skip to Main Content

Algemene Beschouwingen eerste provisorische reactie op de begroting en de antwoorden van het College van 29 oktober 2015

Algemene Beschouwingen eerste provisorische reactie op de begroting en de antwoorden van het College van 29 oktober 2015

Westland Verstandig wenst een aantal opmerkingen te maken. Gezien de chaotische wijze van afspraken maken is deze reactie niet compleet en wordt slechts ingegaan op een aantal belangrijke aandachtspunten. Op 10 november a.s. worden gedurende de spreektijd de complete beschouwingen van Westland Verstandig aan de Raad in het kort voorgehouden.

 

 1. Gemeentelijke huisvesting

 

De bouw van de twee halve nieuwe gemeentehuizen

Het College erkent plotsklaps –nu ineens wel nu het College zich “veilig waant” voor wat betreft het doorgaan van de plannen- dat de bestaande gemeentehuizen veel goedkoper zijn dan de bouw van de twee halve nieuwe gemeentehuizen. In de antwoorden op onze vragen –zie pagina 44 tot en met 46- komt eindelijk de aap uit de mouw: De exploitatielasten van de bestaande gebouwen (19.199m2 voor 618 fte’s) bedragen inclusief “hoognodig” reparatiewerk, ongeveer € 1.250.000,– en een vage niet beschreven post “algemeen” betrekking hebbende op alle gemeentehuizen van € 388.000,–. Waar gaat dit bedrag ‘algemeen’ over in 2016 en het overeenkomstige bedrag van € 81.000,–, dat geraamd staat voor de eerste helft van 2017? Niet meegenomen zijn daarbij de kosten van het Werkplein (meer dan € 400.000,– huur plus bijkomende kosten), het sociale kernteam (circa 50 fte’s en voor dat pand moet aan verbouwingskosten € 2.000.000,– besteed worden en daarna moet het pand nog gehuurd worden) en de gemeentewerven. In totaliteit gaat het om tussen de 180 en 240 ambtenaren die dus niet in de 2 halve nieuwe gemeentehuizen worden gehuisvest. Na bouw van die twee halve gemeentehuizen zijn de kosten € 3.5 miljoen plus natuurlijk de kosten van het Werkplein, het sociaal kernteam (en de gemeentewerven) en plus een groot aantal kosten die begroot worden in 2017(?). Uitgaande van de oppervlakte van de bestaande gemeentehuizen en de bezetting hadden deze activiteiten behoudens de gemeentewerven zeer goed in de bestaande (4) gemeentehuizen kunnen worden ondergebracht. Het aantal gebouwen zou dan ten hoogste gelijk zijn aan de situatie met nieuwbouw van 2 halve gemeentehuizen. Dit zou te allen tijde veel goedkoper geweest zijn. Voorts lopen de kosten van de bestaande panden gedurende een kortere of langere tijd na de verhuizing door en moeten dus ook bij de kosten voor de ambtelijke organisatie geteld worden.

 

Belangrijk is ook in de vraagbeantwoording op pagina 46 de erkenning van het College dat er nog kosten op komst zijn. Het College verwoordt dat: “De initiële kosten voor 2017 (niet vallend onder de DBFMO-overeenkomst) in samenhang met verhuizing en de herschikking van middelen zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Pas in de begroting 2017 zullen de kosten daarvan worden opgenomen. Ten onrechte wordt opgemerkt dat alle kosten van het inrichten van de nieuwe huisvesting onderdeel zijn van de kosten voor het nieuwe gemeentehuis, maar dat is zeker niet het geval omdat een deel van de inrichting en ook een deel van de ICT niet in de DBFMO-overeenkomst zit. Is dit laatste juist of niet juist? In de beantwoording van vragen wordt dit afgedaan met de constatering dat in het investeringsprogramma voor de ICT rekening gehouden is met het uitstellen van de vervanging van hardware, zodat dit kan worden afgestemd op de nieuwbouw. Dit moet cijfermatig in beeld gebracht worden. Welke kosten van vervanging worden nu uitgesteld? Onze fractie heeft gisteravond niet de mogelijkheid geboden gekregen, ondanks de toezegging van de wethouder dat deze altijd kan worden ingezien (onder geheimhouding), kennis te nemen van de complete overeenkomst. De zin: “Alle hardware en netwerkcomponenten komen ten laste van de gemeentelijke budgetten” lijkt logisch. Welke andere budgetten zouden daarvoor in aanmerking komen? Ineens lezen we nu nogmaals in de voorlaatste alinea van de beantwoording van de betreffende vraag dat de mogelijke investeringen op het gebied van ICT zijn uitgesteld zodat “wij verwachten” de noodzakelijke kosten voor ICT-voorzieningen te kunnen dekken vanuit de bestaande middelen. Ook dit is niet schokkend, maar betekent dat nu dat de twee nieuwe halve gemeentehuizen in het geheel geen extra kosten op het gebied van ICT met zich mede brengen?

Door zelf te investeren als gemeente in een nieuw computercentrum wordt de kans gemist om in te spelen op de landelijke besluitvorming over het Digiprogramma 2016/2017[1] van de Digicommissaris, waarin de verkenning van een overheidscloud (w.o. consolideren van datacenters van overheidsorganisaties) gericht op duurzaamheid, kostenbesparingen en verbeteren informatieveiligheid (Cybersecurity). Dit opnemen in de DBFMO-overeenkomst leidt mogelijk tot een desinvesteringen en dubbele exploitatiekosten gedurende lengte van jaren, zeker als t.z.t. een dergelijke ontwikkeling ook zou landen in de wet- en regelgeving. Wat is het oordeel van het College hierover?

 

Ook alleszeggend is de zinssnede “De komende tijd zal nader worden uitgewerkt welke investeringen hiermee gemoeid zijn”. Is dit dan nog niet berekend, zeer zeker gezien de beantwoording van de vraag in de tweede en derde alinea op pagina 46.

 

Tenslotte de zin waar natuurlijk niets mee te beginnen valt: “Als daaruit blijkt dat het toch noodzakelijk is om aanvullende middelen aan te vragen, nemen we dekkingsvoorstellen mee bij de begroting 2017”. Dit is toch tegenstrijdig met de eerdere constatering dat de kosten onderdeel uitmaken van de nieuwe gemeentehuizen, dat de kosten binnen de DBFMO-overeenkomst vallen en ook dat investeringen zijn uitgesteld in afwachting van de nieuwbouw?

