skip to Main Content

Algemene Beschouwingen 10 november 2020

Verspilling, verspilling, verspilling: Inwoners en ondernemers betalen de rekening; De echte vraagstukken in Westland worden ook in 2021 weer niet aangepakt; Westland Verstandig komt met concrete plannen voor Westland in en na 2021 in alternatief plan

 1. Voorwoord

Het Coronavirus zet alles op zijn kop. Goed en ook bijzonder te constateren hoe iedereen er voor elkaar is in tijden van crisis. De crisis is meer dan alleen een gezondheidscrisis. Ook onder jongeren moet eenzaamheid worden voorkomen en de jongeren moeten op weg geholpen worden. Daar moet de gemeente serieus op inzetten. Jongeren voelen op zich de huidige beperkte tijd als geen ander en jongeren zouden geholpen moeten worden met het vinden van een stage of een baan.

De Coronapandemie houdt ons een spiegel voor: deze toont de werkelijkheid zoals deze is waaronder de ware staat van Westland, het omzien naar elkaar, het harde werken in de zorg en onderwijs, maar ook de onzekerheid, de eenzaamheid en de kwetsbaarheid. Het College moet daarop nog meer inzetten. Daar horen in ieder geval niet bij extra lastenverzwaringen op onze burgers en onze ondernemers. Waarom maakt het College wel die keuze?

2. algemene indruk begroting

De begroting 2021 acht Westland Verstandig teleurstellend. Kraak noch smaak en zonder veel initiatief en lef. Soms mooie woorden, maar zonder inhoud. Eendeels wordt de indruk gewekt dat er anticyclisch gewerkt wordt, maar daarvan is bar weinig terug te vinden in de begroting. Wel € 25 miljoen nemen uit de reserve, maar die gaan grotendeels op aan dekken van de uit de hand gelopen kosten (jeugdhulp), nog steeds niet duidelijke uitgaven Corona en financieren van een aantal al lang beloofde en geplande voorzieningen. Deze tijd brengt mee een heroriëntatie van alle uitgaven en inkomsten. College neemt de makkelijkste weg en gaat gewoon door op de oude weg! Resultaat: te veel nuttige en nodige zaken kunnen we niet doen. Jammer! Westland Verstandig zal een groot aantal moties en amendementen apart indien op het afgesproken tijdstip.

3. Beloften voor 2020 in begroting 2020-2023 en het niet nakomen daarvan in deze begroting

Het lijkt goed om hetgeen dit College heeft beloofd in de begroting 2020 te citeren. Begroten is vooruitzien en niet terugzien, maar als raadsfractie willen we het College graag serieus nemen en dat laatste wordt bevorderd als het College in ieder geval doet wat ze zegt en belooft.

In de begroting 2020-2023 geeft het College aan wat in 2020 gedaan zou worden. Een aantal willekeurige citaten:

“Op basis van de huidige financiële prognoses zal dit vragen om een herschikking van bestaande middelen (oud voor nieuw)”.

“We … starten de concrete planvorming voor een nieuw Westlandtheater De Naald, zwembad De Hoge Bomen, basisschool Hoogeland (Dalton) en een Huis van de buurt in Poeldijk. In de aanloop naar de begroting 2021-2024 zullen we op basis van een (eerste) planvorming met financiële onderbouwing ruimte moeten zoeken in de begroting voor het doen van deze investeringen”.

“Kostenbeheersing, resultaatgerichtheid, doelmatigheid en maatwerk zijn de kernthema’s voor het komende jaar”.

“De focus zal daarmee ook liggen op de noodzakelijke ombuigingen in het sociaal domein”.

“Wij hebben de ambitie om open en toegankelijk te besturen. Continu is er aandacht voor een tijdige en volledige informatievoorziening naar inwoners en de gemeenteraad ……. Ook in de interactie tussen college en raad wordt er gestreefd naar tijdige informatie-uitwisseling en zorgvuldige besluitvorming waarin de raad de gelegenheid krijgt om wanneer mogelijk te besluiten op basis van verschillende varianten”.

“Verder wordt gewerkt aan het verstevigen van de organisatie door zowel het aantrekken van nieuwe medewerkers als door het investeren in de huidige medewerkers en de organisatiecultuur”.

“Duidelijk is dat op dit moment de mogelijkheden voor nieuwe investeringen beperkt zijn en dat een heroriëntatie op zowel de verdeling van financiële middelen als de fysieke ruimte noodzakelijk is”.

“Herschikking van bestaande middelen (oud voor nieuw) is daartoe onvermijdelijk. Nog dit jaar moeten we daarom al starten met het proces om als college en raad bij betrokkenheid in de samenleving fundamentele keuzes te maken over de investeringen in Westland. Die keuzes nemen we op in de Voorjaarsnota 2020 die de basis moet vormen voor de begroting 2021 en verder”.

“Kortom bestuurlijk gaan we een bijzondere koersbepalende periode tegemoet. Er ligt de komende jaren een bestuurlijke uitdaging voor college en raad om in verbinding met de samenleving richting te geven aan de ontwikkeling van Westland in de komende jaren en dit te vertalen in de Omgevingsvisie, de omgevingsplannen en in de meerjarenbegroting”.

Hele mooie woorden, maar met alle wil van de wereld kan onze fractie niet zien dat het College ook maar één punt daarvan heeft gerealiseerd in 2020.

In de begroting 2020-2023 heeft het College voorts voor 2021 toegezegd dat de reserves die geen volledig onderbouwd bestedingsplan meer hadden, zouden komen te vervallen en zouden kunnen vrijvallen ten behoeve van andere doelen. Nu staat in het raadsvoorstel het tegenovergestelde. Hierover komt amendement.

Al hetgeen hiervoor is aangegeven als beloftes in 2019 voor 2020 heeft het College niet waargemaakt.

Plotsklaps wordt het laten vervallen van de niet meer nodige reserves uitgesteld en zou er –volgens de beantwoording van onze technische vragen- al in de begroting 2020-2023 een herschikking van bestaande middelen hebben plaatsgevonden. Kan het College vijf voorbeelden geven daarvan? Het College heeft eerder toch een andere voorstelling van zaken gegeven!

Ook zien we dat van kostenbeheersing geen sprake is nu de kosten op bijvoorbeeld afvalinzameling, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, gigantisch uit de hand dreigen te lopen in 2020 en blijkbaar het lek nog steeds niet boven is omdat in 2021 wederom oplopende tekorten verwacht worden en een herschikking van bestaande middelen in het geheel niet heeft plaatsgevonden. Dit alles is onvolledig en ontoereikend in de begroting 2021 verwerkt. Juist?

Gaarne de juiste en eerlijke reactie van het College op de stelling dat wat hierboven is aangegeven (a t/m h) in de begroting 2020-2023 door het College absoluut niet is waargemaakt in 2020 en ook gaarne een verklaring van het College waarom niet met oud voor nieuw in 2020 is begonnen zodat dat dan in de begroting 2021 kon worden vastgelegd. Hetzelfde waarom niet de nodeloze reserves ingezet voor andere doelen die wel belangrijk zijn.

Nog een aantal aanvullende vragen en stellingen:

Wat is er terechtgekomen van de voorgenomen kostenbeheersing, resultaatgerichtheid, ombuigingen in het sociaal domein, de ambitie om open en toegankelijk te besturen en wat zien we daarvan in 2021 daadwerkelijk terug?

Naar het oordeel van Westland Verstandig hebben nog nooit zoveel achterkamertjes gewerkt als in het afgelopen jaar.

De interactie tussen het College en de Raad met besluiten op basis van verschillende varianten is er niet geweest! Of ziet het College dat anders en wanneer was er wel interactie?

Wat is er terechtgekomen van het verstevigen van de organisatie als het investeren in de huidige medewerkers als vervolgens de hoeveelheid externen oploopt naar 20% van het P-budget, dus meer dan € 13 miljoen in 2020, maar ook in 2021 weer een dergelijk bedrag zullen gaan kosten? Is hier wel sprake van goed en verstandig bestuur?

In de begroting en ook in de toelichtingen daarop probeert het College steeds aan te geven dat alles haar een beetje overkomt, maar in de begroting 2020-2023 zijn toch concrete beloftes gedaan en ook doelstellingen uitgesproken waarvan op zijn minst toch gezegd moet kunnen worden dat deze niet alleen niet gehaald zijn, maar ook geen enkele poging is ondernomen om die te halen. Is het College het met deze benadering eens? Wat zijn de gevolgen voor 2021, gezien de beloftes in de begroting 2020 om in 2020 het nodige te ondernemen voor 2021? Mist het College deze basis voor 2021 niet?

 1. Reactie op de pagina’s 15 t/m 22 van de begroting 2021/2024:
 • Reclamebelasting: vanaf 2023 wil het College die invoeren. Westland Verstandig wil dat niet en het College moet dan maar tegen die tijd met een andere dekking komen.
 • We willen een Gemeentelijke Ombudsman en het voordeel daarvan is:
 1. –        minder onvrede bij inwoners en ondernemers
 2. –        betere controle klachten
 3. –        minder meldingen bij de Gemeente zelf
 4. –        geen bijdrage voor de Nationale Ombudsman (pagina 16).

We komen op dat punt met een motie.

