleg van een nieuwe wijk is dé kans om genoeg en goed groen voor de buurt te realiseren. Dat doen we door groen niet te versnipperen over een wijk, maar juist te concentreren. Zo ontstaat er een groene ruimte waar omwonenden kunnen ontspannen en kinderen van verschillende leeftijden kunnen spelen. We willen robuust en kwalitatief groen voor de inrichting van de wijk. Waar mogelijk kiezen we voor inheemse soorten, dat komt de biodiversiteit ten goede.

 

6. Groen en openbare ruimte 35 Bij het planten van bomen houden we rekening met zonnepanelen op omliggende daken.

 

6. Groen en openbare ruimte 36 We willen meer aandacht voor een goede kwaliteit van onze begraafplaatsen. We zetten ons in om die een meer parkachtig karakter te geven, eventueel in samenwerking met vrijwilligers. Waar de aulavoorziening beperkt blijkt, bezien we of we die kunnen aanpassen of verbeteren.

 

6. Groen en openbare ruimte 37 We zoeken uit of we de strandopgang Molenslag bij Monster toegankelijker kunnen inrichten voor mensen met een kinderwagen of rolstoel.

 

6. Groen en openbare ruimte 38 We willen dat er op termijn op alle plekken in onze gemeente een glasvezelverbinding is, dus ook het buitengebied. In het standaard gemeentelijk bestek nemen we op dat er mantelbuizen voor glasvezel worden aangelegd als er grote werkzaamheden in de grond zijn

 

6. Groen en openbare ruimte 39 We ondersteunen Westland Natuur en Techniekweb (WNT) voor jeugdeducatie op het gebied van natuur, milieu en techniek.

 

6. Groen en openbare ruimte 40 We willen onze openbare ruimte verder verbeteren. Dat doen we door, waar mogelijk, meer bankjes, picknicktafels en prullenbakken te plaatsen. Langs recreatieve routes is hier vraag naar, net als naar openbare toiletten. We willen bezien of er ruimte is voor een openbaar toilet, bijvoorbeeld in Monster. In de dorpen verbeteren we, waar fysiek mogelijk, de openbare ruimte met extra meubilair, mooie verlichting en plantenbakken.

 

6. Groen en openbare ruimte 41 Wij willen rust aan de kust en ook het gebied achter de duinen zoveel als mogelijk groen laten.

 

7. Slimmer omgaan met afval 42 We stoppen met de gele zakken. Ook de extra bovengrondse verzamelcontainers verdwijnen. Het plastic mag weer in de grijze bak of naar de milieu-eilanden worden gebracht. Om dit te realiseren wordt het restafval één keer per twee weken opgehaald. Dit is binnen de eerste zestig dagen van het nieuwe college geregeld.

 

7. Slimmer omgaan met afval 43 In het buitengebied blijft het afvalbeleid zoals het nu is, een groene en een grijze bak, een bak met oranje deksel en eventueel een blauwe container voor papier. Er komt geen extra afvalbak bij.

 

7. Slimmer omgaan met afval 44 We anticiperen op het feit dat we in 2025 een nieuwe overeenkomst met een afvalverwerker moeten sluiten, waarbij we de toenemende mogelijkheden die er tegen die tijd zijn op het gebied van nascheiding ten volle gaan benutten.

 

7. Slimmer omgaan met afval 45 We scharen ons achter de ambitie om de hoeveelheid restafval te verlagen tot gemiddeld minder dan 100 kilo per inwoner. Daarom nemen we de komende periode gerichte maatregelen. We ondernemen actie om de bestaande mogelijkheden tot de inzameling en het aanbieden van gft, papier, glas, textiel, elektronische apparatuur, hout en bouwpuin te verbeteren en uit te breiden.

 

7. Slimmer omgaan met afval 46 Daarom willen we investeren in milieu-eilanden bij scholen, sportverenigingen en in bestaande wijken, mits daar ruimte voor is of inwoners uit de wijk zelf aangeven zo’n eiland te willen. Bij uitvoerings- of herinrichtingsplannen houden we rekening met de eventuele aanleg van nieuwe milieu-eilanden.

 

7. Slimmer omgaan met afval 47 In nieuwe wijken kiezen we bij voorkeur voor het ondergronds inzamelen van zowel het gft- als het restafval. Ook bieden we de mogelijkheid voor bronscheiding van oud papier, glas en textiel, door voldoende milieu-eilanden beschikbaar te hebben.

 

8. Huisvesting arbeidsmigranten 48 Arbeidsmigranten zijn onlosmakelijk verbonden met onze gemeente. Ze zijn werkzaam bij veel Westlandse bedrijven. Als Westland nemen we onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende huisvesting. We kiezen voor het realiseren van grootschalige

huisvesting op twee grote locaties: het ABC-terrein en het Flora-terrein. Daarnaast willen we dat bedrijven op eigen terrein arbeidsmigranten huisvesten. Voorwaarden zijn dat de arbeidsmigranten werkzaam zijn bij de onderneming, de hoeveelheid bedden gebonden is aan de maximale behoefte van het bedrijf en dat de huisvesting voldoet aan de geldende SNF-certificering (Stichting Normering Flexwonen).

 

8. Huisvesting arbeidsmigranten 49 We passen de huidige regelgeving zodanig aan dat het voor bedrijven eenvoudiger wordt om huisvesting op eigen terrein mogelijk te maken. Binnen deze regelgeving is in het bijzonder aandacht voor goede leef- en woonruimte met genoeg voorzieningen. Bij signalen van uitbuiting of schrijnende situaties treedt de gemeente direct op.

 

8. Huisvesting arbeidsmigranten 50 De huisvesting van een aanzienlijke groep mensen kan impact hebben op de omgeving, daar zijn we ons van bewust. We hebben daarom in het bijzonder aandacht voor de veiligheid van de omwonenden en leefbaarheid in de omgeving. Bij problemen treden we op.

