skip to Main Content

Algemene Beschouwingen van Westland Verstandig over de Begroting 2023-2026. Dicht bij jou

Algemene Beschouwingen van Westland Verstandig over de Begroting 2023-2026

“Dicht bij jou”

 

1. Enkele inleidende opmerkingen

Ook als coalitiepartij wil Westland Verstandig dicht bij onze inwoners en ondernemers staan. Weten wat er in Westland leeft en altijd goed willen luisteren. Snelle actie, slagkracht en draagvlak zijn voor ons de leidende motto’s. Dit betekent niet dat we altijd iedereen zijn zin kunnen geven. Wel communiceren met aandacht en op inhoud met argumenten aangeven waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Onze inwoners en ondernemers hebben grote onzekerheid of ze alles nog wel kunnen betalen. Inwoners die het zwaar hebben vanwege de oplopende kosten en inflatie en het niet hebben van zekerheid. Als gemeenteraadslid moeten we door, alhoewel plaatsvervangende schaamte natuurlijk wel aanwezig is als we het over andere thema’s hebben dan energie en inflatie. Laten we ons maar vasthouden aan de tegeltjeswijsheid dat er altijd een einde komt aan iedere crisis. Alleen wanneer en met welke schade, dat weet niemand. Het kan jaren duren, maar het kan ook weer zo voorbij zijn.

Dit betekent wel dat Westland Verstandig met een aantal moties en 3 initiatiefvoorstellen komt die op korte termijn enig soelaas en verlichting kunnen brengen. We kunnen natuurlijk niet beïnvloeden de inflatie / energieprijzen, maar kunnen wel onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen ondersteunen. Dus plannen, die door de gewijzigde omstandigheden wenselijk, nodig en nuttig zijn.

2. Inleiding

“The perfect storm” is een bekende term, net als “de wet van Murphy” en uitspraken als “alle seinen staan op rood” of “alles wat mis kan gaat, gaat ook mis”. Dat is de tijd waarin we zitten. Zet het maar op een rijtje. Het tuinbouwcluster staat in brand, tuinbouwbedrijven “schalen af” en worstelen met de energiekosten, een derde van de glastuinders is in de problemen, oorlog aan de rand van het Europese continent, enorme prijsverhogingen van levensmiddelen, materialen (eigenlijk van alles) zonder dat daar genoeg inkomstencompensatie tegenover staat waardoor niet alleen de minima maar ook modaal getroffen wordt, onzekerheid in vele gezinnen en bij alleenstaanden, Coronadreiging, klimaatcrisis, energiecrisis, stijgende prijzen, Arjen Lubachs Avondshow die aan framing doet en bloemen neerzet als “giftige mensonterende milieurampen” waar je niets aan hebt, oplopende inflatie waardoor onze inwoners onzeker worden, nieuwe desastreuze regelgeving uit Europa, een dreigende recessie en een kabinet en landelijke politieke partijen als VVD, CDA, CU-SGP, D66, PvdA en GroenLinks, die geen vertrouwen hebben. De Raad als volksvertegenwoordiger moet daarop acteren en dat kan alleen door effectieve en snelle acties. Zorgen hebben we voor onze bedrijven. Het leeg laten staan van kassen, een plotsklapse investeringsuitval, omdat de tuinbouw zo belangrijk is ook uitval bij toeleveranciers, het stoppen van bedrijven zoals de grootste plantenkwekerij, problemen bij winkeliers, MKB-bedrijven, toeleveranciers en horeca etc. De gemeente moet daar snel op acteren door extra actief te zijn.

3. Begroting als opstapje

Westland Verstandig ziet deze begroting als een opstapje naar “het echte werk”, waarbij de 183 punten van het coalitie actieprogramma echt opgepakt moeten gaan worden. Daarnaast zullen ook sedert mei nieuw opgekomen aandachtspunten in het vizier moeten komen. Daarvoor zal erg scherp aan de wind gevaren moeten worden.

We betreuren het dat de tijd te kort was om in deze Begroting al echt grote slagen te maken, maar dat zal bij de Voorjaarsnota 2023 -de opmaat voor de Begroting 2024- echt anders moeten zijn. Voorts wil Westland Verstandig meer betrokkenheid van de hele Raad bij de verdere uitvoering. Zo wil Westland Verstandig dat het College snel met de hele Raad de operatie “oud voor nieuw” gaat doen en ideeën gaat ophalen. Oud beleid en/of oude plannen wijzigen en de vrijgekomen gelden inzetten voor nieuwe plannen. Het College zette gelukkig al de eerste stap door haar raadsinformatiebrief van 1 november en de planning van een gesprek met de Raad over dit onderwerp.

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen en sterk oplopende prijzen van alles, treffen natuurlijk onze inwoners en ondernemers over de hele linie zwaar. De financiële gevolgen kunnen erg diep ingrijpen op het normale leven wat we gewend zijn te voeren. De gemeente moet daar op inspelen. Als laagste bestuurslaag die het dichtst op de inwoners staat, moeten we oog en oor hebben om de problemen die bij onze inwoners en ondernemers ontstaan en deze direct oppakken. Eigenlijk willen we als Westland Verstandig uitspreken dat niemand in problemen mag komen door deze crisis, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat Westland Verstandig betreft gaat de gemeente heel ver daarin en maken we ook incidenteel daarvoor gelden vrij. Vandaar onze initiatieven en moties om onze inwoners, maatschappelijke instellingen en verenigingen te helpen deze lastige tijd door te komen.

4. Deze beschouwingen

Westland Verstandig wil naast de hiervoor genoemde thema’s, snelle aanpak van de Westlandse vraagstukken. Starterswoningen, seniorenwoningen, complexen à la Berkenflat met kwaliteit van leven voorop, betere leefomgeving, betere wegeninfrastructuur, maar ook betere stoepen en fietspaden etc. Uitvoering ook van de 183 punten die we niet hier herhalen. Meer gericht communiceren vanuit de gemeente met onze inwoners, maar ook vanuit inwoners richting de gemeente. Daarvoor is echt een mentaliteitsomslag nodig. Dat willen we wel bereiken.

Deze beschouwingen willen vooral concrete thema’s aansnijden. Een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals energie en inflatie nopen tot nieuw beleid.

Waar wij in ieder geval een reactie van het College op verwachten, hebben we dik gedrukt.

5. Stand van zaken

Collegewerkprogramma, begroting 2023 en de 14 snel voor mekaar punten. Een voorzichtige start met lichtpunten!

Een eerste voorzichtige KANTELING zien we wel terug in de plannen van het College. Maar laten we ook duidelijk zijn. Het echte anders denken bij de Gemeente en de echte kanteling moeten beslist nog meer en een duidelijker vorm krijgen. Dat krijg je blijkbaar niet binnen 4 maanden voor elkaar. We zien met name in het Collegewerkprogramma veel terugkomen wat in het actieprogramma van de coalitie Westland Verstandig, GBW en VVD al stond. Van goede samenwerking met inwoners en bedrijven tot concrete en snelle acties gericht op een goede woon- en leefomgeving. Die laatste is voor onze inwoners van enorm groot belang.

De uitvoering van de diverse punten zouden we wel sneller willen gaan doen. Westland Verstandig heeft moeite om het sprankelende van dit College terug te vinden in de voorliggende begroting. Gelukkig is het Collegewerkprogramma wel duidelijk en toont aan dat het College helaas niet alles direct kan oppakken. Wel vindt Westland Verstandig dat een aantal zaken sneller zijn beslag moeten vinden. Dat beloofden wij, maar ook andere partijen aan de kiezers.

We hebben van de kiezers 4 jaar gekregen om de Westlandse vraagstukken aan te pakken, dus er is nog wel tijd maar die is nodig, omdat heel veel werk aan de winkel is. Westland Verstandig wil snel zichtbare resultaten en daar waar die resultaten er (nog) niet zijn, gedegen uitleg waarom het langer duurt. Westland Verstandig heeft veel concrete versnellingsideeën.

Tijd en Ruimte willen we het College geven, maar wel met de kanttekening dat we bij de Voorjaarsnota in juli 2023 veel meer van het actieprogramma aangepakt willen zien worden in 2023 en zeker in 2024.

Wel een voorbehoud, want we hebben natuurlijk geen glazen bol waarin we van buiten komende zaken die we niet weten en ook grotendeels niet in de hand hebben, kunnen voorspellen.