 • Twee extra bevolkingscontroleurs van € 528.000,– over vier jaar en inschakeling van beveiligingsbedrijven, € 440.000,– in vier jaren lijkt ons niet nodig. We kunnen beter drie BOA’s aannemen voor dat bedrag en die Boa’s ook deels dat werk laten doen. We kunnen dan eventueel los veiligheidsbedrijven inhuren als dat nodig is van het overblijvende bedrag. Langdurige contracten afsluiten lijkt ons niet wenselijk en is niet genoeg prikkelend. We willen dan ook de kosten van de beveiligers en de bevolkingscontroleurs inleveren en daarvoor drie BOA’s laten aannemen. We komen hierover met een amendement.
 • Lokaal educatieve agenda: € 1 miljoen in vier jaren. We missen een concreet plan wat we precies gaan doen voor dat bedrag en in feite moet dat toch bij de begroting al gegeven kunnen worden. Nu zijn er alleen maar vage kreten. Willen we als Raad de vinger aan de pols houden en controleren of de gelden effectief besteed worden dan moet dat beter onderbouwd worden. Voorts wellicht van jaar tot jaar bezien en niet nu al een blanco check geven voor vier jaren.
 • Het bedrag van € 1.2 miljoen voor cultuur over twee jaren lijkt mooier dan het is. Gezien de beperkte besteding van het bedrag geniet niet het gehele Kunst en Cultuur Westland hiervan. Dit is onwenselijk. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het College een te beperkte scope heeft van Kunst en Cultuur Westland.
 • Ook worden nu de euro’s weer in mensen gestopt doordat weer een ambtenaar erbij komt op het gebied van cultuur. Dit lijkt ons onwenselijk. Het geld moet naar de cultuur zelf en niet in ambtenaren gestopt worden.
 • De onderbouwing en noodzaak van Westland Agenda nr. III is ook weer vaag en eigenlijk een blanco cheque. Wat gebeurt er met de het Kennis en Innovatiefonds, want daar ging het overgebleven saldo van Westland Agenda II toch in op? Blijft dit fonds nog los van de Westland Agenda functioneren of is dat al weer achterhaald.
 • De € 5 miljoen voor de 11 dorpen vinden we te mager. Nog geen € 500.000,– per dorp, daar kan dus weinig mee gedaan worden. Zeker niet als we uitgaan van de visies want dan is toch een veel hoger bedrag nodig. Waarom heeft het College dat hoge bedrag niet uitgetrokken voor dit doel?
 • Verkenning Greenport: wij vinden dat er eerst meer concrete feiten vast moeten staan en dan pas een onderzoek moeten doen. Zie de raadsvergadering van 27 oktober 2020.
 • Wat gaan we doen voor de € 350.000,–verkenningen Ruimtelijke Ordening. Geen enkel plan of onderbouwing wordt gegeven en ook weer een blanco cheque.
 • Westland Verstandig is tegen het opnemen van een bedrag voor de huisvestiging Islamitische school in 2021. Dat is ook niet nodig omdat die school pas later zal komen. Er komt een amendement.
 • Ook het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs is niet duidelijk en ook zeker niet goed onderbouwd. Wanneer komt die onderbouwing er wel? Zeker gezien de plannen van ISW is dat wel belangrijk. Het ISW rekent op financiële steun vanuit de Gemeente en daarop wordt in deze begroting niet gereageerd. Waarom niet?
 • De mobiliteitsimpuls van € 4.25 miljoen is wel concreet. Waarom deze keuzes? Er zijn toch nog veel meer wellicht dringender knelpunten in of dichterbij onze dorpen. Hoe heeft het College de keuze gemaakt om deze knelpunten nu wel aan te pakken en andere niet.
 • Investerings- en Steunfonds: onduidelijk is wat we met het Investeringsfonds verder gaan doen? Of is het uitgeput met de drie projecten. Waar zijn de € 2.5 miljoen minder opbrengsten en leges en belastingen op gebaseerd. Gaarne onderbouwen.
 • Sportvereniging Verburch willen we helpen met een vervroegde vervanging kunstgrasveld. Dit betekent amendement: € 500.000,– verhangen van 2022 naar 2021. We willen dit dekken met een tegengestelde beweging bij verhardingen: in 2021 € 500.000,– lager en in 2022 € 500.000,– hoger.. De ervaring leert dat dit soort investeringen toch deels worden doorgeschoven.

 

 1. Eerste conclusie

Er zal een andere politiek nodig zijn om een kanteling teweeg te brengen. Meer daadkracht, meer de euro’s aan de daadwerkelijke problemen van Westland uitgeven in plaats van verspilling, waaronder wij verstaan het maken van heel veel visies, het gigantisch laten oplopen van de bedrijfsvoeringskosten, het lukraak inhuren van externen die tijdelijk zijn en waar Westland weinig baat bij heeft op termijn, weinig echte burgerparticipatie bij plannen die de leefomgeving van mensen beïnvloeden, weinig aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, nog steeds geen concrete voorstellen voor vergroening en ook best wel problemen van leefbaarheid in bepaalde delen van Westland, betere opvang van ouderen op het gebied van werk, welzijn en zorg, het in de begroting geen aandacht geven aan Westland als seniorvriendelijke gemeente.

 1. Andere keuzes in begroting gewenst. De echte vraagstukken van Westland moeten in 2021 aangepakt worden.

Er is een hoop mis met de wijze van besturen van dit College en de resultaten. In 2018 zou alles in het gelid gezet worden: 2019 zou “de troep uit het verleden” door met name LPF opgeruimd worden –LPF verwoordde dit meermaals- en in 2020 en 2021 zou het allemaal los gaan. We merken er niets van.

Klopt deze stelling?

Eigenlijk komt het erop neer dat al lang lopende plannen door blijven sudderen en sommige plannen vanwege de lange looptijd mogelijk wel tot uitvoering komen. Maar dat laatste zijn dan weer veelal de verdiensten van derden en niet van het College.

Die uitvoering o.a. de Waterman, Hoge Bomen, vierde hockeyveld, vindt Westland Verstandig prima en het duurde veel te lang voordat het College de besluiten nam.

In 2020 liep de gemeente schade op door het “haantjesgedrag geruzie” exact een jaar geleden binnen het CDA en daardoor vertrek wethouder Zwinkels en de zacht gezegd trage overname door haar opvolger van een aantal dossiers. Alles is gewoon stil blijven staan. Was vervanging dan wel nodig geweest voor een actieve periode van een goed jaar! Wel heel veel woorden, maar geen daden tot nu toe! Voeg daar aan toe het wachtgeld dat de gemeente dit jaar en in ieder geval de komende jaren moet betalen voor de weggestuurde wethouder (meer dan € 500.000,–), in totaal wachtgeld voor alle grotendeels CDA-wethouders van circa € 450.000,– per jaar, dan is duidelijk dat het belang van Westland blijkbaar niet voorop staat!! Wij zouden bijna willen dat Karin weer terugkwam. Haar nog steeds mysterieuze vertrek –alleen ingewijden weten de echte redenen- maakte het zeker niet beter! Nu zijn we weer veel verspilde euro’s verder en hebben nog steeds niets bereikt, behalve enkele vage visies, geschreven door externen die inmiddels weer vertrokken zijn en de visies die nu al weer voor het grootste deel in de kast liggen.

Gaarne de visie van het College hierop.

 1. Toezeggingen in 2019 vanuit College worden niet nagekomen

Het College zou dus oud voor nieuw gaan toepassen zoals hiervoor al vermeld. Onze alternatieve begrotingen van de afgelopen jaren zouden volgens het College daarbij mede als basis gebruikt worden. Zoals Westland Verstandig al jaren voorstelt eerst kijken of de uitgaven in het verleden en de geplande uitgaven/investeringen nuttig of nodig zijn en zo niet, dan schrappen. Dan ontstaat vanzelf financiële ruimte op korte en langere termijn voor de oplossing van de echte vraagstukken van Westland. Welke dat zijn geven we aan in onze bijgevoegde alternatieve begroting. We noemen ze alvast:

De prioriteiten:

 1. Verbetering leefomgeving in de 11 dorpskernen door o.m.:
 • het creëren van meer parkeerterreinen in de (vaak oudere) woonwijken in de diverse kernen waar er een groot probleem is met parkeren;
 • grotere woningbouwplannen alleen maar vergunnen als op eigen terrein ondergronds geparkeerd kan worden;
 • versterking van de beleving van alle dorpskernen door deze leuker aan te kleden: bloembakken, bankjes en dorpsplein waar dat er nog niet is;
 • meer groen en bomen in de woongebieden en daar waar die zijn, goed onderhoud plegen;
 •  bij nieuwbouw en verdichting in de kernen van de bebouwing meer aandacht voor de menselijke maat en geen hoogbouw zeker daar waar het niet past, beter onderhoud van de openbare ruimte waar ook de veiligheid ruime aandacht krijgt;
 • beter onderhouden en veiliger fietspaden;
 • structureel aanpakken van de vele slonzige plekken in Westland;
 • Westlandbreed aanpakken de wegeninfrastructuur omdat veel inwoners hun leefomgeving verpest zien worden door onveilige en ongeschikte wegen in hun woonomgeving. Dit is een snelgroeiende irritatiebron;
 • aanpakken van vaker voorkomende mistoestanden rondom bewoning door zich niet aanpassende personen in de directe omgeving;
 • maatregelen voor het krijgen van schonere lucht en water;
 • een schone en een veilige openbare ruimte;
 • mooiere oevers en daar waar het kan inrichten van de ruimte met banken, toiletten, picknicktafels;
 • de sociale cohesie in de wijken en kernen behouden en zo nodig verbeteren.