 

8. Huisvesting arbeidsmigranten 51 Alle lopende huisvestingsinitiatieven bezien we in het licht van dit beleid, maar wel met inachtneming van de procedurele

mogelijkheden.

 

9. Huisvesting statushouders 52 Het streven is hierbij huisvesting op maat waarbij gezinswoningen ook echt worden toegewezen aan gezinnen.

 

9. Huisvesting statushouders 53 Het automatisme dat statushouders worden gehuisvest in een sociale huurwoning laten we los. In jaarlijkse prestatieafspraken bepalen we samen met de woningcorporaties hoe wij deze doelgroep gaan huisvesten, waarbij het uitgangspunt is dat sociale huurwoningen zoveel als mogelijk beschikbaar blijven voor Westlandse woningzoekenden.

 

9. Huisvesting statushouders 54 Individuele statushouders, éénpersoons huishoudens, zouden bijvoorbeeld ook, al dan niet tijdelijk, gehuisvest kunnen worden in een leegstaand gebouw of in een pension.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

55 We houden niet vast aan een aantal hectaren, maar zetten in op een kwalitatief goed en hoogwaardig glasareaal.
10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

56 We ondersteunen initiatieven voor innovatie en kennisvorming. We werken daarbij samen met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere betrokken instanties.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

57 We willen het tuinbouwcluster in haar kracht laten door ontwikkelen. We zetten daartoe een Westlandagenda in verbeterde vorm op, met name gericht op verduurzaming, energietransitie, herverkaveling en het watervraagstuk.

 

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

58 Daarbij moeten we ook oog hebben voor de oppervlaktewatervervuiling. Wij willen dat daar concreet verbetering in komt
10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

59 Waar mogelijk versterken we het MKB, bijvoorbeeld door te zorgen dat winkelcentra aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

60 Eerder is door de gemeenteraad de detailhandelsvisie vastgesteld. Die voeren wij deze periode uit met ruimte voor maatwerk.
10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

61 De komende periode werken we aan het versterken van het glastuinbouwcluster door inzet op de actiepunten uit onze glastuinbouwvisie 2040 ‘Hart voor Glas’.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

62 Handhaving zetten we in om planologisch strijdig gebruik te beëindigen als dit gebruik de modernisering en reconstructie van het glastuinbouwgebied door bestaande concrete plannen in de weg staat.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

63 We bieden ruimte om ondernemend te zijn, door een actief locatiebeleid en het verminderen van regeldruk.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

64 We brengen de (on)mogelijkheden tot het realiseren van voorzieningen voor vrachtwagenparkeren in kaart, inclusief faciliteiten voor kortdurend verblijf.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

65 We werken aan de aantrekkelijkheid van onze dorpscentra door uitvoering te geven aan de werkboeken van de verschillende dorpen.
10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

66 We maken werk van de detailhandelsvisie, waarbij we stimuleren en niet opleggen. Met een stimuleringsregeling moedigen we winkeliers aan zich in het winkelcentrum te concentreren. Zo houden we de winkelgebieden levendig en economisch sterk. Met de regeling zorgen we bovendien voor een divers winkelaanbod. Wel willen we ruimte houden voor maatwerk.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

67 We voeren een leegstandsverordening in, waarbij we in gesprek gaan met vastgoedeigenaren van leegstaande panden. Doel is om er weer winkels in te krijgen, of bijvoorbeeld horeca.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

68 We passen ons inkoop- en aanbestedingsbeleid aan. We willen daarin een duidelijke voorkeur voor lokaal inkopen vastleggen en een sociale paragraaf invoeren als alternatief voor ‘social return on investment’ (SROI).

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

69 We grijpen de kansen aan die Westland biedt voor recreatie en toerisme, inclusief watertoerisme.
10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

70 Ons strand blijft een familiestrand met het huidige aantal strandpaviljoens. Waar mogelijk faciliteren wij de transformatie naar jaarrondexploitatie.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

71 We bevorderen recreatiemogelijkheden in en voor het glastuinbouwgebied om de interactie tussen ondernemers en inwoners te versterken. Herkenning en erkenning kunnen als bijvangst krijgen dat meer mensen in het glastuinbouwcluster willen werken.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

72 Profilering van de glastuinbouw door initiatieven als ‘Kom in de kas’ en het Varend Corso helpen de sector bekender te maken. We blijven dergelijke initiatieven daarom van harte ondersteunen.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

73 We zetten in op een regionaal Werkbedrijf in Kas. Met dit werkgelegenheidsproject kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op laten doen in bijvoorbeeld de kassen, om uiteindelijk een vaste baan te vinden.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

 

74 Het is de ambitie om het imago van Westland als ’s werelds sterkste tuinbouwgebied verder te versterken door het gebied ook aantrekkelijker te maken voor (internationale) toeristische en recreatieve bezoekers. Versterking van de recreatief-toeristische

infrastructuur, zodat Westland beter bereikbaar is voor stedelijke bezoekers en steden gemakkelijk bereikbaar zijn voor inwoners en bezoekers.

 

10. Glastuinbouw, economie en recreatie

 

75 We voeren de plattelandswoning in bij het bestemmingsplan, als maatwerkoplossing voor reconstructie en knelgevallen.

 

11. Handhaving glastuinbouw

(bestaande gevallen)

 

76 Handhaving op strijdig planologisch gebruik van grond en gebouwen in het glastuinbouwgebied is primair een instrument in het belang van het uitvoeren van concrete herstructureringsprojecten binnen glastuinbouwgebieden in Westland. In die optiek zetten we het instrument ‘handhaving’ alleen in als de handhaving ook bijdraagt aan de daadwerkelijke realisering van concrete reconstructie- of schaalvergrotingsplannen binnen het glastuinbouwgebied.