 

De slotzin: “Er zijn geen bijkomende exploitatiekosten die niet onder het DBFMO-contract en bijbehorende kapitaallasten vallen” nog het navolgende. Schijnbaar is uw College van oordeel dat de nieuw aan te leggen weg bij het gemeentehuis normaal ook aangelegd zou worden en dat ook de rotonde ondanks het stagneren van de woningbouw op Hoogeland ook al zou zijn aangebracht. Is dit juist of niet juist? Ook de aanpassing van de infrastructuur rondom het Rabocomplex aan de Verdilaan zijn toch extra kosten die gedaan moeten worden. Of is het zo dat er geen infrastructurele maatregelen genomen behoeven te worden? Eerder was daar wel sprake van, maar is het College daar dan op teruggekomen?

 

 1. Schuldenberg

 

 1. De schuldontwikkeling in de diverse begrotingen en jaarrekeningen

De gemeenteschuld loopt nog steeds op, ook in de nu voorliggende begroting, waarbij heel onverstandig door het structureel opnemen van de achtergestelde kapitaallasten het beeld ten onrechte gunstiger wordt voorgespiegeld dan verwacht moet worden. Voeg daarbij een veel te optimistische inschatting van de grondverkopen en het achterwege laten van de noodzaak om nog veel gronden aan te moeten kopen, dan zal duidelijk zijn dat de bepaling gefundeerd is op drijfzand. Dit College legt als het om schulden gaat vooral de nadruk op de investeringen, terwijl het gaat om de totale uitgaven in een jaar en de gevolgen voor de liquiditeitspositie. Om dit te illustreren hebben we de geraamde en gerealiseerde schuldpositie van de afgelopen jaren op een rij gezet.

 

In de begroting 2015-2018 liep de gemeenteschuld echter hoger op.

 • Bijgevoegd wordt het overzicht in de begroting 2012-2015: Per 31 december 2012 zou de schuld € 255 miljoen zijn.
 • Bijgevoegd wordt voorts de begroting 2013-2016: De stand per 31 december 2012 is achteraf bezien natuurlijk geen € 255 miljoen gebleken, maar € 305,9 miljoen. Voorzien wordt dat de stand per 31 december 2013 € 279,5 miljoen is.
 • Als volgende bijlage wordt bijgevoegd de begroting 2014-2017: De stand van de schuld is € 313 miljoen. Verwacht wordt dat de schuld per ultimo 2014 € 367 miljoen is.
 • Bijgevoegd wordt voorts de begroting 2015-2018: De schuld per 1 januari 2014 bedroeg echter € 368 miljoen en voorzien werd € 400 miljoen per 31 december 2014. In 2014 werd nog voorzien dat de schuld zou oplopen naar € 472 miljoen.
 • Bijgevoegd wordt de begroting 2016-2019: De stand per 1 januari 2015 is € 378 miljoen en per het einde 2015 € 386 miljoen en dat loopt dan op naar € 413 miljoen in 2019.

Uit het vorenstaande is duidelijk op te maken dat de afgelopen jaren de schuldpositie gemiddeld € 25 mln. hoger is gekomen dan geraamd. Zijn de cijfers in deze tabel juist?

Uitgaande van deze tabel zal duidelijk zijn dat de begrotingen op dit punt niet al te serieus genomen moeten worden. We hebben het toch eens even vergeleken met andere gemeenten en daar klopt dat in de diverse begrotingen allemaal. In Westland zijn er echter grote afwijkingen. Hoe is dat te verklaren?

Rentetoerekening aan reserve financiële soliditeit, de oplossing?

De stap die het College zet met het toerekenen van de (lage) rente voor een bedrag van € 1,25 mln. aan de reserve financiële soliditeit is een begin, een –overigens louter papieren- stapje, niet meer, maar zien wij als ‘druppel op de gloeiende plaat’ voor het grote probleem, dat vooral op lange termijn zich zal doen gevoelen bij de Westlanders. Met deze rentetoerekening blijft de schuld namelijk gewoon doorgroeien. Is het College het daarmee eens?

Achtergestelde kapitaallasten

Voor 2016 wordt een en ander verklaard doordat uitgegaan is van een gemiddeld jaarlijks investeringsvolume van € 30 miljoen en dat zou het gemiddelde zijn van 2004-2014 bij de materiële investeringen. Dit is toch geen juist uitgangspunt daar het investeringsprogramma in deze leidend dient te zijn, maar vooral ook de overige uitgaven die de gemeente doet.

Op de rol staan een aantal grote investeringen zoals het Pootje van Bram, de Oostelijke Randweg in De Lier, ontsluiting Teylingen, ICT-opgave, verhuizen in ieder geval naar twee nieuwe gemeentehuizen, het verbouwen van de Wilhelminaschool, geld verstrekken danwel borg staan voor allerlei verbonden partijen. Daarnaast wordt (te) veel geld uitgegeven aan te veel wethouders, een uitdijend bestuursadviseursapparaat, een uitdijende afdeling Collegepropaganda, te veel Westland Marketing, internationalisering, lobbyisten, functies die hun geld niet zullen opleveren etc. Anders dan de Provincie voorschrijft, wordt blijkbaar de stelpost achterblijvende kapitaalslasten structureel doorgevoerd. Weliswaar wordt aangegeven dat met de Provincie gesproken is, maar niet duidelijk is welk standpunt de Provincie uiteindelijk heeft ingenomen op dat punt. Zijn er gespreksverslagen? Gelet op voorgaande kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat de provincie deze ‘creatief boekhoudkundige’ presentatie zal toelaten gegeven de grote en groeiende schuldenproblematiek waar Westland voor staat. Is het College wel van mening dat dit wel bijdraagt aan de oplossing voor het ombuigen van de schuldengroei?

 

De houdbaarheidstest gemeentefinanciën: de lange termijn.

De fractie van Westland Verstandig was verheugd dat de gemeente deze test, bedoeld als stresstest, heeft gedaan. Zien we dan welke gegevens de gemeente heeft ingevoerd in deze test als het gaat om grondverkopen, dan maken we ons echt zorgen.

In de memo heeft het College daarover het volgende meegedeeld:

De uitkomsten van de grafiek in de eerstkomende jaren sluiten aan bij het beeld dat op basis van de begroting 2016-2019 kan worden verwacht ten aanzien van de ontwikkeling van de schuldpositie. De uitkomsten op langere termijn blijken in het model beïnvloed te worden door een incidentele boeking bij de grondvoorraden die het model structureel meerekent. Daarmee lijkt het verloop van de netto schuldquote op langere termijn in het model mogelijk een te positieve ontwikkeling weer te geven. Het daadwerkelijk verdere verloop van de schuldontwikkeling na 2019 zal mede afhankelijk zijn van het investeringsvolume op de middellange termijn en de feitelijke ontwikkelingen binnen de grondposities.  

Hieruit blijkt dat er qua invoer in combinatie met het model een vergissing is gemaakt. Kan het College dit aanpassen door de invoer te veranderen en het model opnieuw te laten doorrekenen of de beheerder van het model daar op te wijzen? Zo ja, kunnen we voor 10 november daarvan de resultaten tegemoet zien?