2. Realiseren op heel korte termijn van tenminste 100 tijdelijke woningen volgens het model in Midden-Delfland voor Westlandse spoedzoekers (helaas een groeiend bestand), eventueel starters en senioren, statushouders (die dan immers geen aanspraak hoeven te maken op een sociale huurwoning) en arbeidsmigranten, welke woningen bij voorkeur over een aantal kernen verdeeld worden. Zo nodig dient de gemeente hier zelf het initiatief voor te nemen en de onrendabele top vanwege de tijdelijkheid op de koop toe nemen. Ook aanhouden van enkele woningen om crisiswoonsituaties direct op te lossen.

 1. Het wachtlijstenoffensief: aanpakken van de lange wachtlijsten voor goedkope woningen. Ook de lange wachtlijsten voor verpleegplaatsen, waardoor vooral kwetsbare inwoners lijden. Ook in deze bestuursperiode een revalidatie-/verpleeghuis in Westland realiseren: zelf als gemeente en mogelijk faciliterend of regisserend. Een woon- / zorgcomplex realiseren à la de Berkenflat in ‘s-Gravenzande in de komende tijd. De gemeente dient voorts de komende 2 jaren extra 300 starters- en seniorenwoningen te realiseren en liefst een verdeling over de kernen om in de grote behoefte te voorzien. Ook hier weer regie / faciliterend/ zelf.
 2. Burgerinitiatieven aanmoedigen, evt. zelf initiëren en zo nodig ook financieel ondersteunen. Dit soort initiatieven zijn ideaal voor het draagvlak en de nieuwe democratie.
 3. Structureel betere zorg in Westland
 • tegengaan en helpen bij vereenzaming door thuishulp ook te betalen voor het maken van een praatje;
 • hogere vergoeding (ook na 2020) en betere ondersteuning van mantelzorgers;
 • weer terugbrengen van nachtapotheek of een gelijke voorziening in Westland, mogelijk samen met een andere voorziening die ‘s nachts al open is voor het publiek en als gemeente daarbij het voortouw nemen;
 • recht van iedere senior erkennen en daartoe concrete zaken realiseren om in de eigen kern te blijven, ook als zelfstandig wonen niet meer kan.
 •  gemakkelijkere hulp bij aanvragen woning geschikt te maken bij beperkingen;
 • de mantelzorgers wijzen op de mogelijkheid van respijtzorg;

6. Zorg dat de voorzieningen in de kleinere kernen niet door de ondergrens zakken, o.m. pinautomaat, glasvezel, voldoende nieuwe woningen of doorstroming als de verenigingen en basisscholen de noodklok luiden.

7. De Westlandse verenigingen meer ondersteunen als er een terecht verzoek ligt om ondersteuning vanuit de gemeente. Met de Raad concrete afspraken maken wanneer verenigingen een financieel of ander beroep op de gemeente kunnen doen naast de bestaande regelingen.

8. Sterke Westlandse economie door smart om te gaan met de realiteit: niet in beton gegoten glasareaal, Westland aantrekkelijker maken voor haar inwoners en haar ondernemers.

9. Verdere vergroening Westland. De motie Beter groen en motie Leefbos uitvoeren.

10. Gemeentelasten niet laten stijgen.

11.Westland voor jongeren en 30-plussers aantrekkelijker maken:

–     goede uitgangsmogelijkheden en vrijetijdsbesteding;

–     een bioscoop met een ruim filmaanbod;

–     genoeg brede scholen in de omgeving en goede kinderopvang.

12. Concrete voorzieningen om onze inwoners aan te zetten om zonnepanelen/ warmtepompen te plaatsen en energiebesparende maatregelen, door de mogelijkheid aan te bieden en dat evt. samen met Westland Infra om de aanschafkosten te lenen en de lening af te lossen met de voordelen die behaald worden. Elders gebeurt dat al met groot succes.

13. Concrete stappen zetten naar een railverbinding via de Uithof en/of Wateringseveld en/of vanuit Hoek van Holland, waardoor de Horti Campus en andere plekken in Westland gemakkelijker met openbaar vervoer bereikt kunnen worden en de MRDH een duidelijk signaal krijgt dat Westland dat ook wil evenals Nootdorp, Barendrecht, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Waarom stoppen de moderne OV-rail in Wateringen, Uithof en Hoek van Holland?

14. Echte en serieuze (beg)inspraak van onze burgers is dringend nodig. Nog veel burgers beklagen zich over het niet serieus genomen worden. De recent door het College rondgestuurde regeling was onvoldoende.

15. Handhaving in verkeer en hinderlijk gedrag in de openbare ruimte is wel belangrijk. Ook belangrijk is een goede calculatie binnen de gemeente. Te vaak worden kosten fiks te hoog of fors te laag ingeschat waardoor forse bijstellingen plaatsvinden (zie o.m. kosten terugplaatsing Machteld, 20% reële kosten!). Hierin dient voorzien te worden.

16. Leefomgeving beschermen door adequate regelgeving.

Is het College het met onze fractie eens dat de oplossing van die vraagstukken prioriteit moet hebben?

Nadere uitleg waarom oud voor nieuw

Westland Verstandig wilde per geplande uitgave van de gemeente die gepland is en die gedaan is, kijken of deze wel voldoende profijt had opgeleverd voor Westland en haar inwoners. Om dit te doen vergt heel veel tijd en inspanning van College. Blijkbaar is het College niet in staat of bereid die inspanning te leveren. Had wel moeten gebeuren. Op die wijze kunnen heel wat euro’s doorgeschoven worden naar andere zaken die wel dringend en noodzakelijk zijn. Nogmaals de vraag, waarom is dat niet gebeurd ondanks uitdrukkelijke belofte? Uw College vond dit toch ook de aangewezen weg!

Wat we wel hebben gekregen is een heel globaal rapport van maart 2020 over een artikel 12-scan die aan Price Waterhouse wordt toegedicht, maar gewoon door de gemeente/College zelf is opgemaakt. Ook zou over het oud voor nieuw overleg plaatsvinden met leden uit de Raad, maar behalve het uitkiezen van het bureau is daar niets meer over vernomen. Een artikel 12-scan is niet wat bedoeld wordt met oud voor nieuw.

Onze fractie heeft steeds bepleit dat alle uitgaven en investeringen van de gemeente Westland kritisch bekeken moeten worden op nut en noodzaak en dat naar aanleiding daarvan een herschikking van bestaande middelen moest plaatsvinden. Het College heeft het gewoon laten afweten in 2020 en komt met niets voor 2021. Waarom laat zich raden. College wil in een rijdende kwakkeltrein blijven zitten en weigert de wissels om te zetten! De begroting voor 2022 zal ongetwijfeld een beleidsarme begroting zijn vanwege de verkiezingen in dat jaar en dus is de kans verstreken voor dit College. Vanuit CDA en de splinter coalitiepartijtjes is dat te begrijpen omdat die niet in staat zijn oud voor nieuw toe te passen, maar van de LPF, die steeds heeft aangegeven dat ze eerst wilden puinruimen om daarna weer opnieuw te gaan bouwen, is dit natuurlijk niet best en vraagt ook om een verklaring.

De greep uit de kas nu van € 25 miljoen uit de soliditeitsreserve en het lenen van veel extra geld is nodig om financiële blunders van de afgelopen jaren op te vangen. Het oude beeld van vrienden, kennissen en familie eerst blijft helaas de drijvende kracht achter dit slecht functionerend College.

Naar het oordeel van Westland Verstandig had in 2018 bij het Bestuursakkoord al die operatie (oud voor nieuw) moeten worden uitgevoerd en hebben we daar om gevraagd. Door een herschikking van middelen komen geldmiddelen vrij voor het aanpakken van de echte problemen van Westland zoals hiervoor aangegeven. De grootste Westlandse woningcorporatie bouwt nota bene woningen in Den Haag omdat in Den Haag dat blijkbaar prijstechnisch voor wat betreft de grondkosten wel mogelijk is. Arcade besteedt dus Westlands geld in Den Haag en daar kan van alles over gevonden worden en onze fractie vindt dit diep en diep treurig en eigenlijk ook schandalig. Ten opzichte van onze bewoners kunnen we dat niet maken. In ieder geval had het College daarop tijdig moeten inspelen, zo nodig geld moeten vrijmaken, en moeten zorgen dat Arcade wel in Westland de sociale huurwoningen, dus meestal starterswoningen, had kunnen realiseren. Een gemiste kans en nu streeft Arcade ernaar om in Den Haag één van de grootste corporaties te gaan worden en is het huizenaantal van de Haagse woningen van Arcade al gestegen naar meer dan 2.000.

Wat gaat het College hier concreet tegen doen?

We hebben een groot aantal reserves die niet meer nodig zijn omdat er geen voldoende bestedingsplan aan zit. Het gaat om tien reserves van flankerende personele middelen tot bovenwijkse voorzieningen en tot kwaliteitsimpulsen projecten. Ook zouden dan meer gelden vrijgemaakt kunnen worden voor de echte problemen door de reserves, waar we niet meer van weten wat we er mee gaan doen, op te heffen. Ook dat gebeurt weer niet en College komt toezeggingen niet na. Waarom niet? Dat levert in ieder geval circa € 20 miljoen extra op om aan de Westlandse vraagstukken uit te geven. Zie ook artikel 12-scanrapport van PWC van 18 maart 2020, pagina 5, één van de mogelijkheden om geld voor nieuw beleid te creëren: laten vrijvallen ongebruikte reserves (inclusief soliditeitsreserve) € 124.000.000,– en zonder die reserve € 20.000.000,–. Wat heeft het voor zin deze rapporten te laten maken om er vervolgens niets mee te doen!