 

11. Handhaving glastuinbouw

(bestaande gevallen)

 

77 Met maatwerkoplossingen en gedoogbeslissingen zal strijdig planologisch gebruik van grond en gebouwen in het glastuinbouwgebied tijdelijk worden gedoogd mits geen concreet plan of voornemen bestaat tot het verwezenlijken van de bestemming op korte termijn. Zo nodig bezien we ook in hoeverre we nutteloos uitgevoerde handhaving kunnen heroverwegen waarbij een goede ruimtelijke ordening leidend is.

 

11. Handhaving glastuinbouw

(bestaande gevallen)

 

78 Voor woningen langs openbare wegen die niet (meer) bewoond worden door een aan het achterliggende bedrijf verbonden persoon handhaven we niet langer de agrarische glastuinbouwbestemming en zetten deze desgevraagd om in de bestemming ‘burgerwoning’ of ‘plattelandswoning’, tenzij er op korte termijn een concreet reconstructie- of schaalvergrotingsplan is waar uitvoering op korte termijn plaatsvindt.

 

11. Handhaving glastuinbouw

(bestaande gevallen)

 

79 Uiteraard staat voor ons de verkeersveiligheid voorop. Dit geldt in het bijzonder voor het verkeer in het centrum van onze dorpen, bij scholen en sportaccommodaties.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 80 We werken aan veilige verkeerswegen- en kruisingen en veilige school-thuis routes. Waar nodig en mogelijk in samenspraak met omwonenden. Kruisingen gaan we optimaliseren. Dat kan ook door de verkeersregelinstallaties te optimaliseren.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 81 Goede en voldoende parkeervoorzieningen en stallingsmogelijkheden voor de fiets aan de randen van de dorpen en rondom winkelcentra en OV-knooppunten. Dorpscentra richten we in als auto-te-gast.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 82 We bieden onderwijsprogramma’s aan zoals School-op-Seef op scholen.
12. Mobiliteit en bereikbaarheid 83 We zorgen voor veilige en goede fietspaden tussen de dorpen en met de regio. Dit geldt ook voor de groengebieden in Westland, die we met fietspaden aan elkaar willen verbinden. We zetten in op goede bewegwijzering. Wij zijn voorstander van een fietsverbinding langs de Plas van Alle Winden.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 84 We zorgen voor goede voetpaden die ook toegankelijk zijn voor rollators, kinderwagens en rolstoelen.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 85 In de woonwijken en dorpskernen willen we zoveel mogelijk maximaal 30km/u invoeren.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 86 We bezien hoe we de huidige buslijnen kunnen optimaliseren om plaatsen beter bereikbaar te maken.
12. Mobiliteit en bereikbaarheid 87 Westlandse ouderen maken veel gebruik van de Plusbus. Deze bus rijdt nu alleen op afspraak. We gaan met Vitis Welzijn in gesprek over het idee om de Plusbus te laten rijden volgens een lijnensysteem.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 88 We onderzoeken de mogelijkheid van een lightrailverbinding met de regio en een haalbaarheidsstudie van de cargoloop als alternatief voor vrachtverkeer.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 89 Om voldoende parkeergelegenheid te waarborgen nemen we ondergronds parkeren zoveel mogelijk mee in de planontwikkeling van grote gebouwen.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 90 We willen een pilot doen in een nieuwbouwwijk om parkeren alleen mogelijk te maken in een centraal gelegen boven- of ondergrondse parkeergarage. Daarmee wordt het mogelijk autovrije straten aan te leggen. De ruimte die we daarbij winnen wordt groen ingericht.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 91 Het elektrisch vervoer neemt toe, daarom gaan we voortvarend aan de slag met laadinfrastructuur.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 92 Betaald parkeren aan de strandslagen maken we zo makkelijk mogelijk, bijvoorbeeld via een app.

 

12. Mobiliteit en bereikbaarheid 93 Er is in Westland veel ruimte op de daken van woningen, bedrijfspanden en zelfs glastuinbouw om zonnepanelen aan te leggen. Hiermee kan in korte tijd veel energie worden opgewekt.

 

13. Energietransitie en duurzaamheid 94 We willen geen windmolens in Westland. Onze gemeente is te dicht bebouwd, waardoor er geen plaats is voor molens zonder dat inwoners daarvan overlast ervaren.

 

13. Energietransitie en duurzaamheid 95 We behouden ons gasleidingennet, ook als er gebruik wordt gemaakt van andere energiebronnen. Het leidingennetwerk kan in de toekomst mogelijk gebruikt worden voor nieuwe vormen van energie, zoals waterstof.

 

13. Energietransitie en duurzaamheid 96 We zetten in op energiebesparing. Het isoleren van woningen draagt veel bij aan de energietransitie. De energierekening gaat omlaag, het woongenot verbetert en het draagt bij aan het klimaat. Bovendien is de woning daardoor geschikter om aan te sluiten op een nieuwe energiebron.

 

13. Energietransitie en duurzaamheid 97 We zetten in op aard- en restwarmte en stimuleren de realisatie van een dekkend warmtenetwerk. Westland ligt gunstig wat betreft geothermie. Onder onze grond ligt een aantal grote bronnen waar we gebruik van kunnen maken. Deze aardwarmte kan dienen om kassen en woningen te verwarmen. Daarnaast willen we inzetten op de warmte die vrijkomt van de Rotterdamse havenindustrie.

 

13. Energietransitie en duurzaamheid 98 We willen onze inwoners en ondernemers stimuleren en helpen bij het verduurzamen. We faciliteren dit door een lokaal duurzaamheidsloket te realiseren waar concrete informatie te verkrijgen is. Verder bieden we onze inwoners gratis een EPA-advies aan, dat inzicht geeft in het energieverlies van hun woning en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Door middel van energiecoaches helpen we de inwoners om tot uitvoering te komen.

 

13. Energietransitie en duurzaamheid 99 We zetten de ingezette ontwikkeling van het Verdigebied in Naaldwijk door. In het Verdi-gebied is ruimte voor een aantal mooie ontwikkelingen die het gebied versterken. Bij de ontwikkeling wordt ondergronds parkeren de norm. De Naald wordt onderdeel van deze plannen met als uitgangspunt dat er een nieuw, toekomstbestendig theater komt. Voor onze jongeren zouden de toevoeging van een volwaardige bioscoop en een poppodium een goede aanvulling zijn. We zetten ons daarvoor in.