Tot nog toe acht Westland Verstandig het College wel sprankelend genoeg en wethouders waren zeker bereid de handen uit de mouwen te steken om het beste voor onze inwoners te bereiken. Ook met genoeg realiteitszin. We noemen als voorbeeld het besluit tot het van de paal halen van de verfoeide gele zakken dat op 1 november is uitgevoerd en de voortvarende aanpak van de snel voor mekaar punten. Zo gaat het Machteldbeeld eindelijk terugkeren op het Marktplein in ’s-Gravenzande. Daar was helaas een hoop tijd –die anders en beter besteed moest worden- voor nodig! Gelukkig valt het kostenplaatje mee en is het eerder door het College genoemde bedrag niet nodig. Jammer is dat de sokkel waar het beeld op stond door de vorige Colleges bewust kapot geslagen is en het beeld ernstig beschadigd werd. De krokodillentranen van één van de politieke partijen die de dienst uitmaakte in de vorige Colleges, moeten dan ook in dat licht bezien worden. Ze hebben de hoge kosten zelf veroorzaakt. Maar goed, we beloofden als Westland Verstandig niet terug te kijken op alle missers uit de vorige periode. Dat doen we dus ook maar niet.

Goed is het dat het College “de organisatie een flinke impuls” wil geven (pagina 4 CWP). “Kwaliteit van de dienstverlening” en “de snelheid waarmee zaken worden gerealiseerd” moeten echt worden aangepakt zoals CWP op pagina 4 ook aangeeft. Hoe gaat dat concreet gebeuren en wat kost het?
Hoe wordt gemeten dat de maatregelen ook werken en wanneer dat gebeurt?

Het College acht de inhuur van externen “onvermijdelijk” (pag. 4 CWP).
Welk plan heeft het College om inzet van externen –gezien de vele nadelen op korte en lange termijn- nog los van de kosten terug te dringen?

Wat staat het College te doen?

Snel concrete plannen voor de bouw van veel starterswoningen. College, hoe staat het daarmee en wanneer zijn de eerste positieve stappen te verwachten?

De zorg verbeteren en geen wachtlijsten (Wmo / verpleeghuizen etc.) meer. Hoe staat het daarmee?

80 extra verpleeghuis- en revalidatiebedden voor onze inwoners snel realiseren.
Hoe staat het daarmee en wanneer worden die gerealiseerd?

Maar ook in deze tijd van energiecrisis zorgen voor onze inwoners, verenigingen etc. en hen snel helpen onder meer met verduurzamen. Zorgen dat we als bestuur dat dicht bij de burgers staat, oog hebben voor nieuwe noden die ontstaan en daar iets aan doen. Hoe gaat het College dat doen?

Ook zaken niet ingewikkelder maken dan nodig en daarmee niet alleen sneller maar ook effectiever en efficiënter werken. De wil van de wethouders om dit ook echt te gaan doen bespeuren we zeker, al is het vaak lastig een jarenlang ingesleten werkwijze om te buigen. Wel gaan bereiken uiteraard! Hoe willen we graag horen van dit College.

Gelukkig worden in de begroting de woonlasten van onze inwoners niet verhoogd met meer dan de inflatie en zelfs met minder: voor eigenaren ca. 0.5% verhoging en voor huurders zelfs een daling van 0.7%. Westland Verstandig vindt die insteek prima, zeker in deze tijd. Ook chapeau dat de afvalstoffenheffing niet verhoogd behoeft te worden, ondanks het terugdraaien van het gele zakkendebacle!

Goede zaken in de begroting zijn ook de extra (sociale) aandacht voor huishoudelijke hulp (tijd voor kopje koffie), een laagdrempelig centraal loket voor hulpvragen in het sociaal domein zodat snel oplossingen op maat gegeven kunnen worden en erger voorkomen wordt. Wanneer gaat dit functioneren? Waarom wachten tot 2024 met de invoering. Dat zou toch eerder moeten kunnen. Wat is nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Meer geld en tijd naar beter groen in het bijzonder in onze dorpen met een groenfonds en betere aanpak van de openbare ruimte en het maken in Westland van meer geschikte speel- en ontmoetingsplekken. Wanneer gaan we dit merken buiten op straat?

Beter openbaar vervoer, de wegeninfrastructuur aanpakken, verbeteren doorstroming en veiligheid op wegen en een betere dienstverlening vanuit de gemeente. Wanneer gaan we dat concreet aanpakken en wat zijn de concrete plannen van dit College?

Alle gemeentenieuws weer in de krant. Dat laatste is al ingevoerd nadat het vorige College het afschafte en maakt veel inwoners weer blij.

Daarnaast komen er meer en betere fietspaden, worden plattelandswoningen ingevoerd, wordt de handhavingsstrategie aangepast en is nut en noodzaak daarbij leidend, wordt gewerkt aan een Werkbedrijf voor beschutwerken in een kas, zijn er gratis energiescans voor inwoners en komen er (op termijn) buurtbeheerders en extra BOA’s. Dit zijn enkele zaken die nieuw gerealiseerd gaan worden. Westland Verstandig wil meer haast maken met deze zaken. Zo zijn buurtbeheerders nu snel, zeker in deze onzekere tijd, hard nodig.
College gaarne een reactie op deze punten. Wanneer? Hoe? Wat wordt concreet gedaan?

Natuurlijk zitten er ook al veel lopende zaken in de pijplijn en moet snel tot aanpak worden overgegaan. Vindingrijkheid en -als het niet anders kan- de bekende paden even los laten en dat om zaken snel voor elkaar krijgen, is één van de motto’s van het coalitie actieprogramma en Westland Verstandig en dat moet het College ook echt doen! Doet het College dat wel al? Gaarne bevestiging door het College dat dit ook de echte werkwijze wordt! En hoe merken onze inwoners / ondernemers en de Raad dat?

Westland Verstandig betreurt het en vindt het niet oké dat -volgens de begroting- “nieuw voor oud” pas tegen het einde van deze bestuursperiode zal worden toegepast. Op pagina 4 van het CWP geeft het College aan: “We bereiden ons, onder meer met oud-voor-nieuw-keuzes, voor op een situatie waarin de huidige financiële uitgangspunten worden ingehaald door de actualiteit”. Investeringen / uitgaven die geen nut en noodzaak (meer) hebben moeten nu vervangen worden door uitgaven aan zaken die wel nuttig en nodig zijn. Jammer, gemiste kans want dit zou tot financieel meer daadkracht in voor inwoners belangrijke zaken kunnen leiden. Westland Verstandig vindt dat dat anders moet. Is het College het hiermee eens?

Westland Verstandig wenst dat bij de Voorjaarsnota het College komt met plannen voor toepassing van “nieuw voor oud” waarbij nu al ook de samenwerking met de hele Raad gezocht wordt. Dat soort ingrepen moet -vanwege het mogelijke effect- een zo breed mogelijk draagvlak hebben. Gelukkig ziet ook het College dat in en heeft de Raad uitgenodigd voor overleg op dat punt.
Heeft het College al concrete ideeën over “nieuw voor oud” of wenst zij dat de raadsfracties bij de Algemene Beschouwingen daarop ingaan?

Is het College bereid om in ieder geval in de Voorjaarsnota met concrete plannen “nieuw voor oud” te komen en daarover overleg te voeren met alle partijen?

Ook de kosten van externen rijzen in deze begroting weer de pan uit. Nu zonder stagnatie van zaken op korte termijn helaas niet te veranderen. Er moet wel een plan komen hoe externen kunnen worden teruggedrongen en we verwachten dat plan ook bij de Voorjaarsnota in juli 2023. Helaas was de tijd te krap om dit alles nu al voor elkaar te krijgen. Komt dit plan en wanneer?

Wel is Westland Verstandig blij met de nieuwe zaken die wel opgepakt worden zoals de verfoeide gele zakken van de paal, eindelijk de terugkeer van het Gravin Machteldbeeld op het Marktplein in ‘s-Gravenzande zo snel als benodigde materialen geleverd kunnen worden, het zetten van de eerste stappen tot een beter groenonderhoud in het openbaar in Westland met nog wel klachten maar veel minder dan voorheen, betere communicatie met onze inwoners over zaken die hen irriteren of bezighouden, het ondersteunen van initiatieven van onze inwoners zoals plannen voor groepswonen en –eindelijk- starterswoningen realiseren op een eenvoudige wijze.