We voegen bij het overzicht van de jaarrekening 2019. Het gaat dan in totaal om circa € 18.5 miljoen die we gereserveerd hebben, maar waar –zie de begroting- een “onvoldoende onderbouwd bestedingsplan” aan ten grondslag ligt. Volgens de bestaande regels moeten die reserves dan vervallen. In tijden van geldschaarste is dat natuurlijk goed. Zo’n reserve flankerend personeelsbeleid is nu nodig omdat zonder aan de Raad verantwoording af te leggen uitgaven op het gebied van personeelsbeleid gedaan moeten worden. Die centen zijn niet nodig omdat ook al in de eerdere jaarrekeningen soortgelijke bedragen vermeld werden. We voegen nog een overzicht van de jaarrekening 2018 bij en dan is zichtbaar dat de bedragen bijvoorbeeld van flankerend personeelsbeleid en kwaliteitsimpulsen nagenoeg gelijk zijn. En voor degenen die het nog niet geloven dezelfde pagina uit de jaarrekening 2016. Zie bijlage I. Deze middelen worden niet gebruikt en kunnen ingezet worden voor andere dringende zaken in Westland. Het College heeft ook geen concrete plannen ook voor 2021 voor deze reserves. Klopt dat? Waarom anders niet aangegeven in de begroting?

 1. College en coalitie

De begroting 2021 toont de zwakte aan van dit College. Twee grote partijen die er met de pet naar gooien en twee kleine partijen die niets in te brengen hebben en die elkaar, ook als ze het niet bij het rechte eind hebben, steeds meer de hand boven het hoofd houden, maar vooral niet in control. De eerste twee jaren gebeurde er niets omdat LPF eerst puin wilde ruimen. Dat gebeurde helemaal niet, dus verloren tijd en nu in de laatste echte begroting van dit College gebeurt er weer niets. Van nieuw beleid is geen sprake en ook de al jaren bestaande Westlandse vraagstukken worden niet opgelost. Ook in deze begroting komt daar, behalve dan een forse kostenverhoging op onze burgers en ondernemers, niets maar dan ook niets van terecht.

 1. Wat is er aan de hand met dit College en deze wijze van besturen?
 • geen daadkracht;
 • heel veel beloven en weinig doen;
 • op belangrijke dossiers blunderen;
 • Op een aantal dossiers “niet in control” zijn waardoor kosten onnodig oplopen en de inwoners de rekening gepresenteerd krijgen!
 •  slechte communicatie naar onze inwoners en ondernemers;
 • verkeerde besluiten nemen;
 • achterkamertjes nodig hebben om staande te blijven en fouten en missers te verhullen;
 • de Raad niet, gebrekkig of te laat informeren;
 • inwoners ongelijk behandelen;
 • de nadruk leggen op zaken waar onze inwoners niets aan hebben;
 • te laat vaststellen dat het niet goed gaat;
 • chaotische uitvoering van een groot aantal taken; De zaak niet op orde hebben!
 • onnodig veel tijd stoppen in eigen PR waardoor het echte werk in gedrang komt;
 • te weinig of geen vat op de ambtelijke organisatie waardoor de kosten bedrijfsvoering te hoog oplopen, los van de stijging van 90 fte’s in één jaar;
 • te veel visies, rapporten, onderzoeken en te weinig daadkracht;
 • verkeerde ruimtelijke plannen waardoor te hoge en te massale gebouwen worden gerealiseerd op plekken waar dat niet hoort en die hogere appartementen niet realiseren op plekken die daar wel geschikt voor zijn;
 • de oren laten hangen naar ontwikkelaars -steeds dezelfde overigens- waardoor de gemeente gelden misloopt;
 • stelselmatig slechte contracten sluiten waardoor de gemeente schade lijdt;
 • het hanteren van eigen regels als het gaat om wat sociale huurwoningen zijn en prijsklassen voor sociale koop en bereikbare koop;
 • slappe knieën bij onderhandelingen met ontwikkelaars waardoor inwoners teveel moeten betalen voor hun huizen.

Kan het College zich herkennen in deze of een aantal van deze constateringen?

 1. Financieel volstrekt niet op orde

Een aantal voorbeelden:

Afval en oud papier. Van € 7 miljoen naar € 14.3 miljoen in 2021 in drie jaar tijd. Waarin ook zit het oud papier van + € 100.000,– opbrengst (gemiddeld) naar ruim € 500.000,– kosten. Het College erkende recentelijk dat zij niet in controle was bij de afvalstoffenheffing en in feite hebben we dat in 2019 ook al aangegeven.

Onze fractie vindt dat een raadsonderzoek nodig is om de echte toedracht te weten hoe het gegaan is met de diverse contracten. Bij deze beschouwingen voegen wij reeds een voorstel om te komen tot een raadsonderzoek en een toelichting daarop. Wij willen dit zo snel als mogelijk bespreken in het Seniorenconvent en als geen draagvlak daar is, aan de Raad voorleggen samen met GBW en GL. Zie bijlage II. Welke maatregelen gaat het College treffen –beëindiging of herziening contracten, andere inzamelingsmethode- om de kostenstijging terug te draaien?

Sociaal domein:

In 2019 al vreselijk uit de hand gelopen. In 2020 weer! Extra per saldo € 8.3 miljoen en sedert de perspectiefbrief van 30 juni ruim € 3 miljoen meer dan in die brief aangegeven. Dit kan eigenlijk niet langer meer op deze wijze. Zeker als we in oktober pas te horen krijgen dat o.m. de taakstelling 2020 niet gehaald wordt! Ook de extra kosten voor de herindicatie huishoudhulpuren van € 600.000,– op het al verhoogde begrote budget in 2020 is eens te meer het bewijs dat dit College en deze wethouder er een ongecontroleerde janboel van maken. Maar wie moet het dan wel doen binnen een College met zoveel brokkenpiloten!

Externen in 2020 bijna € 13.5 miljoen kostend, externen die meestal Westland niet kennen, niet de juiste drive en arbeidsethos hebben (zijn er maar tijdelijk en vertrekken weer) en wekken vaak irritatie van de aanwezige vaste medewerkers op. Van inwoners krijgen we heel veel klachten over slecht functionerende externe krachten. Ze maken er vanwege slechte controle vanuit de organisatie vaak ook een puinhoop van en na hun vertrek moet die puinhoop weer worden opgelost. We hebben de indruk dat met externen brandjes binnen de organisatie worden opgelost en vaak ten koste gaan van onze wel gewaardeerde medewerkers die “gek worden” van dit beleid. Wanneer verandert dit omdat alle mooie woorden en programma’s niet leiden tot een structurele verbetering en tot het uitgeven van minder euro’s? We zijn ervan overtuigd dat binnen de Westlandse bedrijfsvoering iets grondig mis is. Welke concrete stappen gaat het College nemen om dit in 2021 te verbeteren en op te lossen? Is het College geslaagd in de belofte die zij in de begroting 2020 deed?

De opmerkingen dat alles binnen het P-budget blijft bevestigt wat Westland Verstandig al jaren aangeeft. De loonsom 2020 bedraagt € 71.1 miljoen met 840 fte’s exclusief de griffie. In de jaarrekening 2019 staan nog 750 fte’s. Dat betekent dus een toename van 90 fte’s en dat nog naast alle externen.

De bedrijfsvoeringskosten rijzen de pan uit bij dit College. Bedacht moet worden dat heel veel –bijna alles- wordt uitbesteed. Het College huurt daarnaast onbeperkt externen. Dit moet stoppen en de Raad moet op dat punt natuurlijk weer leidend zijn. De Raad gaf een blanco cheque aan het College bij de eerste actualisatie van juli 2020. Hoe dat uitpakt is in 2020 gebleken. Forse overschrijding. Meerderheid Raad dekt die wanprestatie af met vaststelling ProRap? Voor 2021 moeten we dat niet willen!

Het bedrag in de begroting (ook nu weer!) voor het P-budget is veel te hoog en dekt bij voorbaat al dat er ieder jaar giga hoeveelheden geld nodig zijn voor bedrijfsvoeringszaken die niet echt nodig zijn. Het College dekt zich al vooraf in voor extra kosten waardoor extra inzet voor de bedrijfsvoering (het klakkeloos inhuren van derden, allerlei zinloze programma’s) niet opvallen, want “we blijven binnen het P-budget” (veelvuldig citaat wethouder). Meer dan € 13 miljoen voor externen uitgeven is natuurlijk absurd en dwaas. Dat kan en mag niet op een totaal begrotingsbedrag wat de gemeente heeft.

Bij de Begrotingsraad van 12 november 2019 hadden we een vooruitziende blik. We merkten toen al op: Bewust of onbewust wordt de Raad niet goed en tijdig geïnformeerd. Dat gold toen zowel voor het externendebacle als het sociale domein debacle. In 2020 gebeurt weer hetzelfde! Ofwel het College houdt de Raad voor de gek door wel steeds af te weten van grote nadelige afwijkingen en meldt dat niet, ofwel door het ook niet te weten en pas in oktober achter de feiten komt en in dat geval moet geconstateerd worden dat het College de controle kwijt is.

