skip to Main Content
Alternatief Plan Westland Verstandig Voor Een Deel Van De Begroting 2019 Gemeente Westland 2019-2022

Alternatief plan Westland Verstandig voor een deel van de begroting 2019 gemeente Westland 2019-2022

Alternatief plan Westland Verstandig voor een deel van de begroting 2019 gemeente Westland 2019-2022

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2018;

Beste lezer,

Westland Verstandig wil met het aanbieden van dit plan graag laten zien hoe het anders kan in de gemeente Westland. Niet door heel veel extra geld te investeren en zo de gemeentefinanciën overhoop te gooien, maar door de juiste keuzes te maken die bijdragen aan een beter Westland waar aandacht is voor de burgers, goede zorg en mededogen. Een gemeente Westland waar de mening van de inwoners werkelijk de grondslag is van het maken van nieuw beleid. De gemeente Westland werkt niet voor zichzelf. De gemeente werkt voor haar inwoners. Het is dan ook zaak dat de gemeente haar inwoners zo goed als mogelijk van dienst is en ondersteunt waar mogelijk voor een beter Westland.

 

De fractie van Westland Verstandig

Financiële samenvatting alternatieve begroting

 

Toelichting op alternatief plan voor de begroting 2019-2022

Westland Verstandig heeft haar prioriteiten verwerkt in haar alternatief plan voor de begroting. Uiteraard zijn delen van de door het College aangeleverde begroting wel in orde en die willen we dan ook graag handhaven. Dit alternatief gaat over zaken die voor de Westlandse burgers echt belangrijk zijn dat deze nu eens goed geregeld worden. Het College doet in de begroting een aantal voorstellen die wij absoluut overbodig, onnodig en soms zelfs ongewenst vinden. Wij vinden dat Westland daar haar euro’s niet aan moet uitgeven. Ons alternatief bespaart op door het College opgegeven lasten en wil de ter beschikking komende euro’s aanwenden voor wel belangrijke zaken. Ons alternatief is per saldo voordeliger dan het collegevoorstel en gaat er van uit dat de € 1 miljoen extra aflossing en de greep uit de algemene reserve waarmee het College de tekorten wil dekken, niet nodig zijn.

De 15 prioriteiten:

1. Verbetering leefomgeving in de 11 dorpskernen door o.m.:

 • het creëren van meer parkeerterreinen in de (vaak oudere) woonwijken in de diverse kernen waar er een groot probleem is met parkeren;
 • grotere woningbouwplannen alleen maar vergunnen als op eigen terrein boven of ondergronds geparkeerd kan worden;
 • versterking van de beleving van alle dorpskernen door deze leuker aan te kleden: bloembakken, bankjes en dorpsplein waar dat er nog niet is;
 • meer groen en bomen in de woongebieden en daar waar die zijn, goed onderhoud plegen;
 • bij nieuwbouw en verdichting in de kernen van de bebouwing meer aandacht voor de menselijke maat en geen hoogbouw zeker daar waar het niet past, beter onderhoud van de openbare ruimte waar ook de veiligheid ruime aandacht krijgt;
 • beter onderhouden en veiliger fietspaden;
 • structureel aanpakken van de vele slonzige plekken in Westland;
 • Westlandbreed aanpakken de wegeninfrastructuur omdat veel inwoners hun leefomgeving verpest zien worden door onveilige en ongeschikte wegen in hun woonomgeving. Dit is een snelgroeiende irritatiebron;
 • aanpakken van vaker voorkomende mistoestanden rondom bewoning door zich niet aanpassende personen in de directe omgeving;
 • maatregelen voor het krijgen van schonere lucht en water;
 • een schone en een veilige openbare ruimte;
 • mooiere oevers en daar waar het kan inrichten van de ruimte met banken, toiletten, picknicktafels;
 • de sociale cohesie in de wijken en kernen behouden en zo nodig verbeteren.

2. Realiseren op heel korte termijn van tenminste 100 tijdelijke woningen volgens het model in Midden-Delfland voor Westlandse spoedzoekers (helaas een groeiend bestand), eventueel starters en senioren, statushouders (die dan immers geen aanspraak hoeven te maken op een sociale huurwoning) en arbeidsmigranten, welke woningen bij voorkeur over een aantal kernen verdeeld worden. Zo nodig dient de gemeente hier zelf het initiatief voor te nemen en de onrendabele top vanwege de tijdelijkheid op de koop toe nemen. Ook aanhouden van enkele woningen om crisiswoonsituaties direct op te lossen.