 

14. Grootschalige ontwikkelingen 100 De doorontwikkeling van de Rabo-locatie in Wateringen willen we zodanig vlot trekken dat dit het bestaande winkelgebied versterkt.

 

14. Grootschalige ontwikkelingen 101 We moedigen initiatieven van ‘onderop’ aan, waarbij glastuinbouwondernemers zelf met ideeën en plannen komen voor schaalvergroting, reconstructie of aardwarmteprojecten. Om die initiatieven verder te helpen, willen we die, onder redelijke voorwaarden, faciliteren.

 

14. Grootschalige ontwikkelingen 102 Om te voorkomen dat de verdere uitwerking van het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ de voortgang van die ontwikkeling belemmert, beschouwen we in deze bestuursperiode de campusontwikkeling op de bloembladen als een op zichzelf staand (deel)project, los van de eventuele voortgang in de doorontwikkeling van het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’.

 

15. Horticampus

(Ontwikkelperspectief Floragebied)

 

103 Bij de ontwikkeling van het campusgebied nemen wij de regie om samen met de natuurlijke partners de campus door te ontwikkelen tot het “Horti Future Centre Westland”. Een centrum voor kennis en innovatie van de glastuinbouw waar kennisinstellingen, onderzoek, onderwijs, opleidingen en bedrijfsleven op één plaats samenkomen en hun samenwerking wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Naast

versterking van de campus biedt dit gebied ook kansen voor woningbouwprojecten. Projecten met woningen voor starters, studenten en arbeidsmigranten. Omdat het gebied al grotendeels braak ligt, kunnen deze woningbouwprojecten snel worden gerealiseerd.

 

15. Horticampus

(Ontwikkelperspectief Floragebied)

 

 

104 Het huidige onderzoeks- en ontwikkeltraject voor een ontwikkelplan/Masterplan Floragebied zetten we vooralsnog voort, voor zover dat de voortgang in andere ontwikkelingen die ook nodig en nuttig zijn voor Westland niet hindert of vertraagt. Indien op enig moment de uitkomsten van het overleg met (potentiële) stakeholders en/of ontwikkelingen van financiële, economische of maatschappelijke aard daar aanleiding toe geven kunnen uitgangspunten van het ‘Ontwikkelperspectief Floragebied’ worden gewijzigd of de ambities worden aangepast.

 

15. Horticampus

(Ontwikkelperspectief Floragebied)

 

105 Een bereikbare gemeente betekent dat onze inwoners makkelijk iets kunnen melden en dat daar gelijk mee aan de slag wordt gegaan. Daarom stellen we buurtbeheerders in. Per dorp stellen we vaste mensen aan die daar aanwezig zullen zijn. Inwoners kunnen hen makkelijk aanspreken. De buurtbeheerders krijgen mandaat en budget om problemen in hun dorp snel op te lossen. Ook wanneer dat soms niet past binnen het beleid. We starten dit jaar in Naaldwijk en rollen deze aanpak daarna uit in het hele Westland. (PILOT HONSELERSDIJK)

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

106 We verbeteren de initiatieventafel. Door het bestuur vroeg te betrekken kan er sneller met de initiatiefnemer worden gecommuniceerd of het idee bevalt. De opdracht aan de initiatieventafel is bedoeld om initiatieven uit de markt op korte termijn tot stand te brengen. Als gemeente trekken we samen op met de initiatiefnemers, we hebben vertrouwen in ontwikkelaars om aan de slag te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

107 Bij beleidsontwikkelingen geven we inwoners de ruimte om hun stem te laten horen en met goede ideeën te komen. We geven meer duidelijkheid over de mogelijkheden tot meepraten en de verschillende manieren en niveaus waarop dit kan. Dit is essentieel om transparantie bij burgerparticipatie voor elkaar te krijgen.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

108 Op dit moment zijn we een gemeente, die veel gemeentelijke taken heeft uitbesteed aan externe partijen. We willen dat taken alleen worden uitbesteed als dat merkbaar voordeel oplevert. We komen daarom met een voorstel wat per beleidsterrein en overheidstaak de rol van de gemeente is en of we de regie extern invullen of juist in eigen beheer houden. We maken daarbij keuzes op basis van het maatschappelijk beoogde resultaat of effect. Als dat beter bereikt kan worden door de regierol zelf te

houden, doen we dat.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

109 We willen dat meer inwoners en ondernemers tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld door vergunningaanvragen ruim binnen de gestelde termijn te behandelen. Dat verdienen ondernemers en initiatiefnemers die aan de slag willen in onze gemeente. Daarom investeren we extra in de kwaliteit van de organisatie.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

110 We stellen een lokale Ombudsman in waar inwoners kosteloos terecht kunnen met klachten en om geschillen minnelijk op te lossen. De Ombudsman is er voor het herstellen en verbeteren van de relatie tussen de inwoner en de gemeentelijke overheid.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

111 We ondersteunen maatschappelijke en sociale activiteiten. We willen het initiatiefnemers makkelijker maken, zoals bij het afgeven van meerjarige vergunningen en het beschikbaar stellen van materialen. We hebben ook oog voor de kleinere dingen die juist zo belangrijk kunnen zijn. Als gemeente ontzorgen en ondersteunen we hierbij.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

112 We gaan nieuwe mogelijkheden zoeken om knelpunten in ons personeelsdomein weg te nemen. We oriënteren ons op een flexibele schil van de organisatie. Werkzaamheden die moeten gebeuren, moeten gewoon gebeuren.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

113 Als gemeente communiceren we duidelijk en begrijpelijk naar onze inwoners toe. Iedereen moet in staat zijn om onze brieven te kunnen snappen. We schrijven daarom in begrijpelijke taal en houden rekening met de doelgroep(en) waarop de communicatie is gericht.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

114 Gemeenteberichten zoals bouwaanvragen gaan we weer in de krant publiceren. Daar is behoefte aan bij onze inwoners. De berichten blijven ook beschikbaar op de gemeentesite.