Westland Verstandig gaf op 12 november 2019 al aan: “het kan en moet anders”. Nu zien we dat die slogan door één van de andere politieke partijen is overgenomen! Prima en we zijn het daar mee eens. We hopen op nog meer navolging bij andere partijen. Over de auteursrechten valt te praten uiteraard! J

 1. Opmerkingen over begroting:

Gaarne een reactie door het College op deze opmerkingen!

Jeugdhulp

Hou op met het steeds maar weer doorvoeren van transities op een aantal gebieden waaronder het sociaal domein. Ieder jaar hetzelfde liedje zonder enig resultaat.

Op 29 mei 2019 deelt het College mede: “De gemeente wil dit tekort op het gebied van jeugdhulp terugdringen en heeft in het Uitvoeringsprogramma 2019 aangegeven met een actieprogramma aan de slag te gaan voor een financiële ombuiging. Maatregel 27. Onderzoeksbureau Kurtosis heeft een en ander uitgezocht.” In deze begroting 2021 zien we weer hetzelfde. Het College wil weer een transitie. Het College laat na eerst een plan van aanpak te maken en dan pas na dit plan te komen met kostenreducties. Nu moeten we van € 86 miljoen in 2020 naar € 72 miljoen in 2021. Dat wordt lastig. Waarom heeft het College vooraf geen plan gemaakt en dat aan de Raad voorgelegd? Hoort het niet zo?

De zinssnede over het uitgavenplafond begrijpen wij niet. Op pagina 10 wordt aangegeven:

“Het College wil gedurende deze transformatie extra incidentele middelen beschikbaar stellen om het verschil tussen het plafond en de werkelijke kosten te overbruggen. Op deze wijze wordt er dus toegegroeid naar een uitgavenplafond en kunnen de kosten op een zorgvuldige en verantwoorde wijze worden beteugeld”.

Op pagina 10 vierde alinea wordt aangegeven: “We zetten daarbij in op een inclusieve samenleving”. Wat wordt daarmee bedoeld?

Westland Verstandig vindt dat onze verenigingen, maatschappelijke instellingen en al degenen die bindend zijn in de samenleving, waaronder ook scholen, kerken maar ook scouting, het cement van de Westlandse samenleving zijn en ook dat daar de prioriteit moet liggen om die zoveel als mogelijk te steunen en in stand te houden. Als dat te neer gaat, dan hoeven we ook niet meer over een florerende glastuinbouwsector te praten. Dat geldt natuurlijk ook voor de leefomgeving, groen, wonen, wegeninfrastructuur, veiligheid. Als we als gemeente dat niet goed regelen in onze dorpen, dan zal ook de glastuinbouw niet floreren.

We moeten de glastuinbouwsector koesteren evenals de overige bedrijven en dienstenverleners en dat verlangt een goed afgewogen beleid en niet een hapsnapbeleid zoals nu dit College doet. Ook moeten de accenten goed gelegd worden en we moeten stoppen met alleen maar grote waarde hechten en daar alle tijd en geld in stoppen, aan loos gedoe waar Westland niet beter van wordt. Het maken van visies is niet echt boeiend in steeds snel veranderende tijden (zie Corona, zie de crisis 2008-2012). Het maken van visies heeft dan weinig zin. We leven in feite van dag tot dag en we kunnen heel moeilijk heel lang vooruit kijken. Dus daar moet je als gemeente ook rekening mee houden.

Ook volstaan met het eventueel bijwerken van oudere beleidsnota’s, zoals de Structuurvisie, kijken hoe ver de uitvoering staat en kijken waar het aanvulling behoeft in plaats van allerlei nieuwe processen te gaan opstarten en opnieuw het wiel te gaan uitvinden! Kost minder en is meer effectief en daar heeft Westland wat aan.

Kort en goed: Westland Verstandig staat een ander bestuur van de gemeente Westland voor dan nu in uitvoering is, omdat we nu de indruk hebben dat de automatische piloot erg belangrijk is geworden, het College vooral voor zichzelf bezig is –zie spreekuur, zie programma’s op de WOS, zie interviews houden op de donderdagen voor de pers, zinloze en nutteloze persberichten zoals de berichten van 4 november 2020. De collegeleden kunnen beter daadwerkelijk inhoudelijk aan het werk gaan, zorgen dat zaken goed geregeld zijn, goed leiding geven aan het ambtelijk apparaat, in plaats van hun tijd te verdoen met geneuzel en dingen te doen die Westland en haar inwoners niet ten goede komen.

Wij willen eigenlijk nog steeds dat alle schoolgaande kinderen zwemles krijgen zodat ook de zee voor hen veilig is.

De kunst- en cultuursector in Westland moet Westlandbreed beter ondersteund worden.

Er moet een oplossing en een aanpak komen en ook extra toezicht voor lieden die het levensgeluk van onze inwoners verknallen (hangmannen en –vrouwen). Verloedering, straten die niet op orde zijn en vuil zijn.

De gemeente moet zelf de regie nemen op het gebied van de volkshuisvesting. We hebben een groot tekort aan passende woningen in Westland en het is een illusie dat vanuit de regio Haaglanden Westland geholpen wordt bij de oplossing van dit probleem. Ook de woningcorporaties lossen het niet op!

Goed luisteren naar onze inwoners dient veel meer op de voorgrond te staan.

Op het gebied van de duurzaamheid stoppen met experimenteren. Alleen die stappen zetten waarvan we weten dat ze werken zoals het isoleren van de woningvoorraad en het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen. Geen dure en riskante experimenten op kosten van de inwoners.

In deze tijd staat de gezondheid centraal en niet de economie. Zorg, onderwijs, huisvesting en voedselvoorziening blijken onmisbare basisvoorzieningen. Het belang van die basisvoorzieningen dringt nu pas door en wij missen die extra aandacht in de begroting.

De gemeente moet zorgen voor meer goedkope woningen en een betere wegeninfrastructuur, dus een betere bereikbaarheid in alle dorpen.

N.B. Herkent het College zich in de kritiek van Westland Verstandig dat in de afgelopen jaren praktisch alleen maar visies zijn verschenen met hele mooie beloftes en woorden en soms ook zelfs met een uitvoeringsprogramma erbij, maar dat van al die visies er tot nog toe niets terechtgekomen is en dat de inwoners daarvan niets gemerkt hebben? Dan komt het College waarschijnlijk wel weer met de Omgevingsvisie dat die allesbepalend zal zijn, maar ook die is, als we die goed lezen, alleen maar een actualisatie van de al bestaande Structuurvisie met bekende zaken, zonder dat echt concreet wordt aangegeven waar iets gaat veranderen en ook wat het gaat kosten en waar we het geld vandaan halen. Visies mogen blijkbaar wel zonder financiële dekking gemaakt worden. Raadsmoties niet! Vreemd!

Seniorenhuisvesting die betaalbaar is en waar zorg op maat wordt geleverd. Alle fracties willen een formule zoals in de zogenaamde Berkenflat in ’s-Gravenzande wordt gevolgd, maar het komt maar niet van de grond. Ook burgerinitiatieven worden niet voldoende ondersteund om een en ander voor elkaar te krijgen. Ook het bouwen van seniorenwoningen met zorg op maat laat dit College volledig liggen. Zo nu en dan is er een particulier initiatief, maar daar blijft het dan ook bij. De gemeente moet hier meer sturen, faciliteren en zo nodig realiseren. Wanneer gaat het College dit doen en waarom niet in 2021 in de begroting meegenomen?

Tekort aan crisis-, revalidatie-, verpleegbedden

Ook hier moet de gemeente actief een rol spelen en niet alles op zijn beloop laten. De trage en slome ontwikkeling bij de nieuwbouw Naaldhorst is daarvan het bewijs. Stroperige processen (haalbaarheidsstudie, afhankelijkheid van derden, financier) die uiteindelijk hele lange tijd vergen en uiteindelijk ook niet de oplossing zullen zijn voor het Westlandse probleem: verkorten van de lange wachtlijsten bij onze verzorgingshuizen. Een nijpend probleem dus, wat alleen maar erger wordt omdat we willen dat senioren zo lang mogelijk thuis blijven wonen en dat betekent natuurlijk dat er plotsklaps behoefte kan bestaan aan opname en dan moet die opnamemogelijkheid er ook zijn.

Willen we de kwaliteit van leven voor onze senioren op peil houden, dan zullen we de voorzieningen ook op peil moeten brengen. Het College laat dit gewoon achterwege. Wanneer gaat het College nu concreet iets ondernemen?

Vorig jaar is de motie Omarmen manifest waardig ouder worden van Westland Verstandig door de Raad aangenomen. Het College voert deze uit en heeft nog weinig voortgang aan de Raad gerapporteerd. Hoe staat het ermee? We komen met een motie.

Willen we starters in Westland houden, dan zullen we goedkopere koop- en huurwoningen moeten bouwen. Een woningprogramma met vooral dure huizen helpt niet echt. We zien in de begroting geen ombuiging en geen kanteling. Sociale huurwoningen moeten niet alleen op papier bestaan, maar moeten ook echt invulling geven aan het zo dringend gewenste sociale randje. Dus geen voorwaarden, zoals geen gebruik mogen maken van huurtoeslag of andere eisen waardoor bewoning door de doelgroep bijna onmogelijk wordt.