Verder stelt het College dat het model, toch bedoeld al stresstest, mogelijk een te positieve ontwikkeling van de netto schuldquote op langere termijn weergeeft. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen is het van belang te beschikken over goede invoergegevens. Die ontbeert de Raad nu. Nu is uitgegaan van Verkoop van grondposities als volgt: 2016: € 17,5 mln.;  2017 en 2018: 14,0 mln.; 2019 € 27 mln., 2019: € 38 mln. en 2020-2024: € 50 mln.

Is dat juist?

Potentiële (netto) inkomsten uit bezittingen (vaste activa) 

Wat zou op basis van de afspraken in de deelnemingen ONW en Westlandse Zoom, de bestaande afnameverplichtingen in de komende 15 jaren -rekening houdende met de noodzaak van het doen van extra aankopen in de Westlandse Zoom, het feit dat het om boekwaarden gaat en niet om marktwaarden, de stand van de getroffen voorzieningen en andere te verkopen gronden (actieve grondexploitaties) de te verwachten netto inkomsten (na aftrek van nog niet geraamde financiering van de deelnemingen)-, zijn per jaar in de periode 2016-2030? Hierbij kan ook betrokken worden de regionale concurrentie en het feit dat Arcade de Westlandse grond te duur vindt en kiest om in Den Haag op een toplocatie (!) te bouwen, n.l. in Scheveningen direct aan de kust, dus vergelijkbaar met Westland.

In deze staat mag het College desgewenst ook per jaar een raming toevoegen van een indicatief bedrag betreffende de netto-inkomsten van de overige verkoopbare en verhandelbare bezittingen (bijv. gebouwen), mits voorzien van een toelichting wat het betreft. Hiermee ontstaat een lange termijn beeld van de verwachten netto inkomsten die potentieel hebben om de schuldenlast te verminderen en onderdeel uitmaken van uit de vaste activa (geraamde bezittingen in totaal van bruto € 677 mln. in 2016, zoals opgenomen in het persbericht bij de programmabegroting). Op deze wijze heeft de Raad een beter inzicht op het financiële potentieel dat de schuldenberg kan helpen oplossen, anders dan inkomsten, zoals uitkering gemeentefonds, heffingen, belastingen, subsidies, dividenden e.d.

 

 1. Normering en bijsturing om doorgroeien schuldenberg te stoppen en af te bouwen

Dat moet en kan dus anders. Er is echte normering en bijsturing nodig om de schuldengroei om te buigen en schuld te verminderen. Wij beseffen dat dat een langdurig proces wordt. Vandaar ook dat we een beeld willen hebben van de langere termijn situatie en het potentieel in de bezittingen. De gedachte is daarbij eerst in te zetten op een absoluut schuldenplafond en vervolgens jaarlijks, structureel gedurende vele jaren geleidelijk de schuldenberg verlagen. De kunst is daarbij de voorzieningen die er toe toen voor het Westland te ontzien en scherper aan de wind te zeilen.

Stel dat de gemeente Westland € 4 mln. (1%) van de schulden van ca € 400 mln. per jaar, elk jaar opnieuw ombuigt, dan ben je na 10 jaren pas aanbeland op € 360 mln. en na 100 jaar is de schuldenberg pas weg. Daarbij gaan we er van uit dat het begin het moeilijkst is vanwege de politieke omslag die daarvoor nodig is en vanwege de totale jaarlijkse last van aflossingen en rente van ca € 40-50 mln. Bij stijgende rente gaat het ook op termijn moeizamer. Dus zaak is hiermee ook zo snel mogelijk een begin te maken. Hoe hoger de schuld en hoe langer gewacht met risico van rentestijging, hoe groter de opgave.

Het College is tot op heden absoluut niet in staat gebleken, om daadwerkelijk hierop te sturen, zo is uit het schema hiervoor gebleken, en geeft met deze meerjarenbegroting te kennen daar ook nog niet echt aan te willen. In deze meerjarenbegroting komt het niet verder dan € 1,25 mln en dat is ook nog maar een papieren en boekhoudkundige oplossing en zeker geen hard normatief beleidskader. Wat is daarop de reactie van het College?

 1. Belastingen

 

OZB tarieven, WOZ macronorm en inflatie

In de septembercirculaire is over de landelijke WOZ-macronorm het volgende te lezen:

…Met het oog op de begrotingsvoorbereiding 2016 van gemeenten is daarom … afgesproken de macronormsystematiek te continueren voor 2016. Tegelijkertijd is vastgesteld dat de overschrijding van de macronorm 2015 (€ 43,5 miljoen ofwel 1,17%) in mindering wordt gebracht op de macroruimte in 2016. De macronorm 2016 van 2,7% wordt gecorrigeerd met € 43,5 miljoen. Dit houdt in dat de maximale macro-opbrengststijging € 60,9 miljoen bedraagt ofwel een macronorm van 1,57% voor 2016. Daarnaast is afgesproken dat gemeenten een gemeentelijk belastingplan opstellen, waarin op een transparante wijze de onderbouwing en de jaarlijkse mutaties van de gemeentelijke belastingen wordt opgenomen. Dit is in lijn met de voorgenomen wijzigingen van het BBV op dit punt.

In de begroting is nog uitgegaan van 3%. Op welke wijze gaat het College richting belastingverordeningen 2016 die in december a.s. in de Raad worden behandeld om met deze macronorm van 1,57% voor 2016 en hoe wordt het structurele financiële gat in de belastingopbrengst van ca € 380.000 (1,43% van € 26,9 mln. OZB-opbrengst) financieel gedekt, gelet op de afspraken over het hanteren van maximaal de macronorm in het Collegewerkprogramma. Daarin staat:
DOEL: De gemeentelijke woonlasten stijgen gemiddeld niet meer dan met het inflatiepercentage, waarbij voor de ozb geldt dat uiterlijk in 2018 de macronorm niet meer wordt gehanteerd als stijgingspercentage.

Jaar in jaar uit stijgt de vrij besteedbare OZB boven het inflatiepercentage. De OZB-opbrengst is in de gemeente Westland sinds 2006 (10 jaren) gestegen met 69% (!) van € 15,8 mln. naar  € 26,7 mln. In diezelfde periode is het inflatiepercentage slechts gestegen met 19% (bron CBS statline consumentenprijsindex, t//m 2014 gerealiseerd; vanaf 2015 geraamd; daarvoor gerealiseerd). De koopkracht van huishoudens is zelfs gedaald in die periode van 10 jaren met 5 tot 10% (bron CPB en DNB). Kortom jaren op rij verdwijnt een steeds groter gedeelte uit de broekzak van huishoudens naar de vestzak van de gemeente Westland en van daaruit naar nieuwe gemeentehuizen, te veel College, te veel ondersteuning, te veel geld naar zaken waar de wethouders niets aan hebben. In diezelfde periode zijn de voorzieningen in Westland aanzienlijk teruggedraaid.

