skip to Main Content

Motie invoering nieuwe gedragsregels College en Raad al op 14 april 2015 ingediend door Westland Verstandig

Westland Verstandig heeft al op 14 april 2015 een motie ingediend voor de invoering nieuwe gedragscodes voor College en Raad. De oplossing

In perspublicaties laat de burgemeester en ook een aantal raadsfracties weten dat een nieuwe gedragscode voor de Raad en het College dringend gewenst is. Vreemde reactie. Westland Verstandig heeft op 14 april 2015 al een nieuwe gedragscode voorgesteld en zelfs een concept daarvan aangeleverd. De modelgedragscodes van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zouden door de Raad moeten worden vastgesteld. Die motie werd op verzoek van de meerderheid van de Raad en ook van de burgemeester aangehouden. Sindsdien heeft Westland Verstandig meerdere malen aangedrongen om de nieuwe gedragscodes ingevoerd te krijgen. Het is nu wrang te moeten lezen dat de burgemeester en de raadsfracties een goede gedragscode missen. Waarom dan niet al in april 2015 Westland Verstandig gevolgd in haar verlangen een dergelijke gedragscode in te voeren. Westland Verstandig vindt invoering van nieuwe gedragscodes nodig en dat om duidelijkheid te krijgen in een aantal kwesties. Zie de toelichting op de motie van 14 april 2015. Die toelichtingen en ook de motie en de gedragscodes worden bij dit bericht gevoegd.

Ook op dit punt blijkt weer dat Westland Verstandig blijkbaar haar tijd vooruit was en heeft nu bijna een jaar later ook bij de burgemeester en de raadsfracties het gezonde verstand gezegevierd. Waarom in april 2015 afhouden om nu de door Westland Verstandig al eerder aangegeven oplossing als de oplossing te zien. Overigens is het natuurlijk een illusie om te denken dat invoering van nieuwe gedragscodes en spreektijdbeperking een oplossing bieden voor de kloof die ontstaat tussen de nieuwe politiek zoals Westland Verstandig die wil bedrijven van openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid, tegenover de oude politiek die toch grotendeels gebaseerd is op het good old boys netwerk en achterkamertjes.

Feit blijft dat Westland Verstandig ook bij de laatste raadsvergadering 90% van de onderwerpen inbrengt en bespreekbaar maakt en daardoor wordt de fractie als lastig ervaren. De andere partijen en het College, waaronder ook de burgemeester, gaan dan vooraf afspraken maken over het verloop van de vergadering en als Westland Verstandig dat dan in de gaten krijgt en de eigen koers vaart, dan ontstaan problemen zoals nu is gebleken. Dat dan ook nog een wethouder wel degelijk zit te liegen en Westland Verstandig dat benoemt geeft gedoe, maar het kan blijkbaar niet anders in Westland.

College en overige fracties vinden spelletjes spelen belangrijker dan handelen in het belang van de burgers. Spelletjes spelen door niet op inhoud concrete voor Westland belangrijke zaken te bespreken, maar alleen en uitsluitend het te willen hebben over formele zaken en bijzaken. Tenslotte spelletjes spelen door vooraf onderling afspraken te maken hoe zoveel als mogelijk de door Westland Verstandig geagendeerde zaken (overigens praktisch de hele raadsagenda van 1 maart 2016) negatief kunnen worden bejegend en dat zonder op de inhoud in te gaan en de stukken goed te lezen. Tenslotte spelletjes spelen door eerst in commissieverband akkoord te gaan met de referendumverordening en 14 dagen later in de Raad als collectief tegen te zijn op niet eerder geuite gronden. Daarmee –althans voorlopig- burgerinspraak onmogelijk te maken.

Waar ging het fout op 1 maart 2016. Westland Verstandig wil dat sport- en cultuurverenigingen bij investeringen 25% van hun investeringen gesubsidieerd krijgen. Westland Verstandig heeft dat in 2012 tot en met 2014 diverse malen op de politieke agenda geplaatst. Het College heeft op de begroting van 2015 een bedrag van € 200.000,– gezet. Dat bedrag is echter nooit uitgegeven. Dat bedrag staat nu weer voor 2017 op de begroting. Probleem is dat het bedrag niet toereikend zal zijn omdat er veel meer investeringen door de verenigingen gedaan zullen worden. Navraag door Westland Verstandig onder de verenigingen wijst dat ook uit. De wethouder wil loten bij overschrijving. Westland Verstandig wenst bij motie gedaan te krijgen dat als een hoger bedrag nodig blijkt te zijn, de wethouder overleg voert met de Raad, zodat de Raad een hoger bedrag kan vaststellen. Dus zeker niet loten, maar een beetje praktisch en verstandig handelen. Immers de 25%-bijdrage is goed voor de verenigingen en goed voor de Westlandse ondernemers. Deze motie was aanleiding tot een hoop gedoe. Onbegrijpelijk en niet te verklaren. Ook de agressieve wijze van handelen van de wethouder was tekenend. Als dan de fractie van Westland Verstandig haar eerlijke mening geeft, ontstaat gedonder en beginnen de vooraf afgesproken spelletjes van burgemeester, College en raadsfracties. Het enige doel is dan Westland Verstandig beschadigen. Dit laatste is dan het doel en niet het belang van de Westlandse verenigingen. Overigens zal uiteindelijk Westland Verstandig heus haar zin wel krijgen omdat haar benadering over deze kwestie de enig juiste is.

Wat is hier de oplossing waar het belang van de Westlands inwoners voorop moet staan. Het voeren van een aantal goede gesprekken met College, burgemeester en raadsfracties over wat we van elkaar mogen en moeten verwachten. Accepteren dat een raadsfractie zeer actief is met het bedenken van voor Westland goede zaken, zaken beoordelen op inhoud en vooral niet een mondige fractie de mond te snoeren. Vooral bezig zijn met zaken die er toe doen en geen tijd verliezen met achterkamertjes, bevoordelen good old boys en de euro’s besteden aan voor Westland en haar inwoners belangrijke en zinvolle zaken en niet aan zaken die wellicht voor de bestuurders persoonlijk belangrijk zijn, maar waar de burger niets aan heeft. Westland Verstandig wil uiteraard niets liever dan een Westlandbestuur wat goed functioneert en bezig is in het belang van de burgers te handelen en die burgers niet als “vijand” ziet, maar als volwaardige en mondige partijen wier mening belangrijk is.

motie 14-4-15 Gedragscode

gedragscode b&w

262 Gedragscode 2007 gemeenteraad

VNG Bijlage I, modelgedragscode volksvertegenwoordigers

Schrijven VNG inzake ledenbrief model gedragscode

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top