We zien dus een in de vorige periode gebleken steen des aanstoots van onze inwoners dat het onderhoud niet goed gebeurde. Dat gaat nu al beter sedert mei 2022. Hoe gaat het College dit blijvend managen en heeft het College voldoende toezicht op het voorkomen van kaalslagen nu in de winter?

Naast groenonderhoud wil Westland Verstandig nu dezelfde inspanning vanuit het College voor de wegenstructuur in Westland. Het regent klachten uit heel Westland over klachten van onveilige situaties, te hard rijden, wens om aanvullende verkeersmaatregelen, betere controle met camera’s, 30 km-wegen in de dorpen etc. Westland Verstandig meent dat die problematiek snel en adequaat moet worden opgelost in heel Westland. Hoe gaat het College dat doen? Tot nog toe werd te weinig gedaan. Hoe gaat dat veranderen?
Wel kan er meer gedaan worden dan tot nog toe? Dat was niet voldoende. Vandaar de vele klachten.

Verkeersveiligheid meer prioriteit geven. Sneller inspelen op klachten van inwoners. Een medewerker belasten met spoedgevallen en waar direct moet worden ingegrepen. Invoeren 30 km-zones. Wanneer merken onze inwoners daar wat van?

We hebben er vertrouwen in dat het College de juiste weg is ingeslagen. Nu nog snelheid maken en meer actie en zaken realiseren.

6. Nieuwe initiatieven

Drie initiatieven voor steun aan onze inwoners, verenigingen van eigenaren en verenigingen in deze tijd van energiecrisis:

 •  Allereerst een duurzaamheidssubsidie waarin woningeigenaren en ook woninghuurders subsidie kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan hun woning. Onder energiebesparende maatregelen vallen onder andere gevelisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie en raamisolatie en zonnepanelen. Onder klimaatbestendige maatregelen vallen onder andere het plaatsen van een geveltuin, groen dak, regenton en het vervangen van verharding voor groen. Westland Verstandig zou hiervoor een totaalbedrag voor 2023 beschikbaar willen stellen van eenmalig € 1.000.000,– en aanvragen zullen beoordeeld worden op volgorde van binnenkomst. Westland Verstandig legt daarvoor samen met GBW en VVD een initiatiefvoorstel aan de Raad voor “Verordening Duurzaamheidssubsidie Westland 2023”. Westland Verstandig c.s. wil graag met de andere partijen en College komen tot een goede regeling die ingaat op 1 januari 2023.
 • Daarnaast willen Westland Verstandig, GBW en VVD, woningeigenaren de gelegenheid geven een lening aan te vragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Uiteraard moet getoetst worden of aanvragers in aanmerking komen voor een lening. Daarvoor wil Westland Verstandig een bedrag in 2023 eenmalig beschikbaar stellen van € 500.000,– en aanvragen zullen beoordeeld worden op volgorde van binnenkomst. Daarvoor dienen Westland Verstandig, GBW en VVD een initiatiefvoorstel in genaamd “Verordening Duurzaamheidslening Westland 2023”.
 • Tenslotte willen Westland Verstandig, GBW en VVD een Stimuleringslening duurzaamheid invoeren voor maatschappelijke organisaties, verenigingen, verenigingen van eigenaren en scholen die een lening kunnen aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun onroerende zaak. Vooraf wordt getoetst of de aanvragers in aanmerking komen voor een lening. Ook daarvoor zal een totaalbedrag in 2023 van € 500.000,– beschikbaar gesteld worden. Ook hier dienen de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld te worden. Ook hiervoor dient Westland Verstandig samen met GBW en VVD een initiatiefvoorstel in, genaamd “Verordening Stimuleringslening doelgroepen Westland 2023”.

Inwoners, verenigingen etc. helpen en bijstaan nu het nodig is. Daarbij wel de landelijke regelingen betrekken en wellicht ook daarbij betrekken dat de gemeente ook haar grenzen moet trekken. Wel duidelijkheid geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we helpen? Verduurzamen huizen en gemeentelijke regeling van lenen of mogelijke subsidie (zie de initiatiefvoorstellen).
Is het College het eens met de initiatiefvoorstellen van de drie coalitiepartners? Gaarne schriftelijk reactie -na een eerste summiere mondelinge reactie op 1 november- vóór 9 november 2022.

7. Afvalverwerking:

Westland Verstandig heeft mede met de coalitiepartijen bewerkstelligd dat de verfoeide lege zakken van de lantaarnpalen af zijn per 1 november.

We hoorden tijdens de raadsinformatieavond dat we -overigens al door Westland Verstandig voorziene- meevallers hebben doordat HVC 100% van het door Westland aangeboden niet gesorteerde afval machinaal kan gaan scheiden, hetgeen niet alleen beter is voor de milieuresultaten, maar ook voor de portemonnee van de gemeente en dus ook van de inwoners. In 2023 betekent dat een extra opbrengst van meer dan € 200.000,–. In ieder geval blijft ondanks het herstellen van een fout besluit in de vorige raadsperiode de afvalstoffenheffing gelijk en gaat zelfs iets omlaag.

 

 

 

 

 

 

 

Degenen die nu fel van leer trekken tegen de kosten doen dit alleen maar voor de bühne en kunnen dat inhoudelijk niet volhouden.

De oppositie wil met een beetje nepachtig nieuws bij onze inwoners het beeld oproepen dat de kosten van de omschakeling ontzettend hoog zijn. Zij vergeten dat:

 • het vorige College en de vorige Raad in meerderheid een fout besluit namen en een besluit dat in ieder geval geen draagvlak had;
 • de tevergeefs gemaakte kosten aan beugels op lantaarnpalen een gevolg was van hun fout;
 • voortzetting van de gele zakken in ieder geval tot zeer hoge bijkomende kosten (controle, narondes etc.) had geleid en deze kosten onontkoombaar waren;
 • de leefomgeving zou verslonzen wat niet alleen ergernis maar ook verder wangedrag zou meebrengen.

Acht het College het doel 100 kg restafval op termijn nog wel leidend? Of is die 100 kg geen doel op zichzelf? Zeker als het onze inwoners, ondernemers te veel belast en met fysieke of financiële inspanning onze inwoners verplichtingen opgelegd moeten worden om in de buurt van de 100 kg te komen. Is het College van dat laatste voorstander?

8. Enkele losse  actuele zaken

Geen fietspaden meer gebruiken vanaf 31 december 2022 voor bevoorrading van strandpaviljoens door auto’s bij het strand. Hoe gaat het College dat afdwingen?

Waterberging Olsthoorn / aankoop grond gemeente. Hoe staat het ermee en wat gaat daar verder gebeuren. Wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente?

Afwikkeling HOC. Hoe staat het? Risico bij gemeente van ruim € 4.5 Miljoen. Wordt dit betaald en zo ja wanneer? Zo neen, waarom niet? Lijkt toch een erg winstgevend project te zijn!

9. Beperkingen

De hele Raad zou meer betrokken moeten worden door het College in de praktische problemen van iedere dag van de gemeente o.a. het actuele probleem van de beperkte actieradius van het gemeentelijk apparaat. Daar kunnen we van alles van vinden en ook de veroorzakers van zoeken en aanwijzen, maar dat lost het probleem voor nu niet op! Wel moet aan oplossingen gewerkt worden.
Herkent het College zich in deze weergave en welke concrete acties gaat het College ondernemen? Het budget voor de gemeentelijke organisatie en ook het budget voor externen stijgt explosief. Ziet het College ook mogelijkheden om dat alles te verlagen?

De capaciteitsproblemen nu, zijn wel reden om nu secuur om te gaan met wat de Raad wil van dit College. Moties en / of verzoeken vanuit de Raad moeten ook op het capaciteitsprobleem getoetst worden. Afwegen of thema’s wel belangrijk genoeg zijn voor onze inwoners om nu aangepakt te worden of vooruitschuiven.  De D66-motie die vraagt om onderzoek naar de mogelijkheid van energievriendelijke bevoorrading strandpaviljoens moeten we nu niet doen, alhoewel de motie wel sympathiek is. Er zijn belangrijker zaken waar onze inwoners en ondernemers iets aan hebben te doen en aan te pakken.
Kan het College hierop reageren?

10. Lokaal aanbesteden

De gemeente brengt jaarlijks vele miljoenen euro’s op de markt Hiermee is de gemeente een belangrijke opdrachtgever voor bedrijven en belangrijk voor de lokale economie. Het gaat om bouw, infra, beveiliging, ICT, catering, schoonmaak, groenvoorziening, meubels etc. De gemeente koopt per jaar voor circa € 1.500,– per inwoner in.