Wanneer ziet het college mogelijkheid om de OZB niet meer te laten stijgen dan het inflatiepercentage, dus 1,2% (i.p.v. 1,57%)?

Komt dat dan door bezuinigingen vanuit het Rijk?

De Uitkering gemeentefonds bedroeg in 2006 voor Westland € 57,2 mln. In 2016 is die geraamd op € 111,2 mln. (incl. voordeel septembercirculaire) waarvan € 36,8 voor extra taken de 3D’s. Gecorrigeerd voor de 3D’s is dat een stijging van 30% t.o.v. 2006.

Belastingplan

Wanneer komt het College met een belastingplan naar de Raad? Gaat het College daarin ook aandacht besteden aan zaken als grens trekken aan het uithollen van de reserves/voorziening Afvalstoffenheffing en Rioolrechten ten faveure van extra verhogen OZB?

Hoeveel WOZ-objecten, uitgesplitst naar woningen, niet-woningen en huishoudens worden in deze begroting gehanteerd bij de ramingen? Zijn daarin de gerealiseerde/geplande nieuwbouwwoningen in 2015 (335) en 2016 (643) bij opgenomen en ook de bekende sloopvergunningen ?

Onbegrijpelijk is het dat het College voor de Afvalstoffenheffing nog geen voorziening heeft getroffen, terwijl er sprake is van voorzienbare vervangingsinvesteringen en kapitaallasten. Ook is er de noodzaak tot buffering om grote schommelingen in tarieven tussen jaren te voorkomen dan wel te beperken. Het risico op onrechtmatigheid  wordt hiermee onnodig vergroot. Betreft het hier een vergissing bij de vaststelling van de jaarrekening 2014? Hoe beoordeelt het College dit op basis van de notitie riolering van de commissie BBV van november 2014, de Gemeentewet en de Wet Milieubeheer?

Belastingvrijstelling

Waarom heeft het College gemeend om een zienswijze te moeten indienen bij het hoogheemraadschap. Waarom dit niet eerst met de Raad besproken? Is het niet verstandiger inkomenspolitiek daar te beleggen waar het thuishoort, namelijk bij het Rijk en daarop aanvullend voor ingekaderde lokale beleidsruimte bij de gemeenten? Kennen de provincies een belastingvrijstelling voor de opcenten motorrijtuigenbelasting?

 

 1. Sociale huisvesting

 

Woningbouwcorporaties beklagen zich dat de door de gemeente gehanteerde grondprijzen in Westland te hoog zijn. Om die reden kunnen zij niet doen hetgeen hun doelstelling is, namelijk het realiseren van sociale huur- en koopwoningen. Het is dan ook wrang om in de Haagse gemeentebegroting te lezen op pagina 141: “30% sociale woningbouw. De gemeente heeft bij de woningbouwprogrammering de afgelopen periode krachtig ingezet op sociale huurwoningen. In de planvoorraad 2015-2018 is weer een robuust aandeel woningen in het sociale segment opgenomen. In 2015 zijn prestatieafspraken met de corporaties Staedion, Haag Wonen, DUWO en Arcade gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het bouwen van sociale woningen. Staedion zal jaarlijks circa 100 tot 150 woningen bouwen. Omdat Vestia en Haag Wonen financieel onvoldoende in staat zijn nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen, heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Westlandse corporatie Arcade. Deze overeenkomst behelst voor vijf jaar jaarlijks de realisatie van 100 tot 150 woningen..…De gemeente is ook in overleg met de Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest voor de realisatie van sociale huurwoningen. Bij de hiervoor benoemde inzet verwachten wij de bouwopgave in het sociale segment op een goede wijze te kunnen invullen.”

Arcade heeft inmiddels verklaard dat zij gedwongen is deze stap te zetten richting Scheveningen en te bouwen voor de Haagse doelgroep. Op welke wijze kan nu het College dit tij nog keren? Geeft het College zichzelf geen zware onvoldoende nu zij dit heeft laten gebeuren en Arcade bijtijds gewaarschuwd heeft dat de door de gemeente gehanteerde grondprijzen te hoog zijn om nog genoeg geld over te houden voor de te realiseren woningen? Met andere woorden als een te groot bedrag aan de grondprijs opgaat, dan is er niet voldoende geld meer om nog een kwalitatief goede woning te realiseren.

 1. Diverse punten

 

 1. Landelijk referendum in 2016

Nadat de begroting is opgesteld is bekend geworden dat het referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne wordt gehouden op woensdag 6 april 2016. Dat heeft de Referendumcommissie bepaald.

Er is gekozen voor een datum over vijf maanden, omdat er dan nog voldoende tijd is voor een publiek debat. Bovendien moeten gemeenten de tijd hebben om zich voor te bereiden.

Wat zijn de implicaties voor Westland en voorliggende begroting?

Komt daarover een gewijzigd raadsvoorstel en –besluit met bijbehorend dekkingsvoorstel bij deze Begrotingsraad  of op welke wijze gaat het College dit in procedure brengen?

 

 1. Registratie arbeidsmigranten

In de Begroting is te lezen dat op 1 januari a.s. dat in Westland het 19de RNI (Registratie Niet Ingezeten) -loket als onderdeel van de Basisregistratie Personen (vroeger GBA) wordt geopend. Hoeveel extra middelen komen hiervoor naar Westland vanuit het Rijk? Is dat onderdeel van de uitkering gemeentefonds?

Wat is naast de extra middelen gereserveerd voor de arbeidsmigrantenregistratie in 2016, is dat nog steeds € 226.000?  Betekent dat dat -gelet ook op de samenwerking en uitwisseling met andere loketten- de inspanningen die nodig zijn om arbeidsmigranten te registreren t.o.v. de situatie zonder RNI-loketten wordt verlicht? Welke besparingen op welke termijn zijn mogelijk?

 

 1. Kennisexport en export van productiefaciliteiten vs Greenport Westland

In de beantwoording op vragen ter voorbereiding van de Begrotingsraad wordt gesteld door het college: “Kennis is overal te koop” en “De Nederlandse tuinbouw heeft de wereld veel te bieden, ‘wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen’?

Als we de ontwikkelingen van bedrijvigheid in Westland zien vanaf 2012 tot en met dit jaar dan zien we dat we inderdaad hier aan het delen zijn – het wordt steeds minder –  en dat Westland zienderogen bedrijvigheid en werkgelegenheid verliest, met name het aantal bedrijven (excl. ZZP) en werknemers loopt terug met duizendtallen. In  3 jaren 6-10% achteruitgang. De vraag aan uw College over hoeveel bedrijven zich gevestigd hebben in Westland uit het buitenland bleef – veelzeggend – onbeantwoord.