Onderwijshuisvesting

De laatste paar jaren rommelt het vreselijk op het gebied van onderwijshuisvesting. Weliswaar worden er meer huizen gebouwd, maar dat was te voorzien en ten onrechte lopen we steeds achter de feiten aan voor wat betreft de huisvesting. Dat kost extra veel geld en het College moet hier veel alerter op reageren. Wat gaat het College hier concreet aan doen? Ook ISW legde plannen voor. Waar komt geld vandaan en waarom niet in begroting?

De leefomgeving van onze Westlandse inwoners in en rond de dorpen moet beter. Zowel het bestaande groen –geen kaalslag zoals de afgelopen maanden het geval is waardoor burgers vreselijk geïrriteerd raken-, meer nieuw groen, een veraangenaming van onze dorpen, een betere wegenstructuur waardoor de vele klachten over te veel en te hard rijden worden weggenomen. Welke concrete plannen heeft het College voor 2021?

Een goed plan voor wat betreft de toekomst van Westland, een goede balans tussen bedrijventerreinen, glastuinbouwgebieden en de behoefte aan een betere leefomgeving, meer groen, waarschijnlijk ook meer ruimte om goedkope woningen te kunnen realiseren. Het College heeft voor 2021 geen echt concrete plannen.

Zwemles op scholen

Alhoewel de vrees aanwezig is dat het weer water naar de zee dragen is, toch een alternatieve begroting. Het kan namelijk ook anders. In de vorm van een motie.

Huisvesting arbeidsmigranten.

Het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten in haar eerste advies
-Kamerbrief van 11 juni 2020- aangeeft om direct actie te ondernemen om de condities waarop arbeidsmigranten hier werkzaam zijn te verbeteren. Wat gaat het College hier mee doen?

Veiligheid

Voor wat betreft veiligheid wordt heel veel geld en aandacht besteed aan ondermijning. “We zoeken de samenwerking met ketenpartners en inwoners”, zie pagina 9. Dit kost de gemeente heel veel geld. Het geld is overigens in 2020 grotendeels niet besteed en wordt doorgeschoven naar 2021. Voor iets wat toch erg dringend en noodzakelijk is, opvallend. Wat is hiervan de echte reden? Westland Verstandig vindt dat prioriteit moet hebben de overlast van hangjongeren op een groot aantal plekken in Westland en ook de snelheid van het verkeer. Dat zijn zaken die onze Westlandse inwoners treffen en daar krijgt Westland Verstandig ook steeds de meeste opmerkingen van inwoners over. Op pagina 9 worden deze items ten onrechte niet als beleidsspeerpunten meegenomen. Waarom worden daar geen extra financiële middelen voor uitgetrokken?

Huisvesting onderwijs

Ook op het gebied van onderwijs lijkt het alsof het College achter de feiten aanloopt. Tot nog toe hebben we de afgelopen jaren al problemen gehad dat er huisvestingsperikelen speelden. Allerlei bestaande plannen worden weer ongedaan gemaakt om vervolgens klem te komen zitten. De gemeente is natuurlijk aan de lat voor wat betreft de huisvesting en moet dat ook tijdig en goed regelen in overleg met de onderwijsorganisaties die in Westland actief zijn. Hoe kunnen we voorkomen dat we steeds brandjes moeten blussen.

Flexwonen

Behalve het ISW-gebouw in Monster met een beperkt aantal flexwoningen voor mensen die daar overigens al grotendeels woonden (kraakvrij houden), heeft het College nog niets concreets gepresenteerd. Behalve een slecht plan aan de Oostduinlaan –achter de begraafplaats, slechte ontsluiting en te ver van de dorpskern- is er nog niets concreets. Ook nu weer geen concrete zaken: alleen “dat ONW en OBWZ de Westlandse Zoom gaan meedenken”.

z1  Detailhandelsvisie

Ook weer de nieuwe Detailhandelsvisie die er al lang had moeten zijn en nu al voor de nodige onrust gezorgd heeft binnen de bestaande centra. Destijds een leegstandsmakelaar die rapporten aanleverde. Weliswaar is daar bij wethouder Karin Zwinkels nog de nodige stampij over ontstaan, maar hetgeen daarna gebeurd is, heeft ons niet overtuigd van een stevige en kordate aanpak.

 1. De voorliggende Omgevingsvisie niet zo gewichtig voor Westland als College wil doen geloven

De Omgevingsvisie is natuurlijk een algemeen stuk en vreemd is het dat een uitvoerig document, opgemaakt door de natuurorganisatie, niet of nauwelijks wordt betrokken. Door de Omgevingsvisie zelf zal Westland niet veel beter gaan worden. Wat bedoeld wordt op pagina 9 van de begroting met “een goede mix tussen betrouwbaarheid, continuïteit en flexibiliteit” is ons niet duidelijk. Vreemde zin als we het over een Omgevingsvisie hebben met alleen maar globale, algemene regels. Met geen echte concrete keuzes, niet eens op voor Westland belangrijke punten. De waarde voor Westland van deze visie wordt fors overdreven. Voor wat betreft de Omgevingsvisie: het is natuurlijk altijd een zwaktebod als we een Structuurvisie Westland hebben 2013-2025 en nu al met een Omgevingsvisie komen. In de Omgevingsvisie wordt op geen enkele wijze aangegeven in hoeverre de Structuurvisie Westland wel is uitgevoerd. Visie op visie en ongetwijfeld zal er over vijf jaar weer een nieuwe Omgevingsvisie 3.0 of hoe ook genaamd gaan komen. Met visies maak je de inwoners en ondernemers niet blijer. Nu ook bijvoorbeeld in deze begroting nauwelijks enige richting gegeven wordt als alleen maar een beetje op de winkel letten zonder dat er echt sturing gegeven wordt aan de echte vraagstukken in Westland.

 1. Afval

Voor wat betreft het afval zal duidelijk zijn dat onze fractie voorstander is van nascheiding en onze fractie wil in ieder geval een onderzoek daarnaar. Is het College bereid dat onderzoek te gaan doen? Anders motie! Intern in 2017 werd het College geadviseerd tot nascheiding. Kunnen we die rapportage ontvangen. Waarom niet overgenomen? Met bronscheiding zullen we niet de gewenste resultaten gaan bereiken en dat betekent dat we toch op een andere wijze moeten gaan inzamelen. Bronscheiding heeft in Westland, net zoals in veel andere gemeenten, bij de meeste van onze inwoners weinig draagvlak.

 1. Vergroening

Waar kunnen we concreet iets terugvinden in de begroting als wordt aangegeven dat we ruimte voor meer groen en blauw in straten en pleinen gaan maken. De kaalslag van de afgelopen weken bij het onderhoud is daar toch niet mee in overeenstemming?

 1. Transformatie huishoudelijke hulp

Voor wat betreft het sociaal domein heeft het College in 2019 en 2020 de transformatie van urenbasis naar resultaat gestart en voortgezet. Wat zijn de kosten van deze operatie geweest aan ambtenaren en externen en wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Wij zien dat niet terug, noch in de ProRap noch in deze begroting.