Westland Verstandig vindt dat het midden- en kleinbedrijf in Westland aantoonbaar meer zaken moet kunnen doen met de gemeente en dat betekent dat MKB-ondernemers meer kansen op opdrachten zouden moeten krijgen.

Zeker in deze tijd hebben onze Westlandse ondernemers er belang bij dat zoveel als mogelijk het werk van de gemeente en tot haar invloedssfeer behorende ondernemingen, aan onze plaatselijke ondernemers wordt uitbesteed. Veel meer lokaal aanbesteden. Wil het College methoden bedenken om dat te realiseren?

Wellicht dat nog betere communicatie vanuit de gemeente met de Westlandse bedrijven tot een beter resultaat leidt.

11. BOA’s / wijkagenten / aanpak reljeugd

Aanpak rellende jongeren in Naaldwijk omgeving Crocus en ‘s-Gravenzande omgeving Marktplein, Poeldijk-noord nieuwbouw en elders, is belangrijk voor onze inwoners. Vuurwerk, hinderlijk gedrag, drugsdealers en gebruikers, zijn een weer groeiende bron van irritatie bij vele inwoners. Inwoners voelen zich niet veilig meer Optreden daartegen moet nog meer en sneller plaatsvinden. Hoe gaat College dat doen?

Fietsendiefstallen willen we voorkomen. Schering en inslag in Westland. Beveiliging met cameratoezicht zonder meldkamer.
Is het College bereid daartoe?

Sneller naar meer BOA’s, zodat deze nog beter en effectiever ingezet kunnen worden. Wel aandacht geven aan het volgende. Onze fractie krijgt meerdere berichten binnen van individuele BOA’s die communicatief zich erg ongelukkig uiten. Wellicht daar aan werken. Herkent het College dit? Kan het College hier aandacht aan geven, zodat meer BOA’s inderdaad tot verbetering leidt?

12. Aanleg glasvezel buitengebied Westland.

Westland Verstandig wil nog steeds dat het gemeentebestuur zich sterk maakt voor aanleg glasvezel buitengebied. Er loopt een civiel proces tegen Delta Fiber Netwerk B.V. namens veel Westlandse inwoners en bedrijven die nakoming verlangen van de overeenkomst tot aansluiting. In november doet de Rechtbank Rotterdam uitspraak. Westland Verstandig faciliteert dat proces. Hopelijk witte rook! Glasvezel is voor het buitengebied een zeer wezenlijke voorziening.
Gaat het College snel actief richting Delta Fiber Netwerk acteren als ze verplicht zou worden tot aanleg zoals overeengekomen / toegezegd?

13. Westland Verstandig wil extra impuls voor de leefbaarheid in de dorpen

De Coronapandemie is nog steeds niet te boven en nu zitten we midden in een onzekere tijd als het gaat om inflatie en energieprijzen. Gezien dreigende verdere leegstand en teruglopend bestedingspatroon van inwoners, is het van groot belang om de sfeer in de centra op te krikken. BIZZ-besturen ontwikkelen nieuwe strategieën en ondernemers investeren al in terrasmeubilair en pakken hun panden aan.

De gemeente is aan zet voor wat betreft de leefbaarheid, uitstraling en netheid van de centra. De plannen die er zijn, moeten dan ook uitgevoerd worden en er moet een concrete korte tijdsplanning aan verbonden worden. Het “groenplan” van het vorige College van 17 maart 2022 voor de dorpen moet uitgevoerd worden.
Is het College hiertoe bereid? Wat is de financiële impact van die uitvoering?

De diverse dorpen dienen in ieder geval blijvend verfraaid te worden met hanging baskets en verplaatsbaar groen in de stijl van het betreffende centrum. Dit alles is gemakkelijk in het onderhoud en geeft een goede uitstraling en zal ook voor 2023 gerealiseerd moeten worden.

 

De hanging baskets zouden structureel gemaakt moeten worden. Dit geeft op ooghoogte direct een groene uitstraling en veel sfeer. Zeker als in de centra er al sprake is van smalle stoepen en vergroenen op structurele wijze niet makkelijk is. Dan moet je het maar aan de lantaarnpalen hangen. De gemeente heeft daar inmiddels de afgelopen anderhalf jaar ruime ervaring mee. J

14. De 11 Westlandse dorpen

Westland Verstandig is voor het aantrekkelijker maken van onze dorpen en wil dat het College per dorp daarvan blijk geeft.

We zijn erg blij dat de klok weer teruggeplaatst werd en ook dat -door een volhardend Westland Verstandig- na heel veel moeite eindelijk verglazing met glasvezel plaatsvond. Ook worden eindelijk 75 woningen gerealiseerd naar we hopen uiterlijk in 2024 met een hoog percentage (35%) sociale huurwoningen voor de Heenweggers zelf. De woningen moeten echt bewoond gaan worden door inwoners uit Heenweg / ‘s-Gravenzande en/of Westland.
Hoe gaat het College dat organiseren en dichttimmeren?

In de Heenweg heeft men blijkbaar ook nog last van de postcode. Dat is dezelfde postcode als in ’s-Gravenzande en dat blijkt voor veel verwarring te geven als men op de navigatie rijdt. Kan dat veranderen en dat de Heenweg een eigen postcode krijgt.
Is het College bereid om actie te ondernemen?

Hoe staat het met Voorstraat 88 in Poeldijk? Al heel lang lopen de plannen over dit pand. Voorstraat 88 eindelijk bestemmen voor seniorenwoningen. Wanneer gebeurt er wat? De vertraging valt niet meer uit te leggen!

In Wateringen hebben we onder snel voor mekaar punten aanpak van de Herenstraat vermeld. Niet meer wachten tot eind 2023, maar direct actie.
College gaat u dat doen?

Ook het Plein in Wateringen zou meer groen en minder verharding kunnen krijgen.

 

 

 

 

 

 

Zwembad De Waterman en het burgerinitiatief koesteren en zoeken naar oplossingen gezien de gebleken veel hogere renovatiekosten. Het actieprogramma dus nakomen.

In ’s-Gravenzande de problematiek rondom de Koningin Julianaweg serieus nemen en snel aandacht geven aan de gebleken onveilige situaties. Een sporthal bij Ondo realiseren.

In Naaldwijk duidelijkheid geven over de gemeentewerf (nieuwbouw op andere plek en op de huidige plek wonen). Het gebied rondom de Naaldhorst zelf ontwikkelen als gemeente. Ook duidelijkheid geven over centrumplan.

In Maasdijk aandacht geven aan meer groen en leefbaarheid.

In Ter Heijde de motie van de laatste raadsvergadering uitvoeren.

In De Lier het gebied rondom de Haven aanpakken, zorgen voor de herinrichting van het sportcomplex, verkeersmaatregelen nemen op diverse wegen zoals de Veilingweg.

In Monster werken aan beter parkeren, centraal plein en betere inrichting van centrum.

In Kwintsheul eindelijk de beloofde parkeerplaatsen bij Jumbo openstellen voor de inwoners en in overleg met de Heulse Aanpak diverse mogelijkheden ook snel uitvoeren zoals:

 • Voor Kwintsheul sneller realiseren van de Driesprong waardoor ook de doorstroming vanuit Kwintsheul beter zal zijn geregeld.
 • Ook in Kwintsheul zijn meer starters- en seniorenwoningen nodig.
 • Voor de locatie Boutkan uitbreiding van de Lessenaar waar ook de steun van de gemeente nodig is en de locatie Verkade eindelijk een keer op reële basis komen tot de gewenste bebouwing middels duurverhuur en/of koop.
 • Brug over de Gantel naar de Gouwlaan vanuit Gouw 3C realiseren.
 • Eindelijk met Koornneef Vastgoed regelen dat deze de gemaakte afspraken met betrekking tot parkeren nakomt.

In Honselersdijk woningbouw mogelijk maken voor starters en senioren ter versterking van het centrum.