 

16. Inwonersparticipatie en

gemeentelijke organisatie

 

115 Te vaak bereiken ons signalen dat er voor Westlandse ouderen geen verpleeghuis- of verzorgbedden zijn, terwijl zij niet buiten de gemeente, maar juist in Westland verzorgd willen worden. Dat moet anders. Voor onze ouderen hoort ruimte te zijn in de gemeente. Het college zal direct na haar aantreden in gesprek gaan met het zorgkantoor en zorgaanbieders om in ieder geval 80 verpleeghuisbedden bij een of meerdere verpleeghuizen te realiseren. Het zo snel als mogelijk voor elkaar krijgen van 80 extra bedden heeft voor ons prioriteit.

 

17. Zorg 116 Naast meer verpleeghuisbedden trachten we in Westland ook crisis-, revalidatie- en zgn. KDO (kort durende opname)- bedden te krijgen voor onze inwoners. Ons doel is alle (na)zorg in Westland.

 

17. Zorg 117 We sluiten een convenant met DSW, woningcorporaties en zorgaanbieders waarin we vastleggen hoe we de komende periode gezamenlijk gaan komen tot het realiseren van woningen met zorg.

 

17. Zorg 118 Met het concept van woonzorgzones als richtsnoer willen we in alle dorpen kleinschalige geclusterde woon/zorgprojecten voor onze ouderen realiseren. Zo kunnen zij in hun eigen dorp of wijk blijven wonen en kan hen hulp- en zorg-op-maat geboden worden. We ‘reserveren’ daarvoor kansrijke (her)ontwikkellocaties en zoeken actief samenwerking met woningcorporaties, particuliere initiatieven voor groepswonen, zorgorganisaties en marktpartijen.

 

17. Zorg 119 We zorgen dat onze kwetsbaren thuiszorg en huishoudelijke hulp krijgen met menselijke maat en ruimte voor sociaal contact. De (thuis)zorg is nu gericht op snelheid. Daardoor missen mensen het praatje en de kop koffie met de thuishulp en huishoudelijke hulp. Juist voor hen is contact belangrijk. Bovendien is het zorgpersoneel dat thuis komt ook de ogen en oren om vroegtijdig problemen te signaleren waarop vervolgens tijdig actie kan worden ondernomen. Om eenzaamheid tegen te gaan bieden we extra ruimte in tijd en financiën voor het gesprek en de kop koffie. In het zorgplan wordt standaard indicatief aangegeven wat het tijdsbeslag is. Wij willen dat onze Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-klanten met huishoudelijke hulp in ieder geval een indicatie krijgen van het aantal uren dat de hulp er is, wanneer die uren gemaakt worden en ook tijdig te horen krijgen wie de hulp verricht.

 

17. Zorg 120 We waarderen onze mantelzorgers. Naast hun werk en eigen (gezins)leven dragen zij zorg voor iemand anders. Dat heeft impact op hen en hun omgeving. Onze mantelzorgers willen we koesteren. Dat doen we door het hen makkelijker te maken bij het bouwen van mantelzorgwoningen door zo goed mogelijk met ze mee te werken. We willen geen ellenlange procedures bij dergelijke woningen. Het mantelzorgcompliment blijft gelijk. Wij staan achter het goede initiatief van Strandgoed in Ter Heijde en vinden dat een passende voorziening om mantelzorgers te ontzorgen.

 

17. Zorg 121 Elke Westlandse leerling moet in beginsel in Westland naar school kunnen gaan. Dat is voor kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking echter niet altijd vanzelfsprekend. We gaan meer schoolgebouwen voor deze kinderen geschikt maken, zodat ze samen met hun broertje en zusje naar dezelfde school kunnen gaan.

 

17. Zorg 122 Wij faciliteren de ontwikkeling van de “2e Berkenflat” in ’s-Gravenzande op de De Brug-locatie. We willen hier snel mee doorpakken, omdat de behoefte groot is voor deze manier van wonen. Alles zal gericht zijn op snelle uitvoering met oog voor het bijzondere van deze wijze van wonen, maar ook oog voor de buurt rondom de De Brug-locatie. Hiertoe zal de WOS een andere locatie moeten vinden. Hiervoor hebben wij het gebouw van De Veiling in Poeldijk voor ogen dat in gemeentelijk eigendom is. Om de verplaatsing naar De Veilingte realiseren gaan we opnieuw het gesprek aan met Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes. De bibliotheek en de kinderopvang blijven wat ons betreft in De Veiling gehuisvest. Dit betekent een ontwikkeling tot een Huis van de Buurt op locatie De Veiling in plaats van op de van Voorstraat 88, voorheen gebouw Dario Fo). Hiertoe voeren we tevens het gesprek met Vitis als partner in het Huis van de Buurt. Het voormalige Dario Fo-gebouw krijgt een woonbestemming.

 

17. Zorg 123 We willen meer maatwerk en een bredere zorg in de jeugdzorg. Een goede kwaliteit van de jeugdzorg en aandacht voor kostenbeheersing zijn voor ons leidend. Te vaak komt een kind te snel in een geïndiceerd zorgtraject terecht, terwijl dat met maatwerk

was te voorkomen. Door niet sec aan de zorgmelding te werken, maar ook de oorzaak en situatie van de omgeving aan te pakken, kan laagdrempelige hulp vaak al uitkomst bieden. We passen daarom zo snel mogelijk de verordening aan, zodat we hier beter op kunnen sturen.