Is het College met ons van mening dat prioriteit gesteld moet worden aan bedrijvigheid en werkgelegenheid in Westland zelf en dat de rol van de gemeente daartoe zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden? Vindt het College het getuigen van toekomstvisie om met lokaal belastinggeld (zelfvoorzienende) greenports te helpen oprichten in bijv. China, Japan, Zuid-Korea en tegelijkertijd Westland te laten ‘verkommeren’?

 

 1. Bijdrage wandel-fietsbrug Middelbroekweg

De ontsluiting voor fietsers voor recreatieve doeleinden en woon-werkverkeer vanuit Honselersdijk richting Wollebrand en via het fietspad achter sportpak De Strijphorst naar de Middelbroekweg (Boezemvaart De Strijp en de Middelbroekweg  dubbel fietspad andere zijde Middelbroekweg is slecht. Het betekent omrijden en tenminste 2 stoplichten (2 x oversteken) over de drukke Middelbroekweg. Op zowel kruispunt met Molenlaan als met Veilingroute zijn ongelukken gebeurd.

Al op 4 juni 1999 is daarom een wandel-fietsbrug gepland en in het kader van bredere afspraken opgenomen in een realiseringsovereenkomst tussen de toenmalige gemeente Naaldwijk en de bloemenveiling. Deze afspraken zijn destijds gemaakt ter compensatie van de Honselersdijkse inwoners door het opschuiven van de veiling naar de dorpskern Honselersdijk. Toen is zwart op wit vastgelegd dat FloraHolland tot een maximum (vanaf 1 januari 1999 te indexeren) bedrag van fl. 930.000,- ( € 422.017,-) moet bijdragen aan de wandel-fietsbrug. Toen was er sprake van een hoge brug over de Strijp en de Middelbroekweg. Is het juist dat dit bedrag in 2016 ca € 592.000,- bedraagt (bron: CBS Statline consumentenprijzen, index vanaf 1999-2014; vanaf 2015 ramingen: 2015: 1,5% en 2016 1,2%)?

 

Het voorstel van het College om een snelfietspad van Naaldwijk naar Rijswijk te onderzoeken is op zich prijzenswaardig maar draagt op zich niet of nauwelijks bij aan oplossing van voornoemde problemen. Van belang is dat fietsers en voetgangers aan die zijde van Honselersdijk  veiliger de Middelbroekweg (en Strijp) kunnen oversteken en dat de doorstroming van het drukke (vracht)verkeer  beter wordt geborgd. Ook fietstunnels zijn dan als optie te overwegen. Op welke wijze gaat het College borgen dat de toegezegde bijdrage in de realiseringsovereenkomst ten goede komt aan het destijds beoogde compensatiedoel voor de dorpskern Honselersdijk?

 

 1. Digitalisering

De beantwoording over de digitale dienstverlening (softwareapplicaties) en daarmee gepaard gaande landelijke ontwikkelingen in het kader van het Digitaal 2017, het Digiprogramma van de Digicommissaris (GDI=Generieke Digitale infrastructuur, opvolging van i-NUP), Wet GDI in aantocht en de Digitale Agenda 2020 van VNG vragen dat Westland kritisch naar het eigen meerjarige Masterplan Digitalisering kijkt en de financiering daarvan. De Raad heeft tot op heden, ondanks vragen daarover bij de vorige begrotingsvoorbereiding in 2015, nooit kennis mogen nemen van dat masterplan. De financiering in 2015 is voor € 3 mln. gedekt. De financieringsbron was incidenteel voor 90% de tariefsegalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Dat is creatief boekhouden ten top! Meerjarige financiering ontbreekt ook in deze begroting weer. In de begroting 2017 komt daarvoor een voorstel. In 2016 wordt gewerkt met de incidentele € 3 mln. uit 2016. Ook eerder bij de gemeentelijke huisvesting hebben we al vraagtekens geplaatst bij de onderliggende ICT. De antwoorden op eerdere vragen over privacy en informatieveiligheid maken ook duidelijk dat de gemeente nog niet aantoonbaar op orde en in control is. Daarbij gaat het dus niet alleen over de 3 decentralisaties, waarin externe factoren ook een rol spelen.

In tegenstelling tot de effort die gestoken wordt in nieuwe stenen op 3 verschillende locaties voor de gemeentelijke organisatie, laat  de aanpak van de digitalisering zien dat de organisatie ‘kraakt’. Gaat het College hierin nog bijsturen? Wanneer komt het College met een degelijk meerjarig digitaliseringsplan naar de Raad waarin alle bovengenoemde aandachts- en zorgpunten worden geadresseerd?

 

 1. Burgerparticipatie

Het begrip burgerparticipatie lijkt in de beantwoording van vragen verengd te zijn naar ‘buurtpreventie. Dit zal berusten op een vergissing zo nemen wij aan. Op welke wijze is het College voornemens om invulling te geven aan het bijtijds betrekken van burgers en bedrijven bij ontwikkelingen? Heeft het College overwogen, zie ook ervaringen met ruimtelijke ordening (Chrysantenstraat, Monster NAM Locatie, Super XL), 3 decentralisaties (Respijthuis, dagopvang dementerenden) om minder voor en meer met burgers en bedrijven op te trekken en minder bezig te houden met ‘burgertje pesten’ (bijv. in het verleden handhaving groensnippers en nu weer pilot handhaving buitengebied).

Wanneer is het College met de organisatie zo ver dat zij de slag gaat maken door te participeren in ontwikkelingen de samenleving, dus overheidsparticipatie? Is nog te verwachten dat er meer zelfsturing komt op het beheer van wijkbudgetten ten behoeve van beheer en inrichting van de openbare ruimte middels een pilot in vervolg op buurt in uitvoering?

 

 1. Schoolzwemmen

De fractie van Westland Verstandig vindt dat het schoolzwemmen weer zou moeten worden ingevoerd. Op dit moment ontvangen de zwembaden fikse geldbedragen voor het gemis aan schoolzwemmen. Aan het College is verzocht om aan te geven hoeveel in totaal aan de zwembaden om die reden wordt uitgekeerd en wat de concrete kosten zijn als schoolzwemmen wederom wordt ingevoerd. Alsdan kan pas bekeken worden wat de financiële consequenties zijn.