15. Beheer groen

Op het gebied van het beheer en onderhoud van het openbare groen zijn er al goede slagen gemaakt. In ieder geval wordt kort op de bal gespeeld bij klachten en meldingen van onze inwoners. Het College werkt op dat punt prima, alhoewel er nog wat slagen te maken zijn. Westland Verstandig hoort goede berichten van onze inwoners! Wel is daarmee bevestigd dat het niet zozeer ligt aan het afgesproken niveau van onderhoud (matig, voldoende, goed etc.), maar het meer aan komt op de juiste focus, goed aansturen van de 5 aanneembedrijven en als er toch iets mis is (waar gewerkt wordt vallen nou eenmaal spaanders!) snel corrigeren. Onze inwoners merken dat ook al. Hoe kan het College nog een verdere verbeterslag maken. Ook oppassen in de winter en het voorjaar voor een nieuwe kaalslag, zoals vaak een klacht was bij het vorige College. Hoe gaat het College dat voorkomen?

Wellicht goed om onze inwoners vooraf te berichten als op het vlak van groen een grote wijziging optreedt in de buurt. Ook wellicht een goed moment om na te gaan of de inwoners van een buurt / straat dat zelf willen aanpakken middels een burgerinitiatief dat door de gemeente gefaciliteerd wordt. Is het College bereid om dat op te pakken en op dat punt aan het actieprogramma van de coalitie concreet uitvoering te geven?

16. Kansen

De crisis geeft ook kansen. Bekend is dat Westland Verstandig vindt dat niet alle tuinbouwgrond heilig is. We moeten dringend starterswoningen bouwen op percelen die geen directe last hebben van de (overdreven) stikstofvrees. Dat betekent dat Westland goed moet kijken rond de dorpen waar gronden beschikbaar komen en deze van bestemming doen wijzigen om daar snel en veel starterswoningen te bouwen. We komen op dat punt nog met een motie.

We dienen ook een motie in om na te gaan waar het verschil zit tussen 5.000 ha glastuinbouwbestemming en 2.300 ha kassen. We zien in Westland heel veel percelen met de glastuinbouwbestemming die al tientallen jaren braak liggen en de eigenaren blijkbaar deze niet willen bebouwen en leeg laten liggen. We denken dat de Provincie daar duidelijk en helder over moet worden bijgepraat omdat de indruk leeft dat zij niet weten hoe Westland eruit ziet. Is het College bereid om een en ander in beeld te krijgen of is al een dergelijk beeld aanwezig?

17. Concrete acties tot meer groen

We dienen opnieuw een motie in voor bomen langs Zanddijk in ‘s-Gravenzande. Eerder dienden we een verzoek in voor bomen langs Zijdijk / Zanddijk in ’s-Gravenzande en een Honey Highway langs de Strandweg. Het vorige College voerde dat niet uit. We zien dat nog steeds als een perfecte invulling van de route naar en van het strand.

18. Fietspaden

Fietsen was nog nooit zo populair als vandaag. Naast de sportieve renners en mountainbikers zijn er dagelijks heel wat recreatieve fietsers onderweg. Ook voor woon- werkverkeer of andere functionele verplaatsingen is de fiets hoe langer hoe meer het favoriete vervoermiddel.

 

 

 

 

 

 

 

Een veilige en goede fietseninfrastructuur is dan ook belangrijk. In Westland werd de afgelopen jaren bij herinrichtingen van straten hieraan al bijzondere aandacht besteed. Toch zijn nog vele fietspaden in Westland nog lang niet goed en veilig. Met name ongelijkheden, losse tegels, overwoekerend groen, ontbreken van voldoende bewegwijzering, fietsoversteekplaatsen en bruggen in onze gemeente. Veel meldingen worden daarover ontvangen. Een inhaalslag is nodig. Wij dienen een motie in.

Westland Verstandig vindt dan ook dat per dorp in Westland de aanwezige fietspaden gecontroleerd moeten worden op veiligheid. Direct moet overgegaan worden deze op te knappen en zo nodig aan te passen en daar waar reconstructie / aanpassing nodig is snel te komen met een opgave van kosten. Ernaar te streven dat bij de behandeling van volgende begroting alle fietspaden die onveilig of niet goed zijn, aangepakt zijn.

We dienen daarvoor een motie in.

 

Fietsen is een volwaardig transportmiddel. Verwacht wordt dat in Westland de fiets door de toenemende mobiliteitsdruk steeds belangrijker wordt. Er zullen meer fietsstraten waar 30 km gereden mag worden, moeten komen in Westland.

We dienen een motie in om wegen aan te wijzen tot fietsstraten.

 

19. Zaken die snel en simpel geregeld zouden moeten worden

Houtkachels:

Zijn een probleem in Westland. Fijnstof is schadelijk voor gezondheid! Hier moeten duidelijke regels voor komen. Wel leven en laten leven! College komen die er?

Andere handhaving:

Deze coalitie heeft gekozen voor een andere benadering van handhaving buitengebied. Waarom zien we daar nog zo weinig van terug?

Meer huizen aan Westlanders:

Herbezinnig op de positie van Westland in Woonnet. Staat het College daar achter en wat zou daarvoor moeten gebeuren?

Armoedebeleid:

Nu actueel. We dienen een motie in.

0-treden woningen:

Voor ouderen en mensen met een beperking is wonen op de begane grond ideaal. Wat gaat het College doen om dit soort woningen te realiseren?

Meer bewaakte en beter beveiligde fietsenstallingen:

Fietsendiefstal is schering en inslag. Daar moet wat aan gebeuren. Eerder pleitten we al voor simpele camera’s zonder politieondersteuning.

20. Westland een “ sterk merk”

Westland heeft heel wat troeven waarmee zij zich onderscheidt van andere gemeenten. Aan bezoekers, inwoners en bedrijven buiten Westland moet duidelijker gemaakt worden waarom Westland zo een aantrekkelijke gemeente is.

 

 

 

 

 

 

Kustgemeente met 11 km strand, een uitgestrekt duinengebied dat zeer goed toegankelijk is voor voetgangers en fietsen, uitgestrekt fietspadentraject, kassen, Staelduinsebos, horecapleinen, gezellige dorpscentra, mooie wegen tussen de kassen, monumenten zoals de druiventuin de Sonnehoeck etc.

Samen met onze bedrijven, MKB, verenigingen, scholen en reeds lopende initiatieven (zoals Bezoek Westland) zou de gemeente een grootscheepse doelgerichte campagne moeten opstarten om Westland als merk te promoten. Dus voor de duidelijkheid: geen nieuw apparaat of stichting of wat dan ook optuigen, maar samen met de bedrijven en inwoners als het ware “van onderop” het Westland-merk promoten. Dat kan echt. Als we maar van ieders sterke punten gebruik maken! Het voortouw te nemen voor een grootscheepse campagne om Westland tot een sterk merk te maken. Dit zou moeten kunnen binnen de aan de Raad voorgelegde begroting. Hoe staat het College hier tegenover?

We dienen een motie in.

21. Motie Uw idee /ons budget!

Het actieprogramma van de coalitie wil Opzoomerprojecten en Buurt in uitvoering bij onze inwoners stimuleren. De motie “Uw idee / ons budget” tracht daaraan een nadere uitwerking te geven door het invoeren van een burgerbudget.

Hoe werkt het volgens Westland Verstandig? De gemeente roept inwoners op een voorstel te doen voor een burgerbudget van maximaal € 5.000,–, dat wil zeggen voor dat bedrag dient het voorstel gerealiseerd te worden. Inzet € 5.000,– als prikkel voor goede burgerinitiatieven. Van de indiener wordt verwacht dat hij concreet aangeeft wat hij wil. De gemeente voert dan uit.

22. Laadpalen

Hoeveel laadpalen zijn aangevraagd en wat gaat het College doen als dat aantal blijft stijgen zoals te verwachten is? We kunnen niet doorgaan met het “offeren” van parkeerplaatsen. Wat is hier de oplossing voor?

23. Noviteit en motie

Onze fractie onderzocht de gang van zaken rondom de Noviteit. Vorige Colleges zijn al 7 jaar bezig met de plannen Bibliotheek / Vitis. Daardoor ontstond zoveel geharrewar dat een aantal vaste huurders weggingen en het zekere voor het onzekere namen. Vorige jaren zijn vele honderdduizenden euro’s besteed aan plannenmakers. Vorig jaar en nu nog steeds lopen er 2 externe krachten op dit project. Klopt dit?