3. Het wachtlijstenoffensief: aanpakken van de lange wachtlijsten voor goedkope woningen. Ook de lange wachtlijsten voor verpleegplaatsen, waardoor vooral kwetsbare inwoners lijden. Ook in deze bestuursperiode een revalidatie-/verpleeghuis in Westland realiseren: zelf als gemeente en mogelijk faciliterend of regisserend. Een woon- / zorgcomplex realiseren à la de Berkenflat in ‘s-Gravenzande in de komende tijd.
De gemeente dient voorts de komende 2 jaren extra 300 starters- en seniorenwoningen te realiseren en liefst een verdeling over de kernen om in de grote behoefte te voorzien. Ook hier weer regie / faciliterend/ zelf.

4. Burgerinitiatieven aanmoedigen, evt. zelf initiëren en zo nodig ook financieel ondersteunen. Dit soort initiatieven zijn ideaal voor het draagvlak en de nieuwe democratie.

5. Structureel betere zorg in Westland

 • tegengaan en helpen bij vereenzaming door thuishulp ook te betalen voor het maken van een praatje;
 • hogere vergoeding (ook na 2019) en betere ondersteuning van mantelzorgers;
 • weer terugbrengen van nachtapotheek of een gelijke voorziening in Westland, mogelijk samen met een andere voorziening die ‘s nachts al open is voor het publiek en als gemeente daarbij het voortouw nemen;
 • recht van iedere senior erkennen en daartoe concrete zaken realiseren om in de eigen kern te blijven, ook als zelfstandig wonen niet meer kan.
 • gemakkelijkere hulp bij aanvragen woning geschikt te maken bij beperkingen;
 • geen WMO eigen bijdrage per 1-1-2019 als men het niet kan betalen (motie).

6. Zorg dat de voorzieningen in de kleinere kernen niet door de ondergrens zakken, o.m. pinautomaat, glasvezel, voldoende nieuwe woningen of doorstroming als de verenigingen en basisscholen de noodklok luiden.

7. De Westlandse verenigingen meer ondersteunen als er een terecht verzoek ligt om ondersteuning vanuit de gemeente. Met de Raad concrete afspraken maken wanneer verenigingen een financieel of ander beroep op de gemeente kunnen doen naast de bestaande regelingen.

8. Sterke Westlandse economie door smart om te gaan met de realiteit: niet in beton gegoten glasareaal, Westland aantrekkelijker maken voor haar inwoners en haar ondernemers.

9.Verdere vergroening Westland, Leefbos raadsbesluit uitvoeren!

10. Gemeentelasten voor onze burgers verlagen door een in 2019 een reductie toe te staan op de heffingen en OZB, nu de totale woonlasten, incl. Westland Infra, Delfland etc. wel toenemen.

11. Westland voor jongeren en 30-plussers aantrekkelijker maken:

 • goede uitgangsmogelijkheden en vrijetijdsbesteding;
 • een bioscoop met een ruim filmaanbod;
 • genoeg brede scholen in de omgeving en goede kinderopvang.

12. Concrete voorzieningen om onze inwoners aan te zetten om zonnepanelen/ warmtepompen te plaatsen en energiebesparende maatregelen, door de mogelijkheid aan te bieden en dat evt. samen met Westland Infra om de aanschafkosten te lenen en de lening af te lossen met de voordelen die behaald worden. Elders gebeurt dat al met groot succes.

13. De eerste concrete stappen zetten naar een railverbinding via de Uithof en/of Wateringseveld en/of vanuit Hoek van Holland, waardoor de Horti Campus en andere plekken in Westland gemakkelijker met openbaar vervoer bereikt kunnen worden en de MRDH een duidelijk signaal krijgt dat Westland dat ook wil evenals Nootdorp, Barendrecht, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Waarom stoppen de moderne OV-rail in Wateringen, Uithof en Hoek van Holland.

14. Echte en serieuze (beg)inspraak van onze burgers is dringend nodig. Nog veel burgers beklagen zich over het niet serieus genomen worden.

