skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inzake de Rentmeester/aanvullende vragen naar aanleiding van kritische geluiden van burgers en winkeliers/weinig politiek elegant optreden College en wethouders?

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de Rentmeester/aanvullende vragen naar aanleiding van kritische geluiden van burgers en winkeliers/weinig politiek elegant optreden College en wethouders?

Inzake: aanvulling artikel 26-vraag 22 februari 2016

 

Vraag 151 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Naar aanleiding van de artikel 26-vraag van gisteren van de fractie van Westland Verstandig is de fractie benaderd door een zeer groot aantal personen die bezwaar hebben tegen de bouw van een dergelijke immense supermarkt op deze plek. De bewoners beklagen zich erover dat de gemeente geen melding gemaakt heeft van de problematiek die de Provincie constateert en inmiddels heeft men de stukken goed bekeken, hetgeen de fractie van Westland Verstandig ook gedaan heeft.

 

Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:

  • Allereerst blijkt dat het rapport van 22 december 2015 het predicaat “eindrapport” kent. Zijn er ook tussenrapporten aan het College toegezonden? Zo ja, dan kopieën van die rapporten. Wel gaarne een expliciet antwoord op deze vraag zodat een en ander geverifieerd kan worden.
  • Wanneer heeft het College de opdracht verstrekt aan het betreffende Bureau Stedelijke Planning? In het rapport zoals dat uitgebracht is wordt angstvallig vermeden de exacte opdrachtdatum te vermelden. De vraag is dus wanneer werd de opdracht gegeven aan het bureau voor het uitbrengen van het rapport?
  • Ook in de raadsinformatiebrief blijft uw College vaag wanneer het overleg met de Provincie heeft plaatsgevonden. Wel wordt aangegeven dat op 8 juni 2015 de Provincie een brief naar de gemeente toezendt waarin de Provincie de gemeente informeert dat een onafhankelijke adviescommissie detailhandel is ingesteld. Op pagina 2 wordt dan aangegeven: “Na overleg met de Provincie is geconcludeerd dat voor het bestemmingsplan een advies aangevraagd diende te worden bij de adviescommissie”. Wanneer heeft dat overleg plaatsgevonden? Is dat geschied vòòr de ietwat curieuze handeling van het College om het ontwerp ter visie te leggen of daarna?
  • Tijdens de behandeling is door onze fractie meerdere malen gevraagd waarom een raadsbesluit nodig was voor het enkel ter visie leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Uw College heeft daar toen ontwijkende antwoorden op gegeven. Voor het eerst in de historie van de gemeente Westland en waarschijnlijk ook voor het eerst in de historie van alle 5 gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeente Westland, werd een raadsbesluit verlangd over de eenvoudige handeling om een bestemmingsplan ter visie te leggen. Dit was zo ongebruikelijk dat dat tot vragen leidde. Wethouder Duijvestijn heeft die vragen steeds op een bepaalde wijze afgedaan. Zie de woordelijke verslagen van de vergadering van juli 2015. Bestond er verband tussen het inmiddels bij het College bekende gegeven dat het bestemmingsplan wel aan de adviescommissie moest worden voorgelegd en de behandeling in de Raad? Gaarne alsnog duidelijkheid op dat punt daar vele bewoners de fractie erop geattendeerd hebben dat dit wel allemaal heel toevallig is en het erop lijkt dat informatie is achtergehouden. In ieder geval is iedereen terecht verbouwereerd dat de brief van 8 september 2015 is achtergehouden door het College.
  • Ook is onze fractie benaderd door een aantal winkeliers die zich erover beklagen dat zij niet gekend zijn in de opdracht aan het Bureau Stedelijke Planning en ook niet door dat bureau gehoord. Waarom heeft uw College op dat punt geen participatie toegepast, een klankbordgroep eventueel opgericht om op die wijze kritiek die ongetwijfeld op het rapport gaat komen vooraf reeds in beeld te brengen zodat ondernemers en burgers in ieder geval de indruk zouden krijgen serieus genomen te worden?

 

Bij de vraag van gisteren hebben we al volledige inzage in de correspondentie gevraagd. Uiteraard door de kritische vragen van de bewoners en de winkeliers dringen we aan op een complete correspondentie, gespreksverslagen vanaf juni tot vandaag met de Provincie, het ingeschakelde bureau en eventueel derden.

 

Deze artikel 26-vraag kan gelijktijdig beantwoord worden met de gisteren gestelde vraag.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top