De vorige exploitant die huurde van de Stichting heeft de huur beëindigd. Daarna heeft de Stichting hem ingehuurd voor een vast bedrag per maand om de vele sociale activiteiten te organiseren. Veel kaartclubs, bridge / klaverjassen; gymclubs; seniorenochtenden etc. maken dagelijks gebruik van de Noviteit. Die betalen de vaste gebruiksvergoeding per keer en de koffie etc. werd afgerekend. Daarnaast mag de vorige exploitant feesten en partijen geven en die zijn er ook (vrnl. inwoners uit Monster) en de inkomsten behouden. De oude exploitant wil dit na 1 januari voortzetten en evt. weer huren rechtstreeks van de gemeente. De verenigingen die er nu zijn, zijn in paniek na bericht Stichting van stoppen want die weten niet wat er gaat gebeuren. Zoveel mogelijk zekerheid bieden, wil Westland Verstandig en voorlopig doorgaan –bijv. voor 2 jaar- met de voormalige exploitant. Dit erg snel naar buiten brengen.

De geplande hoge investering in de Noviteit -€  2.5 miljoen tot € 4 miljoen- niet doen. Degenen die het pand goed kennen geven aan dat het pand zich in goede conditie bevindt en dat alles uitbreken aan de binnenkant niet nodig is, maar ook ongewenst. Als er geen Huis van de Buurt komt, dan kan de investering vervallen. In ieder geval stoppen met alle onderzoeken, externe krachten en gemeentegeld of gemeentetijd. Hoeveel heeft het de gemeente de afgelopen jaren gekost aan onderzoeken? Gaarne hier een uitdrukkelijke reactie op vanuit het College.

24. Tiny Houses

Waar blijven die op perceel bij Monnikenlaan? Al jaren in de planning. Nu snel. Gaarne bevestiging. Deze huisjes zouden toch gemakkelijk gerealiseerd moeten kunnen worden? We dienen een motie in!

25. Kinderopvang

Bij de kinderopvang letten op betaalbaarheid van schoollokalen die de gemeente verhuurt. Minder strakke regels voor exploitatie, voorzover de gemeente daar over gaat. Gaat het College dat doen?

26. Floragebied

Geef duidelijkheid over de eigendomssituatie van de bloembladen. Welke zijn nu vacant en wat is waar dat een deel van een aantal bloembladen eigendom zijn van Arend / Hofman?

Welke afspraken zijn er met de eigenaar van het resterende deel? Wij weten niet beter dan dat destijds over de bloembladen afspraken gemaakt werden over levering en invulling. Klopt dit dan niet?

De woontorens en het Vakcollege op 2 bloembladen die nu al 8 jaar leeg liggen, snel realiseren en de overige zaken (zoals ruimte voor startups, innovatieve bedrijven) tegelijkertijd of daarna. Ook plannen niet laten afhangen van initiatieven die er nog niet in concreto zijn.

Kan het College duidelijkheid geven. Hoe zit het met de FloraHolland-gronden en welke afspraken zijn er? Hoe kan de bouw van woontorens versneld worden?

27. Arbeidsmigranten

Er lopen 13 initiatieven voor arbeidsmigranten op de bedrijven. Het gaat daarbij om vele honderden bedden denken we. Wat gaat het College doen om positiever en sneller te acteren, te vergunnen en medewerkers goed te instrueren om volgens de nieuwe beleidslijnen mee te werken en een positieve inbreng te hebben in plaats van een negatieve grondhouding, die achterhaald is?

28. Starterswoningen

In het Actieprogramma staat: 500 starterswoningen. Wonen is een grondrecht. Starters in Westland maken nauwelijks kans op een woning. In Westland zullen starters snel al een voorkeur hebben voor koop. CDA-minister De Jonge gaf als prijs aan € 355.000,–. Ook College geeft dat aan in beantwoording op vragen. Dit kunnen starters natuurlijk niet opbrengen. Ten hoogste € 200.000,–, maar waarschijnlijk moet dat nog lager zijn. Is het College het hiermee eens en waarom wordt € 355.000,– aangehouden?

29. Statushouders

Statushouders die we verplicht moeten huisvesten in pensions of kamergewijze huur, dus geen sociale huurwoningen meer zoals in het Actieprogramma. Die sociale huurwoningen echt toedelen aan Westlandse gezinnen die vaak al heel lang staan te wachten. Voert uw College dit uit? Dat voorkomt ook dat bepaalde buurten teveel statushouders moeten huisvesten.

30. Buurtbeheerders

Waar blijven de buurtbeheerders? Zo lastig moet dat toch niet zijn? Waarom ineens wijkmanagers?

31. Buurtschouwen

Buurtschouwen anders inzetten. Goed middel om onze inwoners te betrekken. Zie de aangenomen motie. Wanneer en waar worden die schouwen nieuwe stijl gehouden?

32. Ongewenste praktijken

Andere koers bij handhaven is er. Legalisering oude gevallen van voor eind 2008. Nog steeds zien we helaas een eigen invulling door de gemeente, gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten. Hoe College bevorderen dat geen brieven meer uitgaan die niet kloppen en duidelijk geen blijk geven van rekening te houden met de nieuwe frisse wind na de collegewisseling in mei 2022. Wanneer verandert dat?

33. Beëindiging van een aantal  mandateringen

Wordt het niet tijd dat mandateringen aan ambtenaren worden aangepast omdat nu echt brieven uitgaan waar over de inhoud niet goed is nagedacht of duidelijk blijk geeft van een “verkeerd gerichte antenne”. Wat gaat het College hier aan doen?

34. Uitbreiding zorgwoningen

Hoe ver staat het met de overeenkomst met DSW en het overleg met PvF en Careyn over uitbreiding met 80 bedden? Wanneer is er resultaat en wat kan de gemeente of Raad doen om het te bespoedigen (faciliteren / financieel / grondtransactie / omgevingsvergunning)?

35. Verplaatsing tennis Monster

Westland Verstandig wil toch weer een lans breken voor verplaatsing tennis Monster naar sportpark Polanen. Nu kan het nog. Straks als alles bebouwd is aan de Haagweg, dan kan dat niet meer. De opengevallen plek waar de tennis nu huist, is dan een prima locatie voor woningen voor starters, senioren en groepswonen. Nu wordt alleen maar veel tijd en geld besteed aan overlast bij de woningen van tennis en padel. Is het nieuwe College bereid om nog een keer de rekensom van de verplaatsing te maken?

36. Flexwoningen

Westland Verstandig is tegen flexwonen aan de Molenstraat in Monster en tegen bebouwing flexwonen Oostduinlaan achter de begraafplaats. Verkeerde plekken met teveel weerstand uit de buurt. Zijn deze locaties voor flexwoningen vervallen? Wat gaan we dan doen op de kavels?

37. Groenonderhoud

Belangrijk is het goede onderhoud openbaar gebied: tijdig en goed en zeker geen kaalslag. Liefst bij grotere ingrepen overleg met de buurt. Is het College daartoe bereid?

38. De Naaldhorst en grond van de gemeente

Pieter van Foreest zal pas in 2026 of later de oude Naaldhorst gaan vernieuwen. Wat gaat de gemeente doen met haar eigen grond naast de Pieter van Foreest-grond in Naaldwijk. Westland Verstandig meent dat we niet moeten wachten en zelf tot invulling moet overgaan. Is het niet goed het Pieter van Foreest-deel als gemeente te verwerven en gebruik te maken van de vrijheid van handelen gezien het Didam-arrest van de Hoge Raad?

39. Dementie

Dementie is een belangrijk thema in Westland. Toenemend en steeds groter wordend probleem waar we als gemeente op moeten acteren. Vroegsignalering is belangrijk en voorkomt kosten en verhoogt de kwaliteit van leven. Wat gaat College doen aan de vroegsignalering?

40. Gemeentewerf

Nieuwe gemeentewerf op goede locatie in Westland en de huidige locatie in Naaldwijk bestemmen voor wonen / senioren / starters / zorg. Centraal gelegen en een unieke kans. Wat betekent dit financieel en hoe schat College de haalbaarheid in?

41. Dienstverlening

Er wordt € 1.5 miljoen begroot voor “dienstverlening op orde”. Wat gaat er concreet gebeuren en hoe worden we van de resultaten op de hoogte gehouden? In het verleden al vaker gebeurd, maar nog steeds niet op orde en heeft dus weinig opgeleverd.

Via Westlandpas extra geld voor energiebesparende maatregelen. Het Rijk betaalde € 1.3 miljoen aan gemeente Westland. Waarom via de Westlandpas en niet rechtstreeks? Westland Verstandig is gebleken dat onze inwoners dit allemaal erg complex vinden.

