skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake de Rentmeester

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de Rentmeester

 

Vraag 149 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Bij brief van 16 februari 2016 is een raadsinformatiebrief toegezonden met daarbij gevoegd een brief van de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland van 8 september 2015, een in opdracht van de gemeente opgemaakt rapport van het Bureau Stedelijke Planning B.V. te Amsterdam van 22 december 2015 en de brief van de Provincie Zuid-Holland van 20 januari 2016. Recentelijk nog heeft onze fractie gevraagd aan uw College duidelijkheid te geven waarom het bestemmingsplan niet ter visie gelegd wordt. Eerder is de tervisielegging zelfs door de Raad besloten op voorstel van uw College in de raadsvergadering van juli 2015. Enig uitstel kon toen niet gegeven worden omdat er urgentie zou zijn.

Begin van dit jaar heeft de fractie Westland Verstandig uw College vragen gesteld en als antwoord hebt u gegeven dat u nog wachtende was op aanvulling van de omgevingsvergunningsaanvrage van de initiatiefnemer. Nu blijkt dat er achter de schermen niet alleen een vraag is gekomen van de Provincie, maar ook dat uw College is gaan handelen door een rapport te laten maken en uiteindelijk heeft de Provincie naar aanleiding van dat rapport alsnog ingestemd, zij het onder voorwaarden. De betreffende stukken worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft het College bij monde van wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland en wethouder Duijvestijn van CDA Westland een antwoord gegeven zoals hiervoor is aangegeven, namelijk dat het College nog wachtende was op de aanvullingen omgevingsvergunningsaanvrage, dit terwijl de werkelijke oorzaak van de vertraging toch bij uw College bekend moest zijn?
  • Waarom heeft het College niet bekend gemaakt dat de Provincie problemen maakte en heeft zij de brief van 8 september 2015 achtergehouden en nu pas weer verstrekt bij de raadsinformatiebrief die vorige week is vrijgegeven?
  • Waarom heeft uw College de bezwaarhebbenden –en dat zijn er heel veel- niet betrokken bij de vraagstelling aan het ingeschakelde bureau over de behoefte van een dergelijke grote supermarkt op deze locatie? Is het College bereid om alle informatie die aan het betreffende bureau verstrekt zijn te verstrekken, dus ook de vraagstelling, verslagen van ambtelijk overleg etc.?
  • Wie heeft de kosten van het rapport betaald en worden deze verhaald op de initiatiefnemer? Eerder heeft het College de anterieure overeenkomst verstrekt en dit rapport wordt daarin uiteraard nog niet vermeld.
  • Inmiddels is toch ook bekend geworden dat er een kredietvoorstel voor een rotonde gaat komen. Wie gaat de kosten van die rotonde voor zijn rekening nemen daar die rotonde natuurlijk direct verband houdt met het betreffende bouwplan?

raadsinformatiebrief De Rentmeester 16-2-16

brief Adviescommissie Detailhandel 8-9-15 De Rentmeester

brf Provincie ZH 19-1-16 de Rentmeester

rapport Bureau Stedelijke Planning De Rentmeester 22-12-15

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top