 

 1. Nieuwe functies

Het College zet in op allerlei ambtenaren die zich moeten gaan bezighouden met het aanjagen van de MVO, de accountmanager voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en twee juristen op het gebied van handhaving. Dit zijn voorbeelden. De fractie van Westland Verstandig vindt dat eigenlijk weggegooid geld. Binnen de bestaande organisatie zou dit toch meegenomen kunnen worden. Natuurlijk nieuwe bezems vegen altijd veel schoner, maar is dat ook zo? De opmerkingen van de burgemeester over de twee trekkers van de Greenport, de heren Veerman en Hermans, zijn alleszeggend. De heer Veerman wordt verweten dat hij het coöperatieve systeem van de groenteveilingen heeft vermorzeld en over de heer Hermans hoeft natuurlijk verder niet uitgeweid te worden gezien de escapades de afgelopen week en eerdere voorvallen. Zijn dit nu de juiste uithangborden en trekkers voor een succesvolle Greenport? Zijn dit de juiste mensen die buiten Westland nog “gezag” hebben en geloofwaardig zijn?

 

Aan extra handhavers heeft Westland geen behoefte. De gemeente laat zich hier te veel voor het karretje spannen door instanties/personen die belang hebben bij “handhaving”. Weggegooid geld en geld wat vooral bedoeld is om “burgertje te pesten”. Niet doen dus!

 

 1. Leefomgeving kernen

Belangrijk vindt de fractie van Westland Verstandig dat de gemeente zich aantrekt de leefomgeving in de kernen. Nu wordt die omgeving vaak ontsierd door lege plekken, bouwhekken en verwaarloosd uitziende gebouwen, al of niet eigendom van de gemeente. Dit dient op korte termijn aangepakt te worden en daar zal ook geld voor beschikbaar gesteld moeten worden.

 

 1. Pijletuinenhof

Ook een gebouw zoals de Pijletuinenhof zou natuurlijk door de gemeente een goede bestemming gegeven moeten kunnen worden. Dit is een centraal gelegen gebouw en daar moet de gemeente iets mee kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het inrichten voor starters- en ouderenwoningen etc. De gemeente heeft hier –gezien de centrale ligging- een taak en voor wat betreft Westland Verstandig mag de gemeente dit pand ook aankopen en vervolgens van een goede bestemming voorzien die ten goede komt aan de inwoners van Westland. Niet afwachten dus, maar actief optreden.

 

 1. Groenonderhoud

Westland Verstandig is voor een veel betere leefomgeving dan nu het geval is en met name het onderhoud van het groen moet anders en beter. Betwijfeld moet worden of de nieuwe beheerplannen voldoende zekerheid geven dat in de toekomst openbaar groen, fietspaden, openbare wegen beter onderhouden zullen worden. Het beperkte budget is ten onrechte gehandhaafd. Andere keuzes moeten gemaakt worden voor het uitgeven van geld.

 

 1. Visie Westland

Westland Verstandig vindt voorts dat dit College en ook het vorige College volledig gefaald hebben in het verder uitdragen van Westland buiten Westland. Weliswaar werden en worden nog steeds grote bedragen gespendeerd vanaf 2010 aan internationalisering, Westland Marketing etc., maar enig tastbaar resultaat levert dat niet op. We zien een forse terugval van de aantallen bedrijven, een forse terugval van de arbeidsplaatsen en een onrustbarend oplopend aantal mensen die geen baan kunnen vinden. Dit is ook waarschijnlijk de reden waarom nu ineens allerlei andere nieuwe initiatieven genomen gaan worden. Waarom houdt het College vol dat alles wat tot nog toe gebeurd is, succesvol was? Waar blijkt dat uit? Als we vergelijken met andere buurtgemeenten, dan is daar de terugval veel minder dan in Westland. Het is beter om de volledige aandacht te wijden binnen Westland, dan allerlei acties te ondernemen buiten Westland. Het is aan de bedrijven om die acties te ondernemen en niet aan de gemeente. De gemeente is er voor de burgers en dient zich het belang van die burgers aan te trekken. Door het accent te verschuiven en veel geld en tijd te besteden aan allerlei activiteiten buiten Westland, zoals de Expo in Milaan, beurzen, symposia etc., dreigt de aandacht verloren te gaan op de echte problematiek van Westland. Het is natuurlijk voor de zittende bestuurders veel aantrekkelijker om in verre buitenlanden interessante bezoeken te brengen, zeker als dat ook nog in het bijzijn van de Koning is, dan in het Westland op dossierniveau zaken correct en op tijd te behandelen. Westland Verstandig vindt dat er veel meer zorg aan de inwoners en de bestaande bedrijven besteed moet worden.

 

 1. Meer groen/duurzaamheid

Meer zou ook het accent gelegd moeten worden op meer groen in Westland. Zo wordt er al in vele begrotingen aangekondigd dat de toegangspoorten tot Westland voor wat betreft groen verfraaid zouden worden. Tot nog toe is daar niets van terecht gekomen. Ook het groen in Westland zou meer aandacht moeten krijgen. Het terugplaatsen van twee gelijke bomen in de buurt bij het kappen van een boom gebeurt in de regel niet. Waarom niet? Westland zou beter en effectiever aan de duurzaamheid moeten werken. Initiatieven zoals een sociaal ecologische moestuin, zouden direct en snel en zonder voorwaarden vooraf gehonoreerd moeten worden en de gemeente zou daar alle medewerking aan moeten geven.

 

 1. Duurzaam glas

Westland Verstandig vindt voorts dat het accent te veel ligt op het handhaven van duurzaam glas, ook als duidelijk is dat het perceel of het gebied waar het om gaat voor wat betreft de duurzame glastuinbouw niet meer exploitabel te krijgen is. Ook vindt Westland Verstandig dat niet naar willekeur moet worden gehandeld door het College door in het ene geval wel een tijdelijke vrijstelling toe te staan en in het andere geval niet. Er dient een eenduidig beleid te worden ontwikkeld. De wethouder heeft toegezegd dat voor het einde van dit jaar daarover in commissieverband gesproken zou worden. Ook zou, zoals de Provincie ook voorstaat, binnen de bestemming duurzaam glas meer mogelijk moeten zijn. We wachten de planning van die commissievergadering af.

 1. Waterkwaliteit

De gemeente Westland zou meer aandacht moeten besteden aan de echte problemen zoals bijvoorbeeld de waterkwaliteit die in Westland nog steeds ondermaats is. Weliswaar is dit primair een taak voor het Hoogheemraadschap van Delfland, maar wij vinden dat de gemeente zich het belang van de inwoners moet aantrekken. Op dat punt dient Westland een actieve rol te spelen. Controles en correcties zijn nodig. Een ieder in Westland die een beetje is ingevoerd in de glastuinbouw weet exact waarom het oppervlaktewater niet schoon is.

