skip to Main Content

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voorgenomen openbare verkoop gemeentehuizen

Vraag 097 2014-2018

Edelachtbaar College,

Bij raadsinformatiebrief is de Raad geïnformeerd over het voornemen van het College om twee bestaande goede gemeentehuizen openbaar te gaan verkopen. Na berichtgeving van de burgemeester in tal van vergaderingen dat gegadigden bij wijze van spreken in rijen voor zijn kamer stonden om de panden te mogen verwerven, is het dan toch blijkbaar minder rooskleurig afgelopen. Die berichtgeving is gedaan in de tijd dat de burgemeester het gemeentehuisdossier had, dus vanaf november 2012 tot aan de verkiezingen in maart 2014. Die toezeggingen zijn in tal van verslagen terug te vinden. Daarna is het kansenfestival geweest in februari 2014. De resultaten daarvan zijn onbekend en nimmer is het aangekondigde boekwerk verschenen. Wel zijn er veel euro’s besteed aan die festivals. Een aantal van degenen die hebben deelgenomen hebben zich bij onze fractie beklaagd over het verdere verloop en dat gewoon niets meer vernomen werd. Nu weer het plan om de panden openbaar te gaan verkopen.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College exact opgeven de kosten die voor die twee panden gemaakt zijn in 2014 en tot nog toe in 2015, dat wil zeggen de kosten van schoonmaken, energie etc., derhalve de gebruikerskosten?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het op grond van artikel 169 lid 4 ingrijpende besluiten zijn? Is het niet zinvol dat uw College de Raad verzoekt eerst toestemming daarvoor te geven, althans nu er ingrijpende gevolgen zijn voor de gemeente dat de Raad voordat het besluit van uw College tot uitvoering wordt gebracht eerst haar wensen en bedenkingen naar voren brengt?
  • Waarom heeft uw College deze procedure niet gevolgd en meent u met een enkel collegebesluit te kunnen volstaan en daarmee ook de uitvoering direct ingang te doen vinden?
  • Wordt hier wel op de goede wijze met gemeenschapsgeld en uren van medewerkers van de gemeente omgesprongen?
  • Waarom is de keuze van openbare verkoop gemaakt?
  • Inmiddels is ook agendering verzocht in de raadscommissie Bestuur danwel EFO. Gaarne direct een bevestiging van uw College dat met de verdere uitwerking gewacht wordt totdat de behandeling in commissie en Raad heeft plaatsgevonden. Is uw College daartoe bereid?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top