Waar blijft de Seniorengids?

42. Berkenflat

Westland Verstandig wil Berkenflatachtige gebouwen en formules in onze dorpen. Het initiatief bij de Brug in ‘s-Gravenzande willen we snel van de grond krijgen met goede verplaatsingen van de WOS en Okidoki. De verhuizing naar de Veiling van de WOS zien we als een viervoudig gewin: een win (Berkenflat kan er komen), win (WOS wordt geholpen in huisvesting en de WOS vinden we belangrijk voor onze inwoners), win (de Veiling krijgt invulling, een kostendrager), win (meer reuring in Poeldijk, een veel beter aanzien van de buitenkant door een flinke opknapbeurt wat er nu bij in schiet). Dus snel doen. Hoe staat het er mee?

43. Bouwkansen

Goed opletten om in centra opengevallen plekken in te zetten voor senioren- en zorgwoningen. Plek van tennis in Monster, plek van de gemeentewerf Naaldwijk of op al lang braakliggend percelen tegen de dorpen aan.

44. Wmo-regels vereenvoudigen

Westland Verstandig vindt dat wellicht door vrijwilligers bepaalde routinehandelingen –bijv. huisbezoek, vragen als: is een traplift nodig?- verricht kunnen worden. In Westland zijn voldoende senioren die dat willen doen en ook kunnen doen. Is dit een werkbaar iets en zou zo een verlichting van werkzaamheden kunnen plaatsvinden? We horen het graag!

45. De Westlandpas

Heeft het College zicht op de aantallen passen die in omloop zijn en kunnen we als gemeente de Westlandpas nog een extra impuls geven?

46. Zonnepanelenbeleid woningcorporaties.

We zien dat er een verschillend beleid is bij de woningcorporaties bij plaatsing van zonepanelen. Motie om dat gelijk te schakelen.

47. Hoe staat het met de hierna te noemen ontwikkelingen / plannen? Is indien van toepassing daarvoor genoeg geld begroot?

–        Verkoop van De Eendenburcht Wateringen;

–        Zandeveltplein ’s-Gravenzande, centrum Honselersdijk en Voorstraat 88 Poeldijk;

–        Invullen van DOCW-huisvestingswens;

–        Realiseren van nieuwbouw voor het Westland Theater.

–        Beheerconstructie Hofboerderij;

–        Renoveren en verzelfstandigen van Jachthaven De Lier;

–        Jaarrond maken van de Reddingspost in Monster;

–        Realiseren van een uitbreiding van Sportpark De Zweth;

–        Uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen in vastgoedportefeuille;

–        Aanbrengen van LED-verlichting op onze sportparken;

–        Behandelen van de aanvraag monumentale status voor Kwintsheul veilinggebouw;

–        Duurzaam beheerconstruct voor het rijksmonument de Vlietwoning;

–        Fitbox en Fitpark in Heenweg;

48. Dakopbouwen / dakkapellen meer mogelijk maken.

Dakopbouwen zouden royaler mogelijk moeten zijn mits de leefbaarheid in de buurt daar geen al te groot nadeel van ondervindt Dus vooral letten op zonlicht in de straten en tuinen, maar ook het verkeer. Is het College bereid hier ruimhartig mee om te springen?

49. Motie Groen is goud

We dienen een motie Groen is goud in, omdat groene buffers goud waard zijn en er dus moeten komen.

50. Enkele opmerkingen bij College Werkprogramma

Het coalitieakkoord: “Samen aan de slag. Voor Westland.” is het uitgangspunt:

OV Monster: College doe iets. Huidige situatie is niet goed. Kleinere bussen. Slim omgaan met hetgeen wel mogelijk is. Wanneer gebeurt er iets? In Monster is men vier bushaltes kwijt en wil men dat snel iets gedaan wordt aan de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. De huidige opstapplekken aan de Emmastraat zijn niet geschikt, zeker niet voor mensen met een beperking en de afstand vanuit Monster naar die plekken is te groot. Daar moeten oplossingen voor komen.

OV Westland: Zorg dat er voldoende opstapplekken zijn. Nu niet het geval waardoor er beperkingen zijn en onze inwoners vaak te ver moeten lopen. Soms wel meer dan 1 kilometer. Voor mensen met een beperking betekent dit dat die mensen niet meer kunnen reizen! Voor Kwintsheul sneller realiseren van de Driesprong waardoor ook de doorstroming vanuit Kwintsheul beter zal zijn geregeld. Ook in Kwintsheul zijn meer starters- en seniorenwoningen nodig. Voor de locatie Boutkan uitbreiding van de Lessenaar waar ook de steun van de gemeente nodig is en de locatie Verkade eindelijk een keer op reële basis komen tot de gewenste bebouwing middels duurverhuur en/of koop. Brug over de Gantel naar de Gouwlaan vanuit Gouw 3C realiseren. Doet het College hier iets aan?

Hoe staat het met de railverbinding nu ontwikkeling van het grote Floragebied vooralsnog niet wordt doorgezet.

Woontorens op de bloembladen 1 en 2 meer prioriteit geven. Moet toch te realiseren zijn in 2024 met 2023 als voorbereiding. Zoveel obstakels zijn er niet! Hoe denkt het College hierover?

Juva / Westland Infra heeft het lastig. Wat betekent dit voor het Warmtenet Westland?

Pagina 5:

Bijdragen Fonds Bovenwijkse voorzieningen transparanter maken. Nu vaak in anterieure overeenkomsten en dus geheim. Wellicht 1x per jaar de Raad informeren over de bijdragen. Kan dit worden toegezegd? Is er wel een gelijk speelveld tussen de verschillende ontwikkelaars / spelers?
Wat gaat College doen met het bekijken of doorbraken mogelijk zijn bij stilliggende bouw- en ontwikkelinitiatieven?

Pagina 6:

Statushouders niet langer in sociale huurwoningen die aan onze Westlandse gezinnen moeten toekomen. Stoppen dus met deze wijze van toewijzen. Verplicht te huisvesten statushouders bij voorkeur in Westland in pensions huisvesten. Gaat dit lukken?

Pagina 7:

Waterkwaliteit in Westland is (super) slecht: Wanneer weten we of de maatregelen werken?

Wanneer komen de eerste wijkmanagers / buurtbeheerders?

Pagina 8:

Wanneer komen de bankjes / picknicktafels, verlichting en prullenbakken/ openbaar toilet?

Wat zijn de gevolgen dat HVC 100% van het Westlandse afval machinaal gaat scheiden?

Waarom pas milieueilanden bij scholen, sportverenigingen en bestaande wijken in 2024. Waarom niet al in 2023 starten?

Welke acties zijn genomen om in nieuwe woonwijken ondergronds te gaan inzamelen?

Wordt er al een plan gemaakt voor ondergronds inzamelen in de bestaande woongebieden?

Pagina 9:

Wat doet het College met meldingen over “verkeersonveilige locaties”?

Wat doet het College concreet met:

–          Parkeren Slaperdijk?

–          Hoe staat het met doortrekken fietspad Plas van alle winden?

–          Betere inzet Plusbus. Hoe gaat het College dat bereiken?

–          Autovrij houden straten nieuwbouwwijken. Waarom pas in 2024?

Pagina 11:

Wat komt er terecht van cameratoezicht in publieke ruimte?

Welke voortgang is er dat alle kinderen in Westland naar school moeten kunnen gaan (kinderen met verstandelijke / fysieke beperkingen)?

Welke basisscholen gaan deze kinderen na de Kameleon in ’s-Gravenzande lesgeven?

Pagina 12:

Hoe gaat College zwemles op school stimuleren?

Wanneer komen de jaarrond strandpaviljoens?

Wat gaat College doen aan uitvoering faciliteren culturele initiatieven?

We willen Podium Westland jaarlijks in andere kern en mogelijk weer terug naar Westerhonk. Is het College bereid dit uit te voeren?

Pagina 14:

Waar zijn de 2 extra beelden per jaar per dorp? Hoe gaan we dit samen met de inwoners en Westlandse beeldende kunstenaars doen?

Pagina 16:

Handhaving buitengebied.

Onderschrijft College het Actieprogramma? Zo ja, wanneer wordt dit laatste merkbaar. We zien nog steeds brieven binnen de gemeente die tot niets leiden. Wanneer komt nieuwe benadering? Weet men intern wel wat er anders moet?

Pagina 16:

Wanneer concrete plannen voor bloembladen?