 

17. Zorg 124 De wachttijden in de Wmo zijn te lang. Inwoners moeten soms wekenlang op een rolstoel wachten, terwijl dit zo geregeld zou moeten zijn. Dit komt doordat alle zorgaanvragen nu hetzelfde traject doorlopen. We vereenvoudigen de beoordeling voor aanvragen die vrijwel altijd worden toegekend. Onze ambitie is dat 80% van de Wmo-aanvragen binnen tien dagen is afgehandeld en de andere 20% binnen de in de verordening vastgestelde termijn.

 

17. Zorg 125 Het is belangrijk dat de belangen van de cliënten die een beroep doen op de Wmo en de belangen van uitkeringsgerechtigden goed behartigd worden. De cliëntondersteuner staat op afstand van de gemeente en is een veilige en herkenbare gesprekspartner. We zetten in op brede(re) bekendheid met onafhankelijke cliëntondersteuning bij inwoners van Westland.

 

17. Zorg 126 Armoede in kwetsbare gezinnen willen we tegengaan. Door hier, in het kader van brede zorg, specifiek op te letten, kan armoede eerder als achterliggende oorzaak worden gesignaleerd en kan hierop actie worden ondernomen.

 

17. Zorg 127 We stimuleren inwoners om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële situatie. Inwoners die toch schulden krijgen, proberen we in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken, zodat de schulden zo min mogelijk oplopen. We beseffen dat schulden niet op zichzelf staan, maar dat er doorgaans meer problemen zijn. We zetten in op preventie om een beroep op schuldhulpverlening te voorkomen.

 

17. Zorg 128 De Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) heeft als adviesorgaan een belangrijke taak om het inwonersperspectief bij de gemeente onder de aandacht te brengen. We waarderen de ASDW en hechten aan een goede vertegenwoordiging en draagvlak in het veld, waarin alle belangenbehartigers zich kunnen herkennen in de rol van de ASDW. We willen de adviesraad versterken door de inbreng te borgen van alle relevante belangenbehartigers en passen daartoe de verordening aan.

 

17. Zorg 129 We willen de informatievoorziening aan inwoners over bijvoorbeeld de Wmo, armoedebeleid en bijzondere bijstand verbeteren. Daarom voeren we een papieren seniorengids in die we gaan verspreiden onder onze senioren.

 

17. Zorg 130 We gaan daarom verder met de campusontwikkeling, waar we het MBO, HBO, WO verder combineren en uitbouwen, met in het bijzonder een Westlands vakcollege. We willen een doorlopende lijn hebben van opleidingen naar werk in onze gemeente.

 

18. Onderwijs 131 Kinderen die op jonge leeftijd een taal- en/of ontwikkelingsachterstand oplopen kunnen daar hun hele leven last van hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld hun talenten niet maximaal benutten. We willen voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen. Daarom zetten we in op de voorschool. Voor doelgroepkinderen vanaf 14 maanden willen we voorschoolse educatie aanbieden.

 

18. Onderwijs 132 Als kinderen een taalachterstand hebben, komt het vaak voor dat hun ouders dat ook hebben. We betrekken daarom de ouders bij de voorschoolse educatie. Als gemeente bieden we niet alleen de kinderen extra onderwijs aan, we verwachten van de ouders dat zij zich ook ontwikkelen.

 

18. Onderwijs 133 Een goede leeromgeving zorgt voor een betere kwaliteit van onderwijs. Het is daarom belangrijk dat de schoolgebouwen op orde zijn. Deze periode stellen we een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast voor de gebouwen van de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. In het IHP staat aangegeven wat we aan onderwijsvoorzieningen bouwen. Het onderhoud van de gebouwen is aan de schoolbesturen. Hier maken we duidelijke afspraken over.

 

18. Onderwijs 134 We zijn een kustgemeente. Het is daarom van groot belang dat Westlandse kinderen een zwemdiploma hebben voordat ze van de basisschool af gaan. We willen, zonder dwang, stimuleren dat kinderen op zwemles gaan. Ouders die dat niet kunnen bekostigen blijven we aanmoedigen met zwemlessen via het Kindpakket.

 

18. Onderwijs 135 Initiatieven als ‘Schrijvers tussen de kassen’, amateurtoneel- en zang, huiskamerfestivals, moonwalkings, schrijverscafés en andere Westlandse culturele activiteiten moeten gefaciliteerd worden vanuit de gemeente.

 

19. Kunst en cultuur 136 We vinden het belangrijk dat de bestaande culturele voorzieningen in de dorpen blijven bestaan. Daarom willen we dat de gemeente haar rol pakt om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld door projectfinancieringen.

 

19. Kunst en cultuur 137 We willen actief kunst en cultuur ondersteunen, daar helpt Cultuurweb bij. Het ondersteunen doen we door het invoeren van een jaarlijkse Westlandse cultuurprijs, door ieder jaar twee nieuwe kunstwerken, gemaakt door Westlandse kunstenaars, in onze dorpen te plaatsen en meer uitbouw en uitstraling te geven aan de al bestaande Westlandse dichter.

 

19. Kunst en cultuur 138 We koesteren onze lokale monumenten en beeldbepalende gebouwen en gebieden.

 

19. Kunst en cultuur 139 We geven aandacht aan het spaarzame en schaarse Westlandse erfgoed en willen dat doen samen met de vele historische verenigingen in Westland. We moeten zuinig zijn op het weinige erfgoed dat we nog hebben.

 

19. Kunst en cultuur 140 Voldoende sportvoorzieningen zijn belangrijk. Daarom houden de uitbreiding en/of verplaatsing van sportverenigingen gelijke tred met de groei van onze dorpen

 

20. Sport en Gezondheid 141 We willen ontmoeting in elk dorp bevorderen. Te denken valt aan een Huis van de Buurt, een ontmoetings- of horecaplein of een groen parkje. Eventueel kan dit gecombineerd worden. We zien kansen in (verdere) samenwerking en/of clustering van sportclubs, culturele instellingen en scholen. Verenigingen kunnen in de toekomst ook een rol vervullen als Buurthuis van de Toekomst. Dit is maatwerk en bekijken we per geval.