15.

Handhaving in verkeer en hinderlijk gedrag in de openbare ruimte is wel belangrijk. Ook belangrijk is een goede calculatie binnen de gemeente. Te vaak worden kosten fiks te hoog of fors te laag ingeschat waardoor forse bijstellingen plaatsvinden (zie o.m. kosten terugplaatsing Machteld, 20% reële kosten!). Hierin dient voorzien te worden.

 

Financiën

I. Saldo begroting volgens College:

 

  2019 2020 2021 2022
Bestaand beleid +  1.504 + 2.052 +   925 + 1.376
Nieuw beleid – 10.066 – 4.422 – 6.321 – 4.788
Mutaties +    527 –     45 +   280 +   270
         
Saldo volgens College

na wijzigingen

–  8.035 – 2.415 – 5.116 – 3.142

 

II. Alternatief volgens Westland Verstandig

 

  2019 2020 2021 2022
Voordeel alternatief +  4.512 +   236 + 1.164 +   662
  ________ _______ _______ _______
Saldo t.o.v. college-

begroting

–  3.523 –  2.179 – 3.952 –  2.480
Dekking (deels) uit

collegevoorstel

+ 3.900 + 2.415 + 4.395 + 2.555
  _______ _______ _______ _______
Positief saldo +   377 +   236 +   443 +     75

 

N.B.

Minder geld en reëlere benaderingen (zie hierna).

 

2019         + 16.162
2020         +  7.386
2021         +  7.264
2022         +  7.262

Meer geld naar de burgers / ondernemers ten goede komende zaken (zie hierna).

2019         – 11.650
2020         –  7.150
2021         –  6.100
2022         –  6.600

Resultaat   2019         + 4.512 (16.162 – 11.650)

2020         +    236 (7.386 – 7.150)
2021         + 1.164 (7.264 – 6.100)
2022         +   662 (7.262 – 6.600)

Dekking 2019
Collegevoorstel op pagina 41: 2, 3 en 5.

Dekking 2020
Collegevoorstel op pagina 41: 2, 3 en 4.

Dekking 2021
Collegevoorstel 2, 3, 4 en 5.

Dekking 2022
Collegevoorstel 2, 3 en 4

Opmerkingen:

 • De € 1 miljoen extra aflossing blijft in stand.
 • De algemene reserve in 2019 blijft in stand.

Minder geld naar / meer opbrengst en logische keuzes

 

  2019 2020 2021 2022
a. Moreel appèl matigen Wet-

houderssalarissen 10% / Motie

–   60.000 –   60.000 –   60.000 –   60.000
b. Extra onderzoek ver-

bonden partijen. Er is al

dubbele accountantscontrole

–  200.000 –  200.000 –  200.000 –  200.000
c. Afzien uitbreiding perso-

neel (maatregel 5, 35 en 48)

€ 7.2 miljoen. Smarter werken

op bestaand budget/

Minder ziekte/50% van € 7.2

miljoen. Beter en niet meer.

 

 

 

 

 

-3.600.000

 

 

 

 

 

-3.600.000

 

 

 

 

 

-3.600.000

 

 

 

 

 

-3.600.000

d. (Extra) opbrengst parkeerfonds  

+  150.000

 

+  150.000

 

+  150.000

 

+  150.000

e. Afzien kosten /betrekken bij Westlands veiligheidsbeleid.  

 

–  500.000

 

 

–   40.000

 

 

–   40.000

 

 

–   40.000

f. minder kosten op externen niet

op projecten geboekt

 

 

-1.000.000

 

 

-1.000.000

 

 

-1.000.000

 

 

-1.000.000

g. minder kosten externen op

de projecten en dus besparing

op die projecten

 

 

–  500.000

 

 

–  500.000

 

 

–  500.000

 

 

–  500.000

h. Afzien extra en deel reguliere

handhavingskosten buitengebied

(voor nieuwe zaken genoeg budget)

 

 

 

–  550.000

 

 

 

–  550.000

 

 

 

–  550.000

 

 

 

–  550.000

i. afzien extra budget arbeidsmigranten (achterhaald)  

–  150.000

 

–  150.000

   
j. besparing op voorbereiding

implementatie resultaat sturing.