Is de alinea “het huidige ontwikkeltraject” t/m “hiervan” niet achterhaald?

Waarom dan toch nog een masterplan? Wat Westland Verstandig betreft zonder de ontwikkeling op de Van der Arend-/Hofmangronden. Wordt weer te complex en zal de eenvoudige ontwikkeling op de 10 ha rond de Horti Campus vertragen. Is het College het hiermee eens?

Pagina 17:

Waarom toch geen start in 2023 met bakkie halfuurtje. Crisis-, revalidatie- en kortstondige verblijf-bedden. Wanneer 80 bedden? Ontwikkelingen?

Pagina 18:

Hoe gaan we wachtlijsten Wmo concreet bestrijden?

Wanneer oplossing van dit probleem?

Onafhankelijke cliëntondersteuning: welke concrete maatregelen zijn getroffen om deze in te schakelen?

Beleid voor de doorvaart in onze vaarten. Hoe staat het ervoor?

51. Hondenuitlaatplekken

Ook honden hebben recht op verkoeling en vrije uitloop, strandjes. Is het College bereid om die aan te wijzen?

52. Biodiversiteit en hitteresistente planten in openbaar groen steeds belangrijker

Welke maatregelen worden daarvoor concreet genomen?

53. Erfgoed

We missen concrete acties over erfgoed. Met onze motie over gepaste invulling geven aan de schuilkelder / bunker in ’s-Gravenzande willen we weer stukje erfgoed dichterbij brengen. Kleine dingen die bijdragen aan een beter Westland.

54. Duidelijke financiële regelingen

Westland moet nog meer werk maken om mensen die recht hebben op allerlei financiële regelingen, daar ook op te wijzen. Gedacht wordt onder meer aan een informatiecampagne en het verbeteren van de zichtbaarheid van het gemeentelijk “zorgloket”. Het College is daar zelf al mee bezig, maar met een motie wil Westland Verstandig daar meer vaart achter zetten. Veel Westlanders hebben recht op een tegemoetkoming, terwijl ze dat zelf niet in de gaten hebben. Dat is jammer, want we weten dat velen het goed zouden kunnen gebruiken.

Bijvoorbeeld niet alle mensen die gebruik mogen maken van de Voedselbank, doen dat ook daadwerkelijk. Een groot aantal mag komen, maar doet dat niet. Voor ons gevoel is niet helemaal duidelijk wie waar recht op heeft. Het is niet per se een zaak van weinig inkomen. De vaste lasten kunnen erg hoog zijn of een gezin heeft schoolgaande kinderen met veel onkosten. Schaamte en taboe kunnen ook een rol spelen.

55. Kustplan

Westland Verstandig is voor een allesomvattend plan voor kust, strand en duinen  en de percelen achter de duinen. Een groot aantal politieke partijen verwijzen nog geregeld naar de nimmer vastgestelde Kustvisie. Het vorige College zou met een aantal losse voorstellen komen, waarvan nog weinig terechtgekomen is. Geen 100 strandhuisjes, jaarrond strandpaviljoens, hellingbaan bij Molenslag, betaald parkeren. Alleen het laatste is uitgevoerd, maar was –zacht gezegd- geen succes tot nog toe. Bij invoering gaven we al aan dat de opbrengsten te positief waren ingeschat en de kosten hoger zouden zijn. Dat blijkt nu. Afschaffen heeft nadelen en zal een waterbedeffect hebben voor parkeerders in Kijkduin en Hoek van Holland.

Om de huidige stilstand te doorbreken heeft Westland Verstandig maar weer het wat opgepoetste resultaat van het overleg met alle stakeholders in 2017 / 2018 als initiatiefvoorstel. Dit is een initiatiefvoorstel en wellicht vanwege de complexiteit en tijdsverloop zal een extra ronde langs de velden nodig zijn. Ook de inbreng van College en Raad is welkom!

56. Toekomst Vlietwoning

Als een stuk erfgoed zou de Vlietwoning bewaard moeten blijven. Er zijn toezeggingen van derden om financieel bij te dragen aan de renovatie. Welke rol zal de gemeente hierin vervullen?

Recent zou een idee geweest zijn van CU-SGP-gedeputeerde De Zoete in navolging van een advies om de boerderij af te breken en elders op te bouwen. Raar idee! Wat vindt het College hiervan?

57. Communicatie

Op het gebied van de wegeninfrastructuur van Westland komt het te vaak voor dat inwoners die goede ideeën hebben, klachten hebben of onveilige situaties aanmelden, geen maar dan ook geen enkele reactie ontvangen vanuit de gemeente en/of het College. Dit moet echt anders en ook beter georganiseerd gaan worden. Hoe gaat het College dat doen, zodat dat ook merkbaar is voor onze inwoners?

58. Openbaar vervoer

Veel inwoners van Westland verlangen een rechtstreekse bus naar de metro in Hoek van Holland van waaruit dan richting Rotterdam en Den Haag getreind kan worden. Is het College bereid om dit snel aan te pakken?

59. Strand

Westland Verstandig is voorstander van het jaarrond laten staan van een aantal reeds daar jaarrond staande gebouwen, zoals het gebouw van de surfclub, het gebouw van de Reddingsbrigade, die dan jaarrond moeten gaan staan op een vaste plek en het gebouw van de surfclub De Vier Winden en de zeilvereniging.

60. Motie Wijkagenten en de bekendheid bij de inwoners van de wijkagenten

Westland Verstandig is voorstander van dichtbij de burgers opereren. Vandaar dat onze wijkagenten veel meer bekend zouden moeten zijn bij onze inwoners. Daarvoor willen we andermaal een motie indienen. We begrijpen van de wijkagenten zelf dat ook zij dat graag willen en ook graag in de dorpen spreekuur willen houden. Zij zijn dan gemakkelijk toegankelijk voor onze inwoners.

61. Motie Voedselbank

De voedselbanken komen in de problemen voor wat betreft de aanlevering van voedsel, maar ook omdat er meer gebruik van gemaakt wordt. Wij vinden dan ook dat de voedselbanken vanuit de gemeente in het kader van eventueel het armoedebeleid, financieel ondersteund dienen te worden. Wij komen dan ook met een motie Voedselbank.

62. Deelscooters

Eerder stelden wij al vragen over “Go Sharing” deelscooters en de plaatsing daarvan in Westland. Het vorige College heeft toegezegd dat niet toe te staan en ook op te treden. Desalniettemin wordt in Wateringen op steeds meer plekken op social media aangegeven waar de scooters kunnen worden neergezet. Gehandhaafd wordt door de gemeente niet. Wordt dit nog door het College verder opgepakt of is daartoe een motie nodig vanuit de Raad?

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Tenslotte

Onze fractie plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van een aantal uitgaven die de gemeente doet. Bekijkt het College het beleid ook op effectiviteit en zorgt het College voor goede voorlichting daaromtrent zowel binnen de organisatie als daarbuiten?

Welke evaluaties naar effectiviteit zijn of worden uitgevoerd? We dienen een motie in Effectiviteit van schaarse tijd en geld dient centraal te staan.

Moties:

 1. Motie Opknappen fietspaden;
 2. Motie Moestuinen in lege kassen;
 3. Motie Op orde brengen omgeving Händellaan Naaldwijk;
 4. Motie Noviteit Monster;
 5. Motie Opname als erfgoed noodbestuurderspost;
 6. Motie Exploitatiebijdrage Carma;
 7. Motie Zonnepanelen op woningen woningcorporaties;
 8. Motie Bestemmen van weitje van Adrichem tot seniorenwoningen / hofjes / woningen met zorg/ groepswonen;
 9. Motie Wooncorporaties / woongroepen;
 10. Motie Plan tegen armoede;
 11. Motie Grond starterswoningen;
 12. Motie In beeld brengen 5.000 ha glastuinbouw bestemde gronden;
 13. Motie Bomen langs Zanddijk en Honey Highway langs Strandweg;
 14. Motie Aanwijzing wegen tot fietsstraten;
 15. Motie Westland een “sterk merk”;
 16. Motie Uw idee / ons budget;
 17. Motie Tiny Houses;
 18. Motie Groen is goud;
 19. Motie Meer duidelijkheid gemeentelijke financiële regelingen;
 20. Motie Voedselbank;
 21. Motie Betere zichtbaarheid wijkagenten in de dorpen;
 22. Motie Effectiviteit gemeentelijke uitgaven en tijdsbestedingen;

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top