 

 1. Zorg op maat

Westland Verstandig vindt dat zorg op maat geboden is. Weliswaar is er heel veel veranderd op het gebied van de zorg, zowel voor wat betreft de jeugd, participatie als WMO. Westland Verstandig vindt dat zoveel mogelijk het bestaande beleid moet worden voortgezet en de mensen mogen niet de dupe worden van chaotisch gedrag bij het Rijk en chaotisch gedrag bij de overheveling. Wel dienen de kosten goed bewaakt te worden en de Raad moet weten waar ze aan toe is. Dat een H4 en H10 de centrale inkoop verzorgt, vindt Westland Verstandig prima, maar dat moet niet leiden tot onduidelijkheid en vaagheid. Kort op de bal gespeeld moet worden voor wat betreft de kosten en duidelijk moet zijn waar de risico’s liggen en waar tijdig ingegrepen moet worden. Daarnaast zullen er keuzes gemaakt moeten worden wat de gemeente wel en wat de gemeente niet gaat bekostigen en verzorgen. Die discussie binnen de Raad over die keuzes zal op korte termijn opgestart moeten worden. Westland Verstandig had het verstandig gevonden om hiervoor wel een bedrag te begroten en niet te volstaan met te verwijzen naar de WMO-reserve.

 

 1. Meer sociale koop- en huurwoningen

Westland Verstandig wil inzetten op meer sociale koop- en huurwoningen in de kernen zelf. Starters en ook ouderen moeten in de kern waarin zij woonachtig zijn kunnen blijven wonen als zij dat willen. Ook ouderen moeten als zij zorg nodig hebben in hun kern kunnen blijven wonen. Dat verhoogt het levensgeluk en verplaatsing naar één van de andere kernen dan wel één van de steden rondom Westland, moet niet gedwongen plaatsvinden. De woningcorporaties zullen dat moeten garanderen. Zo nodig zal de gemeente zelf een woningbedrijf moeten oprichten.

 

 1. Asbestkwestie

Westland Verstandig mist in de begroting posten over de asbestkwestie in Wateringen en de afwikkeling daarvan. Op dit moment loopt het dossier nog steeds en in de begroting wordt daarover niets vermeld. Is daar geen voorziening voor nodig, is het risico niet erg hoog dat uiteindelijk niets of nagenoeg niets verhaald kan worden, zeker nu de oorzaak van de brand onbekend is? In de begroting komt dat niet meer terug. Waarom niet?

 

 1. Niet opgenomen post

Niet in de begroting is opgenomen de kosten die gemoeid zijn met de Herman Broerenschool voor Westerhonk. De wethouder vroeg tijdens de commissievergadering voorbeelden te noemen van zaken die niet in de begroting zijn vermeld en die wel nu al bekend zijn. Dit is zo’n voorbeeld. Zie het raadsvoorstel. Er zijn veel meer posten. Heeft de wethouder deze inmiddels ook weer op het netvlies?

 

 1. Nieuw beleid? Niet echt!

Wat in de begroting opvalt is dat er weinig nieuw beleid ontwikkeld wordt. Er wordt een beetje voortgeborduurd op het oude. De zinsneden over het accommodatiebeleid zijn verwarrend. Op dit moment wordt dat al uitgevoerd doordat vastgoed wordt afgestoten, maar anderzijds wordt de afronding daarvan weer afhankelijk gesteld van de sociale kaders. Wij vinden dat geen verstandige benadering. Westland Verstandig wil helemaal af van het accommodatiebeleid. Verenigingen moeten ontzien worden en moeten niet de prijs gaan betalen voor onzinnige uitgaven door dit College.

 

 1. Innovatiefonds

Het Innovatiefonds van de 3D’s vinden wij een goede zaak en ook dat daar weer extra geld in gestopt wordt. Echter een slechte zaak vinden wij dat de gang van zaken rondom de toewijzing voor de Raad voor de eerste ronde in ieder geval vrij ondoorzichtig was. We constateren dat vooral de grotere organisaties die al veel subsidie ontvangen, profijt gehad hebben van het Innovatiefonds en voorts dat op een of andere manier de wethouder talmt met het geven van inzage in de resultaten die tot nog toe geboekt zijn met de betreffende projecten. Voorts is niet duidelijk waarom bepaalde ideeën wel onder het fonds vielen en andere ideeën niet. Dat moet toch mogelijk zijn en moet niet eerst pas bij de vaststelling van de definitieve subsidie naar buiten gebracht worden. Er zal toch een tussenevaluatie ook door het College zijn voorgeschreven aan de initiatiefnemers. Bij de tweede ronde wil Westland Verstandig meer inzage in de aanvragen die zijn binnengekomen en ook op de wijze waarop het College daarmee omgaat. Het gaat soms om substantiële bedragen en het lijkt goed dat de Raad daar de vinger aan de pols houdt, al is het alleen al om moeilijke vragen van derden te kunnen beantwoorden.

 

 1. Financiering zorg

Het zorggebruik over het eerste half jaar is bekend, maar het College houdt allerlei slagen om de arm voor wat betreft het definitieve getal. Dat geeft natuurlijk niet alleen voor 2015 onzekerheid, maar ook voor 2016 omdat 2016 wederom een voortgaan op de oude lijn van 2015 is.

 

 1. Grondpositie

Westland Verstandig heeft steeds aangegeven dat de grondpositie verlicht dient te worden. Niet alleen gaat het om de grondkosten, maar ook om de grondexploitatiekosten zoals ook de Provincie terecht in haar brief over de jaarrekening aangeeft. Er dient beter gemonitord te worden en in de begroting lezen we daar eigenlijk niets over terug hoe dat gestalte gegeven gaat worden. Met name wil de Provincie weten of de prognoses die ook nu weer in de begroting zijn opgenomen, gehaald worden en als deze niet gehaald worden, dat dan onmiddellijk corrigerend wordt opgetreden voor wat betreft de begroting. We zien daar niets van terug en dat betreuren wij.

 

 1. Grondafwaardering

Ook betreurt Westland Verstandig het dat de gemeente niet de tering naar de nering zet. Dat wil zeggen gronden afboeken en vervolgens de tering naar de nering zetten door geldverkwistende uitgaven niet te doen. Door afboeking voor ons uit te schuiven betekent het dat wel nu de geldverkwistende zaken kunnen worden gedaan om uiteindelijk te constateren dat we geld tekort komen. Dit is zorgelijk en Westland Verstandig maakt zich daar grote zorgen over.

 

Voeg daarbij dat inmiddels vaststaat dat de gemeente in feite in de Westlandse Zoom een soort lappendeken heeft gekocht waar nog veel kavels gekocht moeten worden en de wethouder niet in staat bleek tijdens de commissievergadering van 3 november om duidelijk inzage te geven in hoeveel kavels er nog gekocht moeten worden en welk bedrag daarmee gemoeid is, dan zal duidelijk zijn dat de gronden zoals die nu liggen niet meteen bebouwd kunnen gaan worden, maar dat er eerst nog aanvullende gronden her en der moeten worden aangekocht. Voorts moeten er nog veel infrastructurele kosten gemaakt worden voordat bebouwing kan plaatsvinden.