 1. Diverse punten
 • We vroegen in de Commissie om een begroting voor Wmo gerelateerde uitgaven en een aparte begroting jeugdzorg. Anders zijn we bang dat de Wmo moet inleveren ten gunste van jeugdzorg. Dat wil Westland Verstandig niet. Hoe kan dit geschieden?
 • Op welke wijze heeft het College in de begroting concrete punten opgenomen om te werken aan “eenzaamheid, schuldenproblematiek, dreigend tekort aan mantelzorg, toenemende druk op de kwetsbare groepen en het wegvallen van sociale structuren onder andere bij het verenigingsleven”. Waarom worden onze verenigingen dan niet voldoende gesteund? Zie De Lier, zie Verburch, zie Tennis Monster.
 • Op pagina 10 wordt ook de mobiliteit aangehaald. In de ProRap kunnen we lezen dat de realisering van het metropolitane fietspad naar Rotterdam vertraging oploopt. Die snelle fietspaden zijn er toch pas in 2026 of zoveel later? Kan dat niet versneld worden?
 • Inmiddels is wel duidelijk dat het College heel veel werk uitbesteedt aan derden. Dat geldt onder meer voor het leerlingenvervoer, afvalinzameling, beheer openbare ruimte. Dat betekent dat in feite de gemeente alleen maar toezicht behoeft te houden op de wijze waarop het gebeurt. Het is nou dat toezicht wat volgens ons toch wel wat te wensen overlaat. Over het werk wat op onze begraafplaatsen verricht wordt, wordt veel geklaagd. Hetzelfde geldt voor het onderhoud openbaar groen. Regiotaxi daar wordt ook veel over geklaagd alhoewel dat de laatste tijd beter gaat en van leerlingenvervoer is gebleken dat daarvan de kosten blijkbaar ook enorm oplopen na de nieuwe aanbesteding.
 • Het College doet natuurlijk best wel weinig. De al lang beloofde renovatie van de Hoge Bomen, de eenmalige bijdrage Waterman en het vierde hockeyveld. Daarmee worden een aantal andere zaken niet geregeld. Zou het niet verstandiger geweest zijn om ook die zaken ook dit jaar al in de uitvoering te betrekken. Goed voor de werkgelegenheid in Westland, goed voor de verenigingen omdat bepaalde zaken vooruit schuiven alleen maar uitstel van executie betekent. We blijven erbij dat in De Lier het perceel gewoon door de gemeente verworven moet worden en dat ten onrechte het College dit weigert te doen. Financieel maakt het allemaal niet veel uit. Het College zou dit nog berekenen. Waar blijft dit? We komen met een motie/amendement.
 • Hetzelfde geldt voor de Westland Agenda III waar het College eigenlijk de vrije hand wil hebben over de uitgaven van € 3 miljoen. Wij vinden nut en noodzaak van datgene wat met de Westland Agenda I en Westland Agenda II gebeurd is, nou niet altijd goed. Illustrerend is bijvoorbeeld de Biobase (geen resultaat) en ook HOT (opgeheven in stilte). Daar is vanuit de Westland Agenda best heel veel geld heen gegaan. Ook van het revolverend fonds voor aardwarmteboringen is volgens ons weinig terechtgekomen omdat de bedragen niet terugbetaald zijn of worden. Dat betekent dat het College met die uitgaven door kan gaan.
 • Over de verkenning Greenport Horti Campus is al tijdens de laatste raadsvergadering het nodige gezegd. We blijven het idee aantrekkelijk vinden, maar de uitvoering door het College is natuurlijk zwaar ondermaats. Amateuristische aanpak door College die blijkbaar alleen op korte termijn een afleidingsproject nodig heeft! Eerst had duidelijk moeten zijn waar we het over hebben, om daarna concreet zaken te gaan bekijken en te laten onderzoeken.
 • De doorstroming van verkeer in bijna al onze dorpen stagneert doordat er te veel verkeer is en er te hard gereden wordt. Waarom geen concrete plannen om dit grondig aan te pakken?
 • Voorts gaan we nu € 25 miljoen nemen uit de soliditeitsreserve. Onze fractie had graag gewild dat het College meer varianten aan de Raad had voorgelegd. Wat zou het betekenen als we € 40 miljoen uit de reserve zouden nemen of € 20 miljoen of € 15 miljoen. Nu maakt het College een keuze en beslist wat wel en niet gaat gebeuren, terwijl de noden van onze inwoners en verenigingen er wel blijven. Van anticyclisch investeren is geen sprake. Immers deels branden blussen en deels investeren wat al op de plank lag!
 • Voorts hecht Westland Verstandig er toch aan om aan te geven dat het bedrag van € 25 miljoen weliswaar formeel uit de reserve komt, maar feitelijk gewoon bij de bank geleend moet worden. De reserve is alleen maar papieren geld destijds zo boekhoudkundig opgezet om met de rente in de financieringsbehoefte van de gemeente te kunnen voorzien vanwege het wegvallen van het dividend, maar de gelden zijn in de loop der tijden allemaal verdampt en opgegaan in de gemeentelijke bedrijfsvoering en investeringen.
 • Voor wat betreft het sociaal domein: Oplopende uitgaven van € 63 miljoen in 2017 tot € 77.5 miljoen in 2021. Echter in 2020 € 86 miljoen! We hebben al gevraagd waar nu precies de jeugdzorggelden aan besteed worden maar op die vraag komt maar geen antwoord. Follow the money heeft dat gevraagd en de wethouder heeft bij de laatste raadsvergadering nog omstandig uiteengezet dat die gegevens niet verstrekt behoeven te worden, maar waarschijnlijk ook niet kunnen worden, omdat alle Rekenkamercommissies Haaglanden een onderzoek doen naar de uitgaven. Dan komt het College met een hele vage aankondiging: we gaan een transformatie doen in 2021 en dan moet er een kostenbesparing komen van € 5.5 vanaf 2022. Voorts wordt ervan uitgegaan dat de lobby richting het Rijk € 1.5 miljoen oplevert vanaf 2024. Dus allemaal als … als …, maar daar kan toch geen beleid op gebaseerd worden. Nog erger, door vaststelling begroting gaat de Raad akkoord met dit “broddelwerk”. In ieder geval is duidelijk dat in 2020 de taakstelling niet gehaald is. Voorts is natuurlijk vreemd dat als één van de redenen voor bezuiniging wordt aangegeven dat declaraties beter bekeken gaan worden. Was dat tot nog toe dan niet het geval?
 • Op pagina 22 van de begroting wordt aangegeven: ”Tegenover deze verhoging van het saldo van programma 6 staan verwachte extra uitgaven”. Waar wordt hier op gedoeld?
 • We vinden het gênant te moeten lezen in de begroting dat het College een Kabinetschef ten behoeve van zichzelf wil gaan aanstellen en een Brussel lobbyist die blijkbaar in zijn eentje Westland moet gaan promoten. We vinden dit eigenlijk eerlijk gezegd weggegooid geld. In plaats van een Kabinetschef zou een Westlandse ombudsman/-vrouw meer op zijn plaats zijn. Waarom deze keuze? We komen met een motie/amendement.
 • Op pagina 41 worden 14 visies genoemd die er zijn. Wellicht kan het College aangeven in hoeverre die visies in concreet beleid worden omgezet in 2021? Voor wat betreft de handhaving zij voorts erop gewezen dat er nieuwe beleidsregels zijn. Die kent de Raad nog niet! Dan had daar toch naar verwezen moeten worden en niet meer naar de oude. Welke financiële gevolgen heeft het nieuwe handhavingsbeleid in 2021 e.v.?
 • De € 1 miljoen voor de lokale educatieve agenda om de aansluiting tussen onderwijs en glastuinbouw te realiseren, is goed maar we willen wel dat ieder jaar bekeken wordt wat het nut geweest is van dit geld. Kan die duidelijkheid gegeven worden?
 • Afbouw van de grondpositie, zie pagina 74. De laatste jaren viel op dat hoe harder de woningbouwontwikkeling ging, hoe groter de tekorten. Gaat dit beeld zich doorzetten?
 • Onze fractie zet vraagtekens bij de noodzaak om de gemeentewerven nu te gaan vervangen en daarvoor ongeveer €  9 miljoen te gaan uitgeven. Kunnen dit soort zaken niet beter verschuiven naar de toekomst. We hebben het nu al zo lastig met de gemeentewerven en daar nog meer aan uitgeven is niet goed, tenzij het kostenbesparing op termijn oplevert, maar die afweging hebben we niet kunnen lezen in de begroting.
 • Over de uitgaven voor het centrumplan Monster hebben we al in de Raad gesproken. In onze ogen een voorbeeld van verspilling van gelden: we hadden ruim € 1 miljoen kunnen ontvangen als we de huidige bebouwing hadden gehandhaafd en daar seniorenwoningen in hadden laten maken en nu kost het in ieder geval € 1.7 miljoen, maar waarschijnlijk nog veel meer. Getuigt dit van goed bestuur van College en meerderheid Raad?
 • We zien dat van de blijversleningen geen gebruik gemaakt gaat worden. De regeling dient aangepast te worden zoals Westland Verstandig al eerder aangaf. We komen met een motie.
 • We voegen bij pagina 281 uit de jaarrekening met de langlopende financiële verplichtingen. Een aantal contracten zien we eindigen in 2020/2021. Wat gaat daar verder mee gebeuren? Specifiek: Wat gaat er gebeuren met de huurovereenkomst Werkplein die in 2020 eindigt en zijn er op deze posten forse bezuinigingen door het College bekeken voor 2021 en later? Zie bijlage III.
 • Het College besteedt ook veel te veel tijd aan geneuzel. De beeldenstorm in ’s-Gravenzande is daar een voorbeeld van. Wat heeft dat allemaal een tijd en geld gekost om drie beelden te plaatsen. Wij vinden nog steeds dat Machteld op het Marktplein thuishoort en we zien nog steeds niet in waarom dat niet is gebeurd, niet anders dan een dwarsliggende en eigenzinnige wethouder en met name één van zijn medewerkers. Wat heeft dit alles niet al gekost en wat gaat het nog kosten? Machteldbeeld en unieke sokkel zou fors beschadigd zijn.
 • Ook het gedoe rondom het toch niet qua relatief belang te groot financieel belang van de kunst van de gemeente. Als we zien hoeveel we geld uitgeven aan externen om uiteindelijk tot nog toe geen enkel resultaat te boeken, is natuurlijk om zeer verdrietig van te worden. We komen met een motie.
 • Ook het te weinig voortvarend handelen en het steeds maar weer uitstellen van allerlei plannen, het komen met megalomane bouwplannen in de dorpen waardoor burgers wel genoodzaakt zijn daartegen beroepsprocedures aanhangig te maken, hetgeen uitstel betekent, en fouten en nog eens fouten waarvoor dan weer excuses gemaakt moeten worden en beloftes die gewoon niet, althans niet tijdig, worden nagekomen. Maar bovenal geen enkele voortgang in de plannen die er zijn, hetgeen ook resulteert in zeer magere raadsagenda’s eigenlijk in geheel 2020 omdat het College nauwelijks met voorstellen komt en als er voorstellen zijn, dan zijn die niet goed onderbouwd.
 • Onze wens voor een eigen woningbedrijf blijven we overeind houden. Nu staat de gemeente voor € 203 miljoen –stand per 31 december 2019- garant voor de woningcorporaties. Zo ook voor Arcade die het presteert om dan in Den Haag 2.000 woningen te realiseren. Daarnaast nog een keer direct garanties voor Arcade en Wonen Wateringen respectievelijk € 2 miljoen en € 8 miljoen. Voor HVC staan we nog garant voor € 27 miljoen. We lopen dus wel risico’s, maar we hebben weinig te vertellen. We komen met een motie.
 • De Waterman wordt gefinancierd deels uit de voorziening zwembaden. Betekent dat dan voor de overige zwembaden geen onderhoudspotje meer is? Als dat het gevolg zou zijn, dan lijkt dit geen goede dekking. Gaarne reactie College.
 • Bij de eerste actualisatie heeft het College van de coalitiepartijen in de Raad een vrijbrief gekregen voor het inzetten van externen. De fractie van Westland Verstandig vindt dit eigenlijk niet aanvaardbaar. Het gevolg is dat het College in 2020 ruim over het streefgetal van 15% is heengegaan en ook in 2021 wederom voornemens is om ruim van externen gebruik te gaan maken. In deze tijden van Corona zou dat toch niet nodig moeten zijn. De kosten stijgen immens en een dooddoener vanuit het College is dat dat binnen het P-budget blijft. Het P-budget wordt al jaren veel te ruim begroot en vandaar ook dat er fikse bedragen overblijven.
 • Zeker nu jaarlijks voor heel veel miljoenen euro’s aan werk wordt doorgeschoven en voornamelijk externen ook weer terug te vinden zijn in het maken van de diverse visies in Westland, is duidelijk dat op het gebied van bedrijfsvoering nog een hele slag, ook financieel, te maken valt. Daarbij komt dat er heel veel werk wordt uitbesteed door de gemeente en dus in feite alleen maar de regiefunctie behoeft te worden bekleed. Het is nou net dat toezicht op het beheer van de openbare ruimte wat niet goed is. We geloven best dat de mensen die ingezet worden voor het groenbeheer hun uiterste best doen voor een goed resultaat, maar nogmaals er ontbreekt regie en er ontbreekt afdoende toezicht. Dat is niet alleen bij het beheer openbaar groen, maar ook bij leerlingenvervoer en bij diverse andere zaken waar constant gedoe is, terwijl dat op een gemakkelijke manier kan worden voorkomen.
 • Aanbesteden door de gemeente -bij voorkeur aan Westlandse ondernemers- is op zich geen probleem als de kwaliteit omhoog gaat en de kostprijs omlaag, maar we zien zowel voor wat betreft kwaliteit als kostprijs dat het gewoon niet deugt en dat de gemeente slechte contracten sluit en de kwaliteit te wensen overlaat, eendeels door verkeerde instructies vanuit de gemeente en anderdeels door het gebrek aan toezicht. Daar moet verandering in komen en daar moet een slag in gemaakt worden en daar moet het College zich op focussen in de begroting en ook in de wijze waarop zij zich van haar taken kwijt. Hoe gaat het College dit doen? Op dat punt vallen er steken en dat moet voorkomen worden. Dan kan ook de enorme hoeveelheid meldingen openbare ruimte op jaarbasis waarmee het gemeentelijk apparaat belast wordt vanuit de inwoners, fors worden ingeperkt en dat betekent dat daar weer meer ruimte komt en er minder brandjes behoeven te worden geblust. We hebben nu de indruk dat er in zijn algemeenheid best wel heel wat fout gaat bij de gemeente.
 • Eerder hebben we al voorgesteld om een gemeentelijke ombudsman te gaan instellen, maar dat had toen de meerderheid van de Raad niet en we blijven dat als een goede ambitie zien. Nogmaals in plaats van een Kabinetschef zou beter een ombudsman/-vrouw kunnen worden ingezet die niet alleen voor de inwoners problemen oplost die ze anders niet opgelost krijgen, maar ook preventief zal werken omdat als hij goed functioneert, een preventieve angst creëert bij ambtenaren en College, omdat zij niet de toorn van de ombudsman over zich willen afroepen. In de gemeente Rotterdam werkt dit systeem op deze wijze en dat is ook goed.
 • De inzet van particuliere beveiligers vinden wij op de wijze zoals het geschied is en nu weer gaat geschieden, niet wenselijk. Uiteraard kunnen altijd losse contracten gesloten worden met beveiligingsbedrijven, maar dat voor vier jaar te doen lijkt ons niet wenselijk. De reden waarom de particuliere beveiligers permanent nodig zijn –de contacten zijn zo goed- is te mager. We kunnen beter het aantal BOA’s uitbreiden die handhaven. Ons voorstel is dan ook om dat te doen en de structurele post voor vier jaar beveiligers te schrappen. In ieder geval geen contract aangaan voor de komende vier jaren omdat daar politiek verschillend over gedacht wordt en het College niet over haar politieke graf heen moet willen regeren. Voorts moet ieder jaar weer nut en noodzaak aangetoond worden van de inzet van beveiligingsbedrijven.
 • Waarom gaat het College niet nader in de begroting in op de schuldpositie. Stel dat in 2021 er veel gronden verkocht gaan worden omdat er veel gekocht wordt bij de Grondbank, waarom geeft het College dan geen staatje wat de te verwachten schuldpositiedaling is ten gevolge van deze verkopen –er komt dan geld binnen bij de gemeente omdat er grondopbrengsten door OBWZ en ONW worden afgerekend- en welke financiële ruimte qua schuldpositie dan gaat ontstaan.
 • De woonlasten voor de Westlandse inwoners zijn in 2020 7.4% hoger uitgevallen dan het landelijk gemiddelde van 2019. Ook voor 2021 zijn weer verdere stijgingen van de tarieven voorzien. “De tarieven in de gemeente Westland lopen ten opzichte van het landelijk gemiddelde verder op” (pagina 100). Is door het College bezien of voor 2021 de woonlasten gelijk gehouden hadden kunnen worden en wat was daarvoor nodig geweest?
 • De gebiedsgerichte plannen zijn de onderkant van het gewenste kwaliteitsniveau en dat zal de leefomgeving in Westland niet erg bevorderen. Het standpunt van onze fractie is daarin bekend.
 • Ook de wens om in de dorpen geen massale hoge bebouwing te gaan realiseren en bij realisering van appartementen van meer dan vijf, in ieder geval ondergronds parkeren voor te schrijven. Niet zoals nu dit College doet door op het maaiveld te laten parkeren en vervolgens één of twee etages in de hoogte te laten toevoegen op plekken waar dat absoluut niet past. Het past natuurlijk wel in nieuwbouwgebieden met voldoende ruimte om de appartementen heen en ook met voldoende parkeermogelijkheden, maar niet in de dorpen. De leefomgeving voor de mensen die daar wonen wordt daardoor te veel aangetast en dat moeten we met z’n allen niet willen. Westland moet een dorps karakter blijven houden en dat geldt zeker voor de dorpen op zich.
 • Een andere visie past niet en zal tot planologische problemen gaan leiden, te meer omdat ook de wegenstructuur in de dorpen niet is toegesneden op de enorme toename van het aantal bewoners. Langzaam maar zeker slibt alles dicht als het al niet dicht geslibd is. Dat betekent dat de gemeente op termijn wederom enorme bedragen moet gaan uitgeven voor rondwegen, andere doorgaande wegen etc. Dat moeten we voor zijn en moeten we niet door nu dom en niet doordacht te handelen veroorzaken. Ook moeten we onszelf de eis opleggen dat alle nieuwe woongebieden deugdelijk ontsloten moeten worden. Zoals het nu gaat, klopt gewoon niet. Eerst gaan we woningen plannen, we geven geringe hoeveelheden woningen per ontwikkelaar uit, die dan vervolgens de woningen bouwt, maar zich niet bezighoudt met de infrastructuur. Al die woongebiedjes aan elkaar geknoopt geven dan problemen. Of zoals in Duingeest dat tegen beter weten in om de ontwikkelaar ter wille te zijn, met één ontsluiting genoegen genomen wordt om dan vervolgens een aantal jaren later, als een groot deel van de woningen gerealiseerd is, ons te realiseren dat dat toch lastig en gevaarlijk is. Daarna zou de gemeente weer een tweede uitweg moeten gaan maken en dat voor eigen kosten en dat terwijl het ook bij de ontwikkelaar had kunnen worden neergelegd.
 1. Conclusie