 

20. Sport en Gezondheid 142 We zijn trots én zuinig op al onze vrijwilligers die actief zijn voor hun vereniging. We houden in het oog hoe we dit zo kunnen blijven houden en waar mogelijk ondersteunen.

 

20. Sport en Gezondheid 143 We maken ons sterk voor inwoners die minder in staat zijn om te sporten. Daarom bevorderen we de mogelijkheden om ongeorganiseerd te sporten. Met slim investeren in onze buitenruimte kunnen we die mooier én aantrekkelijker maken om in te sporten. Door goede hardloop- wandel- en fietsroutes aan te leggen en bijvoorbeeld jeu de boulesbanen en beweegtuinen voor senioren, combineren we sport en buitenruimte. Zo kunnen we meer doen voor hetzelfde geld.

 

20. Sport en Gezondheid 144 We vinden het belangrijk dat Westland voldoende betaalbare zwembaden met binnen- en buitenbassins heeft en houdt. Kinderen leren er zwemmen, verenigingen verrichten er hun zwemactiviteiten en Westlanders – jong en oud – kunnen er vrij zwemmen. Actueel inzicht wijst uit dat de geplande vernieuwing en exploitatie van zwembad De Waterman (Wateringen) niet binnen de gestelde financiële kaders gerealiseerd kan worden. De plannen voor vernieuwing en exploitatie door burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! worden niettemin uitgevoerd, waarbij dan woningbouw op een gedeelte van het perceel wordt gerealiseerd als een belangrijke kostendrager. De oplopende exploitatiekosten van de zwembaden beheersen we door innovatie op het gebied van energiebesparing en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, door aansluitingen op warmtenetten.

 

20. Sport en Gezondheid 145 Tijdens de coronacrisis hebben de sportclubs en vrijwilligersorganisaties een tijdelijke Onroerendezaakbelasting (OZB)-compensatie gehad. We waarderen onze verenigingen en zetten deze regeling daarom voort voor onbepaalde tijd.

 

20. Sport en Gezondheid 146 Afgelopen jaar is het budget voor investeringssubsidies voor sportverenigingen verlaagd, terwijl de doelgroep van de regeling juist is uitgebreid met scoutingverenigingen. Daardoor zal er naar verwachting te weinig budget beschikbaar zijn. We stellen daarom het budget bij naar het oude niveau.

 

20. Sport en Gezondheid 147 Het huidige niveau van para-commerciële horeca-activiteiten bij onder meer sportverenigingen ondersteunen we. Deze steun is van belang voor de verenigingen. De horeca voor verenigingen houden we zo, zoals geregeld in bestemmingsplannen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

20. Sport en Gezondheid 148 We verlengen, vernieuwen en verbinden lokale preventie- en sportakkoorden.

 

20. Sport en Gezondheid 149 Wij willen onze sportverenigingen faciliteren om hun accommodatie- ambities te realiseren. We kijken daarvoor naar ’s-Gravenzande met korfbal / voetbal (sporthal), met wellicht kansen voor een andere bestemming van het perceel van de Westlandhal. We kijken ook naar andere reeds lopende trajecten in Monster, De Lier en Poeldijk. We willen zoeken naar slimme oplossingen waardoor winwinsituaties ontstaan voor meerdere Westlandse belangen.

 

20. Sport en Gezondheid 150 Wij willen een frequenter gebruik mogelijk maken van ons evenemententerrein voor activiteiten voor jong en oud. Daarmee stimuleren we dat het evenemententerrein in Westland een bredere belangstelling en aantrekkingskracht zal hebben.

 

20. Sport en Gezondheid 151 Wij willen de feestweken voor onze Westlandse inwoners optimaal faciliteren, met respect voor bestaande afspraken en tradities. Daarbij houden we rekening met de gevoelens van inwoners van de centra en maken we duidelijke afspraken over aanvangs- en

sluitingstijden.

 

20. Sport en Gezondheid 152 We willen dat de Westlandse politie haar eigen opsporingsonderdeel krijgt. Hiermee kunnen zaken lokaal snel worden opgepakt. Onze Greenport, onze bedrijvigheid en daarbij behorende agrologistiek is kwetsbaar. De Westlandse criminaliteitsaanpak verdient een eigen lokaal gerichte recherche.

 

21. Veiligheid 153 Bij de politie dringen wij er op aan dat onze wijkagenten minimaal 80% van hun tijd in hun dorpskernen worden ingezet en daar ook geregeld spreekuur houden en zichtbaar zijn.

 

21. Veiligheid 154 Bij de gemeente komt een meldpunt waar verkeersonveilige locaties gemeld kunnen worden.

 

21. Veiligheid 155 Er moet constante aandacht zijn voor criminaliteit en vooral ondermijning. Dat is de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. We stellen structureel geld beschikbaar voor informatievoorziening hierover.

 

21. Veiligheid 156 Hulpverleners en handhavers moeten hun werk veilig kunnen doen en verdienen het om beschermd te worden. Politiemensen werken met bodycams. Wij willen deze bodycams ook voor onze BOA’s daar waar mogelijk.

 

21. Veiligheid 157 Wij willen dat Westlandse burgers en bedrijven weerbaar worden tegen digitale criminaliteit. We zetten in op een collectieve bestrijding van deze criminaliteit. Onze burgers en bedrijven maken wij middels voorlichting bewust van de digitale risico’s.

 

21. Veiligheid 158 De veiligheid in de publieke buitenruimte voorzien wij daar waar nodig van extra cameratoezicht.

 

21. Veiligheid 159 Straatintimidatie tolereren wij niet en we pakken dit collectief aan. Middels een app. moeten burgers (desnoods anoniem) onveilige situaties kunnen melden.

 

21. Veiligheid 160 We zetten in op de vroegsignalering van “ontsporende” jongeren. We intensiveren het beleid van het betrekken en aanspreken van ouders van zich structureel misdragende jongeren.