 

 1. Onverstandige aanpak bouwgebieden

Westland Verstandig ziet met lede ogen dat blijkbaar grondstukken verkocht worden en daar woningen op gebouwd worden, maar dat vervolgens de infrastructuur aan de gemeente wordt overgelaten ofwel dat die infrastructuur niet of niet deugdelijk wordt geregeld. De NAM-locatie is zo’n voorbeeld, maar er kunnen er nog meerdere genoemd worden. Ook Dijckerwaal is zo’n voorbeeld. AAB Koopt de bouwgronden zonder zich druk te hoeven maken over de infrastructuur en de infrastructuur wordt vervolgens door de gemeente bekostigd en ook aangelegd. Zo hoort het niet. Hetzelfde geldt in feite voor Duingeest waar de uitwegpositie absoluut onvoldoende is en op termijn als het gehele gebied bebouwd is, tot problemen gaat leiden hetgeen wederom zal betekenen dat de gemeente moet gaan investeren. Dit alles is onverstandig om te gaan doen.

 

 1. Inhoudsloze begroting

De begroting zoals die nu voorligt is in feite inhoudsloos. Het blijft bij holle frases zoals het noemen van het versterken van de economie, het vergroten van sociale kracht, het aantrekkelijker maken van de leefomgeving en het realiseren van de eigentijdse dienstverlening. Echter concrete maatregelen waar we wat aan hebben en waaraan ook het resultaat kan worden gezien, ontbreken. Mooie woorden hebben we al genoeg gehoord en nu is het moment aangebroken om te handelen. Echter concrete maatregelen zien we niet terug in de begroting.

 

z1. Andere wijze van benaderen taakstelling ambtelijke organisatie/adviezen

Ook jammer en een gemiste kans vinden wij het dat de taakstelling ambtelijke organisatie niet anders benaderd wordt. Nu zien we dat een taakstelling van € 6.8 miljoen wordt aangehouden en als er dan nog meer geld nodig is, wordt er weer een aanvullend bedrag als taakstelling aangegeven, ook in de meerjarenbegroting. Op zich een prestatie, maar als we dan de resultaten zien, dan blijft er per jaar geld over voor wat betreft de ambtelijke organisatie. Er zal een structureel plan moeten komen welke ambtelijke organisatie een gemeente als Westland nodig heeft en van daaruit zal dan een bezuiniging moeten plaatsvinden. 20% bezuinigen op het budget betekent € 10 miljoen bezuinigen. Door het om te draaien en te kijken welk natuurlijk verloop de medewerkers hebben en vervolgens wat in de materiele kosten te snoeien zonder dat dat inzichtelijk is en waarschijnlijk ook niet echt structureel, is natuurlijk geen goede volgorde. Ook bij andere gemeenten zien we dat kritisch bekeken wordt hoeveel ambtenaren nodig zijn, welke functies nog bekleed moeten worden. Op dat punt valt er veel meer winst te behalen.

 

Ook op het gebied van het inwinnen van adviezen bij derden valt veel geld te verdienen. De Deloitte-advisering aan het College van bedragen tussen de € 300.000,– en € 400.000,– per jaar is natuurlijk alleszeggend. Ook andere adviezen worden ingewonnen. De vraag is dan of de bestaande ambtelijke bezetting niet dermate goed moet zijn, dat vele adviesvragen niet nodig zijn omdat ambtenaren die zelf kunnen afwikkelen. Waarom gebeurt dat niet, althans in onvoldoende mate? In ieder geval wil de fractie van Westland Verstandig weten welk bedrag totaal aan adviezen door het College wordt ingewonnen en wil dat ook terugzien in de begroting.

z2. Voor controle is uitsplitsing noodzaak

Westland Verstandig heeft uitsplitsing van een groot aantal bedragen gevraagd en een specificatie. Enkel op die wijze kan de Raad haar controlerende taak goed vervullen. Het verwijzen naar de accountantscontrole is niet afdoende. Het mag geen extra moeite zijn om bijtijds de nodige inzage te geven van de specificaties. Die moeten er toch al zijn bij het College. Immers de bedragen zoals die nu in de begroting staat zijn de optelsom van de specificaties. Waarom worden die niet gegeven. Nogmaals verzoekt de fractie van Westland Verstandig om die gegevens. Als die gegevens niet verstrekt worden, dan is het eigenlijk niet doenlijk om überhaupt een begroting goed te keuren. Er ontbreekt dan voldoende inzicht en doorzicht in de samenstelling van de kosten. Dat het heeft kunnen gebeuren dat Deloitte bijvoorbeeld tussen de € 300.000,- en € 400.000,– per jaar aan advieswerk aan het College factureerde, is alleszeggend omdat de Raad dat gewoon niet in de gaten had. Weliswaar roept het College nu dat de Raad goedgekeurd heeft de begroting en dus ook akkoord gegaan is met die bedragen, maar zo mag het niet werken. Op een begroting met een omvang zoals van Westland, zijn nou net de kleine bedragen erg belangrijk. Het zijn ook die kleine bedragen die het College aanleiding geven een accommodatiebeleid te gaan doorvoeren wat toch wel ernstige gevolgen voor de verenigingen zal gaan hebben en daarmee zou dan een besparing gemoeid zijn van enkele tonnen per jaar. Weliswaar moet het accommodatiebeleid € 400.000,– opleveren, maar een deel daarvan zal wel komen uit het afstoten van onroerend goed danwel het multifunctioneel gebruiken van panden.

z3. Begroting te positief

De begroting is veel te positief voor wat betreft de verkopen van gronden. Het op en neer schuiven van gronden en gelden tussen de gemeente en ONW/Westlandse Zoom vindt de fractie geen reële verkopen. Enkel worden “de bordjes verhangen” en “lucht verplaatst”.

z4. Moties

De fractie van Westland Verstandig zal naar zij zelf inschat, op dinsdag een tiental moties indienen in zaken die voor haar belangrijk zijn. De planning is dat deze na ontvangst van de reactie van het College worden rondgestuurd.

z5.Slotopmerking

Overigens nogmaals deze algemene opmerkingen over de begroting zijn zeker niet uitputtend en wij zullen verder beschouwen op 10 november a.s. Alsdan zullen ook nog nieuwe en andere zaken aan de orde komen. Voorzoveel nodig zal daar dan de procedure voor de eerste ronde voor gelden!

bijlage notitie Algemene Beschouwingen 5-11-15

[1] Zie ‘overheidscloud’ in Digiprogramma 2016/2017

Back To Top