Terugbrengen tot 50% en de

reserve niet verder belasten/

anders besteden

 

 

 

 

     
k. afzien bewustwording +

ketensamenwerking maatregel 29, in reserve sociaal domein laten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
l. afzien Fonds Kennis en Innovatie (nemen uit de AR of reserves) (kadopot wethouder)  

 

-650.000

     
m. Stofkamoperatie door reserves en nu de reserves zonder bestedingsplannen (pag. 229 en 224 en 225 begroting)

35% van € 20 miljoen (door minderopname uit de reserve Sociaal Domein blijft die deels intact

 

 

 

 

 

 

 

-7.000.000

     
n. Ingrepen op begroting bestaand beleid:

– ambtelijke inzet HOT halveren

– minder communicatie-functionarissen College / gemeente

– verlaging apparaatskosten per inwoner door ingrepen

– minder middelen naar MRDH, netwerken GPWO

– procesvernieuwing en smarter werken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  500.000

o. Kaasschaaf bij kosten opmaken visies / programma’s, Omgevingswet  

 

–  100.000

 

 

–  100.000

 

 

–  100.000

 

 

–  100.000

P. afzien “uitwerking” zonder vaststelling Kustvisie       2.000      86.000    114.000     112.000
q. Externe programmamakers bereikbaarheid 50%  

–  120.000

     
r. eenmalige bijdrage voor Wippoldervariant i.p.v. de gewenste Westlandvariant € 7.6 miljoen (na 2022). Nu niet doen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
s. Vrijval ProRap Zuidgeestlaan,

incentives deel MKB-fonds: € 80.000 van 2018-budget laten vrijvallen. De rest voegen bij de €  350.000,– die voor 2019 zijn begroot.

 

 

 

 

–  630.000

     
         
t. talentontwikkeling (nergens onderbouwd: bestaande middelen gebruiken)  

 

–   50.000

 

 

–   50.000

 

 

–   50.000

 

 

–   50.000

         
u. public affairs / lobbyisten /

internationalisering

 

–  400.000

 

–  400.000

 

–  400.000

 

–  400.000

         
         
Extra geld beschikbaar +16.162.000 +7.386.000 +7.264.000 +7.262.000

Meer geld aan:

 

  2019 2020 2021 2022
1. extra verbetering leefomgeving 2.500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
2. extra inzet tijdelijk wonen 2.000.000      
3. wachtlijstenoffensief 1.000.000   500.000   500.000   500.000
4. financiering burgerinitiatieven   250.000   250.000   100.000   100.000
5. betere zorgvoorzieningen in

Westland

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000
6. voorzieningenniveau (kleinere) kernen op peil houden  

 

200.000

 

 

200.000

 

 

200.000

 

 

200.000

7. Extra financiële ondersteuning Westlandse verenigingen  

 

300.000

 

 

300.000

 

 

300.000

 

 

300.000

8. Sterkere Westlandse economie/ uitvoering geven aan uitgangspunt: glastuinbouw niet in beton gegoten  

 

 

 

200.000

 

 

 

 

200.000

   
 

 

       
9. Verdere vergroening

Westland conform motie Leefbos

 

 

1.000.000

 

 

1.000.000

   
10. Woonlastenverlichting

Burgers / ondernemers

 

 

 

600.000

 

 

600.000

 

 

600.000

 

 

600.000

11. Aantrekkelijker maken

Westland voor jongeren en

30-plussers

 

 

200.000

 

 

200.000

 

 

200.000

 

 

200.000

12. Burgers helpen bij

Verduurzaming woningen

 

1.000.000

 

500.000

   
13. Voorbereiding en MRDH laten

wennen aan de noodzaak rail-

verbinding Wateringse Veld

richting Hoek van Holland /

Horti Campus en diverse kernen

 

 

 

 

 

200.000

 

 

 

 

 

200.000

   
14. (begin)inspraak voor onze

Burgers echt goed regelen

 

 

 

 

15. extra BOA’s en

calculatormedewerker

 

200.000

 

..200.000

 

..200.000

 

200.000

  __________ _________ _________ _________
  -11.650.000 -7.150.000 -6.100.000 -6.600.000
         

 

Financiële samenvatting alternatieve begroting

 

 

 

 

Back To Top