 

21. Veiligheid 161 Wij willen het aantal BOA’s uitbreiden.

 

21. Veiligheid 162 Wij geven prioriteit aan de oplossing van overlast gevende situaties in onze dorpen.

 

21. Veiligheid 163 We investeren in goede relaties tussen de raad en het college, met externe partijen en samenwerkingsverbanden. Onze collegeleden gaan hier actief mee aan de slag, waarbij zij inzetten op het agenderen van Westlandse onderwerpen.

 

22. Samenwerking 164 Met een open en actieve houding zetten we in op een nog betere samenwerking in en met de regio, maar wel met een kritische blik. We willen hiermee bijdragen aan het versterken van de regio.

 

22. Samenwerking 165 We geven in principe niet meer geld uit dan dat er binnenkomt. Dit betekent dat de gemeentebegroting structureel in evenwicht moet zijn en dat we bij dreigende tekorten primair kijken naar ombuigings- en/of bezuinigingsmogelijkheden.

 

23. Financiën 166 Lasten voor de inwoners en bedrijven moeten in verhouding staan tot de financiële weerbaarheid van de gemeente en het aanbod van gemeentelijke voorzieningen en diensten. We houden de lokale lastendruk in evenwicht met de passende voorzieningen die we aanbieden aan onze inwoners. Want belastingen zijn niet bedoeld om problemen op te lossen, maar om voorzieningen op peil te houden. De lokale lastendruk blijft in principe in de pas lopen met de inflatie.

 

23. Financiën 167 We kijken kritisch naar onze uitgaven. We nemen onze grote uitgaven onder de loep en zoeken naar besparingsmogelijkheden door kritisch te zijn op dubbele en inefficiënte inzet.

 

23. Financiën 168 We hebben een ambitieus programma. De begroting biedt ruimte voor het realiseren van veel van onze ambities, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is dat de beschikbare ruimte binnen de programma’s kan worden ingezet voor financiële dekking van nieuw beleid. Daarnaast volgen we het principe ‘oud voor nieuw’, waarbij voor financiële dekking van nieuw beleid, oud beleid met daarbij behorende budget vervalt. De opgave voor het college van B&W is hiervoor bij de begroting voor 2023 concrete voorstellen voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

23. Financiën 169 Incidentele intensiveringen worden gedekt vanuit incidentele middelen. Met deze werkwijze wordt het onderscheid tussen structurele en incidentele dekking duidelijk en wordt de besluitvorming overzichtelijk. De raad stellen we hiermee in staat een meer integrale afweging te maken over incidentele intensiveringen. Bij de start van de bestuursperiode worden de volgende bestemmingsreserves gevormd: groenonderhoud, afvalverwerking, betaalbare woningen, verbeteren mobiliteit en bevorderen glastuinbouw.

 

23. Financiën 170 We vernieuwen op korte termijn ons subsidiebeleidskader. Daarin wordt aangegeven voor welke beleidsdoelen een subsidie mag worden ingezet, welke resultaten de gemeente wil bereiken en welke randvoorwaarden daarbij gelden. In het verlengde hiervan willen we de grote subsidies onder de loep nemen.

 

23. Financiën 171 Wij willen dat de investeringen in gemeentelijke kapitaalgoederen binnen deze collegeperiode toenemen tot tenminste 45 miljoen euro per jaar.

 

23. Financiën 172 Wij willen realistisch begroten en ook de provincie ziet daar op toe. Gedurende de eerste jaren van de collegeperiode, ligt het jaarlijkse investeringsplafond daarom rond 30-35 miljoen euro. Dit is inclusief de investeringen die voortvloeien uit het coalitieprogramma.

 

23. Financiën 173 Vanwege de achterblijvende investeringen is de werkelijke gebruiksduur regelmatig langer dan de economische levensduur. De afschrijvingstermijnen van investeringen kunnen worden aangepast aan de werkelijke gebruiksduur. Dit uitgangspunt geldt ook voor investeringen die worden gedaan op grond van een wettelijke taak.

 

23. Financiën 174 Uitstel van investeringen kan nooit leiden tot gevaarlijke of anderszins onverantwoorde situaties. Een beslissing over uitstel van een investering moet daarom mede zijn gebaseerd op een aantoonbare (risico)-analyse.

 

23. Financiën 175 Wanneer geplande investeringen lang worden uitgesteld, moet opnieuw worden overwogen of ze nog wel verantwoord zijn, gegeven de actuele context.

 

23. Financiën 176 We onderzoeken de oorzaken van de achterblijvende investeringen en baseren daarop een plan van aanpak dat ertoe moet leiden dat de gemeente jaarlijks daadwerkelijk 45 miljoen euro kan investeren.

 

23. Financiën 177 Wij realiseren ons dat enige flexibiliteit nuttig en noodzakelijk kan zijn om als gemeente te kunnen doen wat nodig is voor onze inwoners en ondernemers ; Het college moet dan de vrijheid hebben voorstellen te doen , die afwijken van vorenstaande nieuwe uitgangspunten. statement

 

24. Algemeen 178 Wij willen een positieve bijdrage leveren aan een nog beter Westland waar iedereen kan zijn wie die is.

 

29. Algemeen 179 Met een open en actieve houding zetten we in op een betere samenwerking.

 

29. Algemeen 180 De rol van Westland in de regio willen we versterken, maar wel vanuit een kritische blik, vanuit het belang van Westland en haar inwoners.

 

29. Algemeen 181 Wij willen veel directer te werk gaan en dit betekent veel meer op echt resultaat, de echte uitvoering werken (dus zo weinig mogelijk onderzoeken, beleidsnota’s, visies, plannen.

 

29. Algemeen 182 We kijken alleen vooruit met een positieve blik.

 

29. Algemeen 183 We voeren het coalitie-actieprogramma uit, maar sluiten natuurlijk niet onze ogen voor nieuwe, nu nog niet voorziene omstandigheden die om actie vragen.
     

 

Back To Top