Westland Verstandig meent dat we moeten bouwen aan een beter Westland. Dat doen we alleen door concrete zaken te realiseren op korte termijn. We noemen onder meer:

 • betere zorgvoorzieningen voor senioren;
 • meer beschermd wonen voor inwoners met een beperking;
 • betere wegeninfrastructuur en per dorp concrete zaken aangeven die ook echt op korte termijn kunnen worden uitgevoerd;
 • echte stappen zetten om in 2021 een groot aantal goedkope starters- en seniorenwoningen te realiseren op een uitleglocatie. Liefst gemeente zelf, maar anders woningcorporaties in de gelegenheid stellen dat te doen;
 • de doorstroming financieel faciliteren en aan doorstroming een geldelijke premie toekennen;
 • arbeidsmigrantenhuisvesting bij Horti Campus en ABC en bij de bedrijven zelf;
 • meer verpleeghuisbedden bij de bestaande verpleeghuizen vooral op korte termijn;
 • meer geschikte passende woningen voor ouderen;

Westland Verstandig wacht de reactie van uw College wel af en zal in de tweede ronde nog een en ander toelichten en moties en amendementen indienen. De laatste zullen morgen worden toegestuurd.

bijlage I Algemene Beschouwingen

bijlage II Algemene Beschouwingen

bijlage III Algemene Beschouwingen

Back To Top